How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Feithiclí a Bhfuil a Ré Caite

 • Céard is Feithicil a Bhfuil a Ré Caite ann?

  Is seancharr nó seanveain í Feithicil a Bhfuil a Ré Caite nach bhfuil níos troime ná 3,500kg nó mótarfheithicil trírothach, nach measann tú atá sábháilte le tiomáint níos mó agus ar mian leat a chur de láimh. D’fhéadfadh sé freisin gur carr nó veain a bheadh i gceist a bheadh scriosta nó díscríofa ag comhlacht árachais i ndiaidh timpiste.

  Barr...

 • Céard é an dlí maidir le Feithiclí a Bhfuil a Ré Caite?

  Leagtar amach i dTreoir 2000/53/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite bearta sonracha a chaithfidh Ballstáit a chur i bhfeidhm maidir le bailiú, stóráil, cóireáil, díchóimeáil, hathúsáid agus hathchúrsáil feithiclí a bhfuil a ré caite.

  Rialaítear diúscairt feithiclí a bhfuil a ré caite toisc gur féidir leo a bheith ina mbagairt don chomhshaol. Is mar gheall ar an ábhar guaiseach atá i bhfeithiclí a bhfuil a ré caite é sin. Ina measc sin, mar shampla, tá batairí luaidhe-aigéadacha, leachtanna lena n-áirítear ola bhealaithe, fuarthán, leacht coscán, agus tiontairí catalaíocha, agus ní mór iad ar fad a chur de láimh go sábháilte d’fhonn truailliú an chomhshaoil a chosc.

  Ina theannta sin, leagtar síos sna Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Ré Caite), 2006 freagrachtaí sonracha maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite maidir leo seo a leanas

  • Úinéirí Feithiclí
  • Údaráis Áitiúla
  • Saoráidí Cóireála Údaraithe
  • Táirgeoirí (i.e. déantúsóirí agus iompórtálaithe feithiclí)

  Iarrtar ar úinéirí feithiclí cláraithe a bhfuil sé ar intinn acu feithicil a chur de láimh mar dhramhaíl, an fheithicil a fhágáil ag saoráid cóireála údaraithe le haghaidh cóireáil agus athshlánú iomchuí.

  Chun tuilleadh eolais a fháil ar an reachtaíocht maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite, breathnaigh ar www.environ.ie.

  Barr...

 • Cén chaoi a gcuirfidh mé seanfheithicil de láimh?

  Más tusa úinéir cláraithe feithicle agus más mian leat í a chur de láimh, ní mór duit a chinntiú go ndéanann tú é sin ag úsáid saoráid cóireála údaraithe.

  Níor cheart duit d’fheithicil a thabhairt do bhailitheoir ná do shaoráid dramhaíola neamhúdaraithe, toisc go bhfuil tusa, mar úinéir cláraithe, freagrach as diúscairt cheart na feithicle.

  Is féidir le húinéirí feithiclí a bhfuil a ré caite i limistéar Chathair na Gaillimhe feithiclí a bhfuil a ré caite a thabhairt chuig an tsaoráid cóireála údaraithe seo a leanas i gcomhair athchúrsála:

  The Galway Vehicle Recycling Centre Ltd.,
  Eastát Tionscail an Leasa Bháin,
  Bóthar Thuama,
  Gaillimh
  Teil. 091 755616.

  Ní ghearrtar aon táille as feithicil a bhfuil a ré caite a chur de láimh, ar an gcoinníoll go dtugann tú an fheithicil chuig saoráid cóireála údaraithe tú féin. Más mian leat go mbaileofaí d’fheithicil agus go dtabharfaí chuig an tsaoráid cóireála údaraithe í, d’fhéadfadh táille a bheith i gceist ansin.

  Nuair a bheidh tú ag cur na feithicle de láimh ag an tsaoráid cóireála údaraithe ba cheart duit na cáipéisí ar fad maidir leis an bhfeithicil a thabhairt leat e.g. deimhniú clárúcháin na feithicle.

  Tá tú i dteideal Deimhniú Scriosta a fháil nuair a bheidh an fheithicil dí-thruaillithe. Is cruthúnas í an cháipéis sin gur cuireadh an fheithicil de láimh i gceart.

