How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Gaeilge


TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-   Bóthar na Trá agus An Cladach R336: Ó Cé an Chladaigh ar aghaidh siar go dtí ...

An bhfuil réadmhaoin fholamh agat a bheadh feiliúnach le ligean ar cíos? Léirigh do chuid spéise, le do thoil ag: www.vacanthomes.ie

Is gradam creidiúnaithe idirnáisiúnta í an Bhratach Chorcra a bhronntar ar chathracha agus ar bhailte a chomhlíonann sárchaighdeán feabhais ó thaobh bhainistiú an gheilleagair tráthnóna agus oíche. Tá Gaillimh ag obair anois chun an...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-   Bóthar Rosshill: Faoin droichead iarnróid   Tréimhse an Dúnta: Ón Luan...

REILIG AN BHÓTHAIR MHÓIR DOMHNACH NA...

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a fhógairt go bhfuil feidhm ar an Domhnach anois freisin le páirceáil Íoc agus Taispeáin, agus tú ag páirceáil ar an tsráid agus i gcarrchlóis. Seo a leanas na huaireanta a ghearrfar táille...

Tógálaithe/forbróirí/úinéirí talún ar spéis leo tithíocht shóisialta a sholáthar. Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag lorg Léiriú Spéise le haghaidh soláthar forbairtí tithíochta sóisialta lándéanta agus tailte ar a...

In ómós do na Gaeil ar fad, idir Fhir agus Mhná a fuair bás i gcogaí nó ar fiannas leis na Náisiúin Aontaithe.

Beidh 7ú Comhdháil Bhliantúil Oidhreachta Chathair na Gaillimhe ar siúl Dé Sathairn, 24 Meitheamh 2017 sa Harbour Hotel, Na Duganna, Cathair na Gaillimhe agus beidh réimse iontach cainteoirí ann ó rogha disciplíní agus réimse leathan...

Tá Scéim Bhliantúil Ghradaim Deontais d'Fhéilte Pobail Áitiúla fógartha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Beidh eagraíochtaí áitiúla atá i mbun imeachtaí a phleanáil sa chathair sna míonna atá amach romhainn i dteideal deontais...

FÓGRA SUÍMH FÓGRA FAOI ALT 179 DEN ACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000, ARNA LEASÚ & CUID 8, AIRTEAGAL 81 DE NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL...

Tugtar fógra leis seo, de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe, an tÚdarás Pleanála don Chathair, athruithe a dhéanamh ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe...

Fáilteofar roimh iarratais ar Cheadúnais do Pháirceanna Imeartha don séasúr 2017-2018 agus caithfear na cáipéisí cuí a chur isteach leis na foirmeacha.  Is féidir foirmeacha iarratais a fháil ón Rannóg...

An bhfuil teach nó árasán folamh agat, nár mhór deisiú a dhéanamh air, ach níl an t-airgead agat? Má tá, seans go gcuirfidh tú spéis sa scéim thuas.

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe,i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar di le hAlt 9 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 2004 (Uimh. 44 de 2004) Fodhlíthe a dhéanamh, is é...

Galway City Council Comhairle Cathrach na Gaillimhe Folúntas Foirne COMHORDAITHEOIR TOGRA DHUILLEOG GHLAS NA hEORPA

Tá Dréacht-Mháistirphleananna ullmhaithe ag an gComhairle Cathrach do na háiteanna thuasluaite.  Mar chuid den phróiseas don chomhairliúchán poiblí, beidh na Dréachtphleananna ar taispeáint go poiblí...

Tá iarratais á lorg don Scéim Damhachtana Deontais d’Fhéilte Pobail Áitiúla 2017. Cuirfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe maoiniú ar fáil chun tacú le féilte pobail áitiúla sa chathair arís i mbliana.  Is é an cuspóir atá leis...

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) ag lorg iarratais ar mhaoiniú ó Ghrúpaí Pobail leasmhara maidir le tionscnamh nua Scéim Áiseanna Pobail.

