How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Galway Cathedral'
Alex Zarodov

Pacáistíocht

 • Céard is Pacáistíocht ann?

  Is éard is pacáistíocht ná gach ábhar/táirge atá in úsáid ón táirgeoir go dtí an t-úsáideoir deiridh agus an tomhaltóir chun earraí a choinneáil, a chosaint, a láimhseáil, a sheachadadh agus a chur i láthair.

  Áirítear leis seo:

  1. pacáistíocht díolacháin/príomh-phacáistíocht
  2. pacáistíocht thánaisteach, agus
  3. pacáistíocht threasach/pacáistíocht iompair

  Tá siad seo a leanas i measc samplaí dá leithéid:

  • Cannaí/cartáin/buidéil óil, plaisteach & gloine. (deochanna boga, uisce, bainne, súnna, deochanna alcóil).
  • Coimeádáin & cumhdaigh bhia. (cáis, feoil, arán, anlainn, uibheacha, etc.)
  • Táirgí sláinte, áilleachta & leighis. (seampú, gallúnach, cógas leighis, smideadh, taos fiacla, etc.)
  • Táirgí glanta tí & táirgí Déan Féin É. (glantach, tuarthóir, earraí glanta tí, péint etc.)

  Gach cineál cumhdaigh agus coimeádáin go bunúsach.

  Barr...

 • Céard é an dlí maidir le pacáistíocht?

  Reachtaíocht

  Tá Treoir 94/62CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dramhaíl ó phacáistíocht dírithe ar chosc a chur ar dhramhaíl ó phacáistíocht trí na rudaí seo a leanas:

  • Laghdú
  • Athúsáid
  • Athchúrsáil
  • Treoir chomhchuibhithe le cur i bhfeidhm sa dlí náisiúnta
  • Ag leagan síos spriocanna bailithe agus athshlánaithe le haghaidh Ballstát

  Na Rialacháin um Bainistiú Dramhaíola (Pacáistíocht), 2007:

  • Dearadh iad chun baint amach na spriocanna maidir le bailiú agus le hathshlánú dramhaíl pacáistíochta mar atá leagtha amach sa Treoir AE a éascú
  • Cuirtear oibleagáidí ar gach gnó a sholáthraíonn pacáistíocht ar mhargadh na hÉireann.

  Ó 1997 i leith cuirtear an fhreagracht i reachtaíocht na hÉireann maidir le hathshlánú agus le hathchúrsáil dramhaíl pacáistíochta orthu siúd a láimhseálann pacáistíocht ag aon chéim den slabhra soláthair. Is cuma má dhéanann tú, má iompórtálann tú, nó má cheannaíonn nó má dhíolann tú earraí pacáistithe, nó má oibríonn tú monarcha, siopa beag, óstán, bialann beir leat, teach tábhairne nó bialann, tá feidhm leis na rialacháin seo duitse.

  Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe freagrach as na rialacháin seo a fhorfheidhmiú laistigh dá réimse feidhmiúil. D’fhéadfadh ionchúiseamh a bheith ina thoradh ar neamh-chomhlíonadh na rialachán.

  Barr...

 • Cé air a bhfuil dualgais faoi na Rialacháin maidir le Pacáistíocht?

  • Gach duine a tháirgeann pacáistíocht
  • Gnóthaí/siopaí miondíola
  • Bailitheoirí dramhaíola
  • Sealbhóirí tí/an pobal

  Barr...

 • Cé hiad na Táirgeoirí Pacáistíochta?

  Is ionann ‘Táirgeoir’ agus gnó a dhíolann nó a sholáthraíonn ábhar pacáistithe, pacáistíocht nó táirgí pacáistithe, i rith a gcuid gnó.

  Tá feidhm leis na Rialacháin maidir le gach gnó a láimhseálann pacáistíocht i cibé foirm ina n-eascraíonn sí i rith a gcuid gnó.

  Is cuma má dhéanann tú, má iompórtálann tú, nó má cheannaíonn nó má dhíolann tú earraí pacáistithe, nó má oibríonn tú monarcha, siopa beag, óstán, bialann beir leat, teach tábhairne nó bialann, tá feidhm leis na rialacháin seo duitse.

  Barr...

 • Cén sórt dualgas atá ar Tháirgeoirí Pacáistíochta?

  Iarrtar ar gach “Táirgeoir” pacáistíochta (Mórtháirgeoirí ina measc) a gcuid dramhaíola ó phacáistíocht inmheánach a láimhseáil go freagrach. Ciallaíonn sé sin go n-iarrtar ar gach gnó an phacáistíocht a chaitheann siad amach ag a n-áitreabh a scaradh amach agus a athshlánú agus í a chur ar fáil do bhailitheoir dramhaíola údaraithe chun é a athshlánú nó a athchúrsáil.

  Barr...

 • Cé hiad na Mórtháirgeoirí Pacáistíochta?

  Sainítear “Mórtháirgeoir” mar “Tháirgeoir” atá ag comhlíonadh na gcritéar seo a leanas:

  Soláthraíonn sé ábhar pacáistithe, pacáistíocht nó táirgí pacáistithe ar mhargadh na hÉireann atá níos troime ná 10 dtona in aghaidh na bliana

  agus

  tá láimhdeachas bliantúil níos mó ná €1 mhilliún aige.