  Barr...

 • Cén fáth a bhfuil an Deimhniú Scriosta tábhachtach?

  Tá sé tábhachtach toisc go dtaispeánann an Deimhniú Scriosta a fhaigheann tú ón tsaoráid cóireála údaraithe go bhfuil an garáiste ag glacadh freagrachta de réir dlí as an bhfeithicil uaitse ón bpointe sin ar aghaidh.

  Is féidir an Deimhniú Scriosta a úsáid mar chruthúnas gur briseadh an fheithicil nuair a bheifear ag déanamh éilimh ar aon Mhótarcháin a bheidh fágtha uirthi (nuair a bheidh an fhoirm RF 120 - Aisíocaíocht Mhótarchánach á comhlánú) (breathnaigh www.motortax.ie ).

  Má ghlacann an tsaoráid cóireála údaraithe leis an gcarr uait, ní mór duit turasleabhar an chairr (nó an Deimhniú Clárúcháin Feithicle) a fhágáil in éineacht leis. Ina ionad sin ní mór duit foirm den Deimhniú Scriosta a bheidh inléite go soiléir, agus comhlánaithe go hiomlán a fháil ón tsaoráid cóireála údaraithe ag a bhfágann tú an carr. Ba cheart gurb é an dáta a líontar isteach an Deimhniú Scriosta an dáta ar ar fágadh an fheithicil leis an ngaráiste le briseadh agus ar glacadh léi.

  Níor cheart do shaoráid cóireála údaraithe i gcás ar bith táille a ghearradh ort as glacadh le feithicil a bhfuil a ré caite lena briseadh mura bhfuil roinnt páirteanna ar iarraidh ón bhfeithicil cheana féin.

  Barr...

 • Cé hiad na “Táirgeoirí Feithiclí”?

  Is ionann táirgeoir feithicle agus an duine a iompórtálann feithiclí isteach sa Stát, nó a dhéanann feithiclí sa Stát.

  Is gá do gach Táirgeoir a chuireann feithiclí sonracha ar an margadh sa Stát clárú le gach Údarás Áitiúil laistigh den Stát.

  Barr...

 • Cén chaoi a gcláróidh mé mar tháirgeoir (maidir le feithiclí a bhfuil a ré caite)?

  Íoslódáil agus líon isteach foirm iarratais. Mar chuid den iarratas ní mór duit na cáipéisí riachtanacha a chur isteach freisin agus an táille mar atá leagtha síos san fhoirm iarratais a íoc. Ba cheart an t-iarratas comhlánaithe a sheoladh ar ais chuig

  An Rannóg Comhshaoil,
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste
  Gaillimh.

  Íoslódáil an Fhoirm Iarratais chun Clárú mar Tháirgeoir Feithicle a Bhfuil a Ré Caite

  Liostaítear na freagrachtaí agus na dualgais atá ar tháirgeoirí i gCuid II de na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Feithicil a Bhfuil a Ré Caite), 2006.

  Barr...

 • Céard iad na dualgais atá ar oibreoirí saoráidí cóireála?

  Iarrtar ar gach saoráid ina ndéantar díchóimeáil agus/nó cóireáil ar Fheithiclí a Bhfuil a Ré Caite feidhmiú faoi cheadúnas dramhaíola de chuid na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil, nó faoi chead saoráid dramhaíola á eisiúint ag an Údarás Áitiúil. Liostaítear na dualgais atá ar Shaoráidí Cóireála Údaraithe in Airteagal 14. (1) agus Cuid III de na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Feithicil a Bhfuil a Ré Caite), 2006.

  Íoslódáil foirm iarratais ar Chead Saoráide Dramhaíola.

  Barr...

 • Cé leis a ngabhfaidh mé i dteagmháil i gComhairle Cathrach na Gaillimhe maidir le Feithiclí a Bhfuil a Ré Caite?

  Má tá aon cheist agat faoi fheithiclí a bhfuil a ré caite a chur de láimh, téigh i dteagmháil le

  Mary O’Leary,
  An tOifigeach um Fhorfheidhmiú an Chomhshaoil,
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe.
  Teil: 091 536428
  Ríomhphost: elv@galwaycity.ie

  Barr...