Mar gheall ar oibreacha cothabhála, ní bheith rochtain feithicle ar Reilig an Bhóthair Mhóir ar an gCéadaoin 24 & Déardaoin 25 Bealtaine 2017.

Tá Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce agus fuíolluisce poiblí a chur ar fáil do ghnóthais agus do thithe ar fud na hÉireann, lena n-áirítear:

Fógraíodh Brendan Smith aréir mar Oibrí Deonach na Bliana Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ag Gradaim Bhliantúla Mhéara Chathair na Gaillimhe atá ar siúl don ceathrú bliain déag i mbliana.

An bhfuil togra nó tionscnamh agat a bheadh in ann cuidiú le cur le feasacht comhshaoil i gCathair na Gaillimhe agus a chuideodh le do phobal Cathair na Gaillimhe a chur chun cinn mar Dhuilleog Ghlas na hEorpa 2017?

Cuirfear fáilte roimh thairiscintí ó dhaoine cáilithe oiriúnacha d’oibriú agus do chothú Botha Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ag an suíomh thuas.

Iarrann an Rannóg Áineasa & Conláiste, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, léirithe spéise ó pháirtithe leasmhara, ar léasú ‘An Bhoth’ ag An Fhaiche Mhór, Gaillimh. Mairfidh an tréimhse...

Is buaiteoirí iad na hoibrithe deonacha go léir a fhaigheann ainmniúchán do Ghradaim an Mhéara - sin é a deir Méara Chathair na Gaillimhe an tseachtain seo.  Bhí an Comhairleoir Noel Larkin ag labhairt ag Gradaim an Mhéara á seoladh don...

Cheap Comhairle Cathrach na Gaillimhe AECOM i mí na Samhna 2016 chun tabhairt faoi Thogra Feabhsúcháin Rochtana na Páirce Móire.

Seolfar Cathair na Gaillimhe mar Dhuilleog Ghlas na hEorpa 2017 inniu, 1 Márta 2017, ag searmanas oifigiúil i Halla na Cathrach, Gaillimh. Beidh ionadaithe i láthair i nGaillimh ón gCoimisiún Eorpach tráth a seolfar an ócáid, ina measc...

Tá iarratais á lorg ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun na poist seo a leanas a líonadh.  Cuirfear painéal le chéile maidir le gach post óna líonfar aon fholúntais Bhuana nó Shealadacha sa todhchaí.

Mar fhreagra ar iarratais ón earnáil turasóireachta áitiúil, tá trí imeacht líonraithe do ghnólachtaí turasóireachta á n-eagrú ag Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae na Gaillimhe, agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe, i gcomhar...

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a thabhairt le fios go mbeidh oibreacha cothabhála crann á gcur i gcrích sna háiteanna seo a leanas ón...

“Go ginearálta, níl aon fhadhb le miasa satailíte – mura bhfuil siad ar thosach do thí,” a deir Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Rinne Rannóg Pleanála...

Iarrann an Rannóg Áineasa & Conláiste, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, iarratais ó pháirtithe leasmhara, ar léasú ‘An Bhoth’ ag Trá na mBan, Bóthar na Trá, Gaillimh

Sheol Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Noel Larkin, Gradam Sheosaimh Uí Ógartaigh go hoifigiúil ag preasócáid sa PorterShed, Dé Máirt, 24 Eanáir 2017. Ag labhairt ag an bpreasócáid, chuir an Méara fáilte roimh urraí...

An cuspóir a bhaineann leis an Scéim Dhreasachta do Rátaí Íocaíochta ná meicníocht a chur ar fáil d’íocóirí rátaí le leathrátaí bliantúla níos lú ná €5,000, chun laghdú a dhéanamh ar an méid rátaí ar an iomlán atá...

Tugtar fógra leis seo, de réir alt 34(6) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) go bhfuil sé i gceist ag COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE deonú ceada pleanála a bhreithniú le haghaidh forbartha lena dtógfar síneadh...

Beidh comhairliúchán poiblí ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ionas gur féidir leis an bpobal amharc ar roinnt roghanna a bhfuil á mheas d’Uasghrádú Thimpeallán na gCiarabhánach.