  Barr...

 • Cén sórt dualgas atá ar Mhórtháirgeoirí Pacáistíochta?

  Cuirtear oibleagáidí níos troime ar ghnóthaí a shainítear mar “Mhórtháirgeoirí”. Chomh maith leis na dualgais atá orthu mar “Tháirgeoirí”, iarrtar orthu freisin cabhrú leis an bpacáistíocht a sholáthraíonn siad dá gcuid custaiméirí a athshlánú agus a athchúrsáil, faoin bprionsabal “Freagracht ar an Táirgeoir”.

  Chomh maith leis na dualgais a chuirtear ar gach táirgeoir a chomhlíonadh, tá dhá rogha ag mórtháirgeoir chun cloí leis na Rialacháin:

  1. A bheith Féin-Chomhlíontach trí chlárú lena nÚdarás Áitiúil agus táille chlárúcháin bhliantúil a íoc. Le bheith féin-chomhlíontach ní mór gach ceanglas ábhartha de na Rialacháin Pacáistíochta a chomhlíonadh lena n-áirítear ceanglais faoi leith a bhaineann le tuairisciú, le soláthar saoráidí áirithe, le fógraí áirithe a thaispeáint, le pacáistíocht a ghlacadh/thógáil ar ais agus le ceanglais faoi leith maidir le fógraíocht.

  2. Dul isteach i Repak Ltd.
  Is é Repak an t-aon Chomhlacht amháin atá ceadaithe faoi na Rialacháin. Mar bhall de Repak, ní mór táille bhliantúil a íoc atá bunaithe ar an gcineál agus ar an méid pacáistíochta atá á chur ar Mhargadh na hÉireann. Nuair a íocann tú an táille sin, déanfaidh Repak urscaoileadh ar an dualgas a bhíonn ar an mórtháirgeoir pacáistíocht a thógáil ar ais.

  Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil sé de dhualgas ar an táirgeoir (agus ní ar an údarás áitiúil) a chruthú nach mórtháirgeoir iad.

  Barr...

 • Cén chaoi a gcláróidh mé mar Mhórtháirgeoir Pacáistíochta?

  Mar “Mhórtháirgeoir” is féidir leat an dualgas atá ort maidir le hathshlánú/hathchúrsáil na pacáistíochta a sholáthraíonn tú a chomhlíonadh trí cheachtar díobh seo a leanas:

  Iarratas a dhéanamh ar chlárú le d’Údarás Áitiúil (Comhairle Cathrach na Gaillimhe) maidir le Féin-Chomhlíonadh.
  Cliceáil anseo chun an fhoirm chláraithe maidir le féin-chomhlíonadh a fháil.

  A bheith mar bhall de scéim comhlíontachta i.e. Repak. Tabhair cuairt ar www.repak.ie

  Barr...

 • An gá don siopa/ghnó pacáistíocht a thógáil ar ais?

  Ní gá ach amháin más mórtháirgeoir pacáistíochta é an gnó agus má tá sé cláraithe leis an Údarás Áitiúil le haghaidh féin-chomhlíonadh faoi na rialacháin. Iarrtar ar Mhórtháirgeoirí Pacáistíochta atá féin-chomhlíontach pacáistíocht, cosúil leis an méid a sholáthraíonn sé, a thógáil ar ais ón bpobal agus sin a dhéanamh ag gach tráth réasúnach.

  Ní féidir leis an bpacáistíocht a bheith éilithe agus ní gá gur ón siopa/ngnó a ceannaíodh é. Tá mórtháirgeoirí atá cláraithe le Repak díolmhaithe ón gceanglas glacadh le pacáistíocht ó bhaill den phobal.

  Barr...

 • Cén chaoi a bhfaighidh mé réidh le mo phacáistíocht?

  Iarrtar ar ghnóthaí socruithe a dhéanamh le bailitheoir dramhaíola príobháideach chun gach pacáistíocht, lena n-áirítear gloine, a bhaineann lena ngnó a bhailiú i gcomhair athchúrsála/athshlánú.

  Ba cheart do shealbhóirí tí a bpacáistíocht ghlan ar fad a chur ina mbosca/mála athchúrsála i gcomhair athchúrsála. Mura bhfuil bosca/mála athchúrsála agat nó má tá líon mór pacáistíochta agat d’fhéadfá é a thabhairt chuig ionad athchúrsála. Barna Waste http://www.barnarecycling.com City Bin http://www.citybin.com

  Ní féidir ach le sealbhóirí tí amháin fáil réidh le gloine sna bainc bhuidéil ar fud na Cathrach. Iarrtar ar ghnóthaí leas a bhaint as seirbhís bailithe dramhaíola phríobháideach i gcomhair gloine agus gach pacáistíocht eile a eascraíonn óna gcuid gníomhaíochtaí gnó.

  Barr...

 • Cé leis a ngabhfaidh mé i dteagmháil i gComhairle Cathrach na Gaillimhe maidir le Pacáistíocht?

  Mary O’Leary,
  An tOifigeach um Fhorfheidhmiú an Chomhshaoil,
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

  Teil: 091 536428
  Ríomhphost: package@galwaycity.ie

  http://www.citizensinformation.ie

  Barr...