How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'GMIT'
Aengus McMahon

Pleananna Ceantair Áitiúil

 • Céard is Plean Ceantair Áitiúil ann?

  Is cáipéis dhlíthiúil é Plean Ceantair Áitiúil agus ráiteas poiblí ina dtugtar beartais pleanála níos mionsonraithe, seachas an Plean Forbartha Cathrach, le haghaidh ceantar sa chathair a bhfuiltear ag súil go dtiocfaidh forbairt agus athrú mór orthu amach anseo. Ullmhaítear é i gcomhairle le pobail áitiúla, le muintir na háite, le soláthraithe seirbhíse, le comhlachtaí reachtúla agus le húinéirí talún. Leagtar amach straitéis ann le haghaidh pleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe ceantair.

  Áirítear i bPlean Ceantair Áitiúil ráiteas i scríbhinn agus léarscáil(eanna), ina dtugtar cuntas ar chuspóirí na n-údarás áitiúil do cheantar an phlean. Soláthraítear freisin sa phlean na caighdeáin a threoróidh forbairt sa cheantar. Tá sé bailí ar feadh sé bliana ón dáta a nglacfaidh an Chomhairle leis, agus féadfar síneadh cúig bliana eile a chur leis an tréimhse sin trí rún a rithfidh comhaltaí na Comhairle. Ba cheart go mbeadh Pleananna Ceantair Áitiúil ag teacht leis na treoircháipéisí náisiúnta agus réigiúnacha agus le straitéis agus beartais lárnacha an Phlean Forbartha Cathrach. Ní mór dó freagairt do na deiseanna agus do na dúshláin a chruthaítear sna cúinsí geilleagracha reatha agus forbairt leanúnach gheilleagrach agus shóisialta a chur chun cinn.

  Beidh comhairliúchán poiblí ar siúl ag an Rannán Plean Forbartha agus Beartais le linn ullmhú an Phlean Ceantair Áitiúil. Is iad Comhaltaí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe a ghlacann leis na Pleananna Ceantair Áitiúil.

  Cuirtear ullmhúchán do na Pleananna Ceantair Áitiúil san áireamh i bPlean Forbartha na Cathrach 2011-2017 le haghaidh le haghaidh tailte ag na hArdáin, Muirbheach agus ceantar Bhóthar Áth Cinn (ó dheas d’acomhal Bodkin).

  Barr...

 • Plean Ceantair Áitiúil na nArdán

  Tá Plean Ceantair Áitiúil na nArdán ag an gcéim reámhdhréachtaithe. Tá an comhairliúchán ag dul ar aghaidh agus tá modhanna éagsúla á n-úsáid chun oibriú go díreach leis an bpobal, le comhlachtaí leasmhara agus le húinéirí talún. Ina measc sin tá ceardlanna, cruinnithe/cur i láthair, comhráite sráide, agus comhairliúcháin aonair.

  Cuirfear tús leis an gComhairliúchán Poiblí ar Chéim 1: Réamhdhréacht de Phlean Ceantair Áitiúil (LAP) Déardaoin, an 10 Iúil 2014 agus leanfar leis go dtí Dé hAoine, an 15 Lúnasa 2014 agus féadfar aighneachtaí a dhéanamh i rith an ama sin.


  Láthair thailte LAP na nArdán


  Tailte LAP na nArdán i ndath liath


  Chun tuilleadh eolais a fháil ón gComhairle Cathrach faoin togra seo déan teagmháil le:

  Helen Coleman

  An Pleanálaí Sinsearach Feidhmiúcháin
  An Rannóg Pleanála
  Halla na Cathrach
  Bóthar an Choláiste
  Gaillimh

  Ríomhphost: helen.coleman@galwaycity.ie

  Diane Egan

  An Pleanálaí Feidhmiúcháin
  An Rannóg Pleanála
  Halla na Cathrach
  Bóthar an Choláiste
  Gaillimh

  Ríomhphost: degan@galwaycity.ie

  Fógra Poiblí maidir le Plean Ceantair Áitiúil na nArdán Céim 1: Comhairliúchán Réamhdhréachtaithe

  Plean Ceantair Áitiúil na nArdán Céim 1: Páipéar Saincheisteanna ar an gComhairliúchán Réamhdhréachtaithe

  Tuarascáil Scóipe ar an Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta

   

  Barr...

 • Achoimre ar an bPróiseas maidir le Plean Ceantair Áitiúil a Ullmhú

  Seo a leanas achoimre ar an tréimhse agus ar na próisis a bhaineann le Plean Ceantair Áitiúil a ullmhú agus a ghlacadh.

