Deontais in aghaidh an Bhruscair

 • Céard í Scéim na nDeontas um Fheasacht in aghaidh an Bhruscair?

  Is tionscnamh í Scéim na nDeontas um Fheasacht in aghaidh an Bhruscair atá á reáchtáil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe trínar féidir le grúpaí agus le heagraíochtaí iarratas a dhéanamh agus maoiniú a fháil chun cuidiú leo tograí in aghaidh an bhruscair a chur i gcrích sa chathair.

  Barr...

 • Cé na tograí a chuimsítear i Scéim na nDeontas um Fheasacht in aghaidh an Bhruscair?

  Cuimsítear sa scéim tograí ina bhféachtar le feasacht phoiblí agus oideachas níos mó a chur chun cinn maidir le bruscar agus/nó graifítí. Ba cheart go ndíreodh tograí go háirithe ar rannpháirtíocht scoileanna agus daoine óga agus ar thionscnaimh dheonacha le grúpaí pobail agus comhshaoil. I measc na dtograí a fuair maoiniú roimhe seo bhí ceardlanna scoile, seónna puipéid, comórtais póstaeir, léigeanna bruscair agus ábhar in aghaidh an bhruscair a chur ar fáil, ar nós uirlisí pioctha bruscair agus málaí.

  Barr...

 • Cé atá in ann iarratas a dhéanamh ar Scéim na nDeontas um Fheasacht in aghaidh an Bhruscair?

  Tá gach scoil, grúpa, eagraíocht pobail agus cumann áitritheoir sa chathair in ann iarratas a dhéanamh ar Scéim na nDeontas um Fheasacht in aghaidh an Bhruscair.

  Barr...

 • Cén chaoi a ndéanfaidh mé iarratas ar Scéim na nDeontas um Fheasacht in aghaidh an Bhruscair?

  Comhlánaigh an fhoirm iarratais le haghaidh Scéim na nDeontas um Fheasacht in aghaidh an Bhruscair agus seol an fhoirm ar ais chuig an Rannóg Comhshaoil, Comhairle Cathrach na Gaillimhe faoi Dé Luain, an 17 Lúnasa 2015. Glacfar le hiarratais ar ríomhphost a sheoltar chuig environment@galwaycity.ie.

  Íoslódáil foirm iarratais Scéim na nDeontas um Fheasacht in aghaidh an Bhruscair

  Barr...

 • An bhfuil tograí in aghaidh an ghraifítí incháilithe i gcomhair Scéim na nDeontas um Fheasacht in aghaidh an Bhruscair?

  Tá, cuimsítear tograí a bhaineann le graifítí sa scéim. Ní mór do gach togra a bheith dírithe ar oideachas agus ar ardú feasachta. Ní thabharfar maoiniú do thograí nach ndéanfar iontu ach graifítí a ghlanadh.

  Barr...

 • Cén chaoi a ndéantar measúnú ar thograí?

  Déanann Rannóg Comhshaoil Chomhairle Cathrach na Gaillimhe athbhreithniú ar na hiarratais ar fad ag úsáid na gcritéar atá leagtha síos ag an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Tá achoimre de na critéir sin san fhoirm iarratais.

  Barr...

 • Cé mhéad airgid atá ar fáil trí Scéim na nDeontas um Fheasacht in aghaidh an Bhruscair?

  Is é an t-uasdeontas atá ar fáil d’aon chás aonair 70% de chostas foriomlán an togra, agus íoctar an chuid eile le cúnamh ón bpobal áitiúil. Go ginearálta, bíonn na deontais a bhronntar níos lú ná €1000 ach meastar gach iarratas ar a fhiúntas féin agus d’fhéadfaí deontais níos mó a chur ar fáil má mheastar gur fiú an togra a chur ar aghaidh.

  Barr...

 • An bhfuil gá dom tuairisc a chur faoi bhráid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

  Tá. Mura bhfuil baint dhíreach ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe leis an togra, ní mór di a bheith go hiomlán sásta go gcuirfear an togra i bhfeidhm go sásúil. Pléifear próiseas tuairiscithe leat má éiríonn le d’iarratas ar mhaoiniú deontais.

  Barr...

 • Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais faoi Scéim na nDeontas um Fheasacht in aghaidh an Bhruscair?

  Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil ón Rannóg Comhshaoil, Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar 091 536400 nó environment@galwaycity.ie.

  Barr...