Nov 16, 2017 |
Nuacht do Chomhairle
Iarrtar tairiscintí ó Chomhairleoir oiriúnach le plean teanga a ullmhú do Chathair na Gaillimhe. Bhunaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge coiste stiúrtha nua (Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh (CSPT Gaillimh)) le tacú le agus treoir a thabhairt d'ullmhú agus seachadadh plean teanga do Chathair na Gaillimhe. Tá ionadaíocht ar an...
Nov 13, 2017 |
Folúntais
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe painéal a chur le chéile d’iarrthóirí atá cáilithe go cuí chun poist shealadacha agus bhuana sa todhchaí mar Mhaor Pobail a líonadh leis an gComhairle Cathrach.  Táthar ag lorg iarratais mar sin ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun post (poist) sa todhchaí mar Mhaor Pobail a...
Nov 9, 2017 |
Nuacht Timpeallachta
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dóibh le forálacha Chuid 19 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, arna leasú leis an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014, Fodhlíthe i dtaca le Taibhiú Sráide agus Buscáil a dhéanamh do Limistéar...
Nov 8, 2017 |
Nuacht Timpeallachta
Sheol an tAire Denis Naughton, An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus an Comhshaoil feachtas Tionscnaimh Frith-dhumpála 2017 i mBéal Átha na Sluaighe Dé Luain an 13 Márta, 2017.

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Gaillimh2020

Tá Gaillimh ainmnithe go hoifigiúil mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020. Is deis atá anseo an clár cultúir is fearr atá ag Gaillimh a léiriú in Éirinn agus trasna na hEorpa. Déanfaimid bruth faoi thír i 2020, le tonnta cruthaitheachta, tonnta digiteacha, tonnta corraitheacha, tonnta fuinnimh, agus ag croílár Ghaillimh 2020 tá an chéad ghlúin eile d’ealaíontóirí, do chruthaitheoirí, do dhéantóirí agus do nuálaithe.

Gnéithe

Saoráil Faisnéise

Scéim Foilseacháin ullmhaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus foilseofar í maidir le faisnéis na Comhairle i gcomhréir le Múnla agus Treoirlínte arna ndéanamh ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Cáilíocht an uisce

Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce a bhainistiú agus as iad a sholáthar do thithe agus do ghnóthais a bhfreastalaíonn Soláthairtí Uisce Poiblí agus Ceirtleáin Fuíolluisce orthu.

Catalóg Léarscáil

Gailearaí léarscáil inchuardaithe, idirghníomhach ar fáil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe mar acmhainn faisnéise léarscáilithe.