  1. Céim Chomhairliúcháin Phoiblí (Réamhdhréacht)

  Sula ndéantar Dréachtphlean a ullmhú, glacann an t-údarás áitiúil pé céimeanna a mheasann sé is gá chun dul i gcomhairle leis an bpobal lena n-áirítear comhlachtaí poiblí, gníomhaireachtaí neamhrialtasacha, cumainn chónaitheoirí, grúpaí pobail, agus leasanna gnó sa cheantar.

  2. Ullmhú an Dréachtphlean

  Ullmhaíonn an Chomhairle Cathrach an dréachtphlean i gcomhair taispeána agus cuirtear saincheisteanna a ardaíodh i gcéim an chomhairliúcháin réamhdhréachtaithe san áireamh.

  3. An Fógra Poiblí & An Plean ar Taispeáint

  Cuirtear fógra sna nuachtáin náisiúnta ag fógairt go bhfuiltear chun Plean Ceantair Áitiúil a ullmhú. Seoltar fógra agus cóip den Dréachtphlean Ceantair Áitiúil freisin chuig comhlachtaí forordaithe mar an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Údaráis um Bóithre Náisiúnta, BSL. Cuirtear an Dréachtphlean ar taispeáint ar feadh sé seachtaine ar a laghad agus cuirtear fáilte roimh aighneachtaí/bhreathnuithe ón bpobal agus ó gach páirtí leasmhar i rith an ama sin.

  4. Tuarascáil an Bhainisteora a Ullmhú ar Aighneachtaí / Breathnuithe

  Ní mór an tuarascáil sin a sheoladh isteach chuig Comhaltaí Tofa na Comhairle Cathrach ionas go ndéanfaidh siad a machnamh air tráth nach deireanaí ná 12 sheachtain tar éis an fógra a fhoilsiú sna nuachtáin náisiúnta.

  5.Tuarascáil an Bhainisteora Curtha chuig na Comhaltaí Tofa lena Breithniú

  Bíonn sé seachtaine ag Comhaltaí Tofa chun a machnamh a dhéanamh ar an tuarascáil agus an plean a ghlacadh/a leasú.

  6. Leasú an Phlean Ceantair Áitiúil

  Má shocraíonn na Comhaltaí Tofa an Plean Ceantair Áitiúil a leasú ar bhealach seachas mar a mholtar i dTuarascáil an Bhainisteora, ní mór don Údarás Pleanála fógra maidir leis an leasú nó athrú beartaithe a fhoilsiú tráth nach deireanaí ná trí seachtaine tar éis rún a rith chun athrú ábhartha a dhéanamh ar an bplean.

  7. An Leasú Beartaithe a Chur ar Taispeáint

  Ní mór leasú/leasuithe beartaithe ar Phlean Ceantair Áitiúil a chur ar taispeáint poiblí ar feadh tráth nach lú ná ceithre seachtaine. Cuirtear aighneachtaí/breathnuithe i scríbhinn a fhaightear maidir leis na hathruithe ábhartha ar an bPlean Ceantair Áitiúil ar taispeáint go poiblí.

  8. Tuarascáil an Bhainisteora a Ullmhú maidir le hAighneachtaí ar an Leasú Beartaithe

  Ullmhófar tuarascáil an bhainisteora maidir le haighneachtaí/breathnuithe a fhaightear i dtaca le hathruithe ábhartha ar an bPlean Ceantair Áitiúil tráth nach deireanaí ná ocht seachtaine tar éis an fógra a fhoilsiú.

  9. Déanann Comhaltaí Tofa a Machnamh ar an Leasú / Athrú Beartaithe & Tuarascáil an Bhainisteora.

  Comhaltaí Tofa chun an Plean Ceantair Áitiúil a dhéanamh nó a leasú le leasú/leasuithe a mhol an tÚdarás Pleanála nó, má tá siad éagsúil ó na moltaí i dtuarascáil an Bhainisteora tráth nach deireanaí ná sé seachtaine tar éis an tuarascáil a fháil.

  Ullmhaítear Plean Ceantair Áitiúil le hionchur ó chuid mhaith daoine agus eagraíochtaí lena n-áirítear iad seo a leanas:

  • Comhaltaí Tofa na Comhairle Cathrach;
  • Coiste Beartais Straitéisigh Pleanála;
  • An Pobal;
  • Ranna laistigh den Chomhairle Cathrach;
  • Úinéirí talún;
  • Soláthraithe seirbhíse;
  • Cumainn áitritheoirí, grúpaí pobail, gníomhaireachtaí neamhrialtasacha, etc.;
  • An Bord Pleanála, Comhlachtaí agus Údaráis Forordaithe;
  • Comhairle Chontae na Gaillimhe.