Folúntas Foirne: Oifigeach Riaracháin Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Beidh Creataí d’Údaráis Áitiúla maidir le soláthar Seirbhísí Leictreachas agus Pluiméireachta á bhfoilsiú ag Ionad um Sholáthar Oibríochtúil an Údaráis Áitiúil (LGOPC) in 2017 agus 2018.Beidh comórtas á reáchtáil ag an...

Tá cóipeanna de thuarascálacha ar an bpróiseas Comhairliúcháin agus na moltaí a bhaineann leis ar fáil ag an Deasc Seirbhísí Custaiméara in Halla na Cathrach nó is féidir teagmháil a dhéanamh le...

Tá cóipeanna de thuarascálacha ar an bpróiseas Comhairliúcháin agus na moltaí a bhaineann leis ar fáil ag an Deasc Seirbhísí Custaiméara in Halla na Cathrach nó is féidir teagmháil a dhéanamh le...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:- Ardeaglais: Lúb-Bhóthar an Phríosúin chuig Bóthar na hOllscoile (an chuid Iartharach amháin). Tréimhse an Dúnta: Ón 8am ar an Luan...

Cuireann Ciste Chur Chun Cinn Margaíochta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe tacaíocht ar fáil d’ócáidí móra agus féilte sa chathair a thacaíonn le forbairt eacnamaíoch, mar shampla, infheistíocht, poist agus caitheamh airgid a...

Tugtar fógra leis seo, go bhfuil Comhairle Cathrach na Gaillimhe, tar éis Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 a dhéanamh do limistéar riaracháin Chathair na Gaillimhe. Tiocfaidh an plean i bhfeidhm ón Satharn, 7 Eanáir 2017.

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh a thabhairt do pháirtithe a bhfuil suim acu ann cúnamh airgeadais nó eile a thabhairt le cothabháil agus uasghrádú infrastruchtúr bóthair na dtimpeallán sa Chathair. Iarrtar léirithe...

Is í Cathair na Gaillimhe an chéad chathair in Éirinn ar éirigh léi an t-ainmiúchán sin a bhaint amach. Roghnaíodh cathair na hÉireann roimh dhá chathair eile a raibh éirithe go maith leo: Cornellà de Llobregat sa Spáinn agus Mikkeli...

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú don phobal go mbeidh "Seirbhís Athchúrsála do Chrainn Nollag" ar fáil ar na laethanta seo a leanas: Dé Sathairn 7ú Eanáir 2017 idir 09:00 agus 15:00 agus ón: Luan an 9ú Eanáir go...

Is mór ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe leithdháiltí na bliana seo a fhógáirt den Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt.

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Páirc Moyola ón acomhal ag an LT50102 (bealach isteach chuig Páirc Moyola) agus an N59-10 (Bóthar an Chaisleán Nua Uachtarach)...

Beidh Uisce Éireann ar an bpointe teagmhála ón 8ú lá de mhí na Nollag le haghaidh gach naisc uisce agus fuíolluisce. Tabhair faoi deara nach nglacfaidh Uisce Éireann ná Comhairle Cathrach na Gaillimhe le foirmeacha iarratais reatha de...

Tá an tAire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Heather Humphreys, T.D., in éineacht tráthnóna inniu (Dé Luain) le H.E. an tUasal Tom Hanney, Luas-Bhuanionadaí na hÉireann don Aontas Eorpach, agus H.E....

Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Fháilteoir Músaeim.

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe painéal a chruthú óna líonfar poist Bhuana agus Shealadacha amach anseo mar Theicneoirí Grád I agus Theicneoirí Grád II. Táthar ag lorg iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun na poist...

Tá iarratais a lorg ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun an post thuas le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a líonadh.  Ní mór don iarrthóir a cheapfar taithí leathan maith a bheith aige/aici ó thaobh cúrsaí tráchtála, áineasa agus...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Sráid Forster ó Acomhal Bhóthar Fhaiche an Aonaigh/Shráid Forster ag an mBusáras chuig Acomhal na Faiche Móire/Shráid...

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe i mbun Straitéis Turasóireachta a fhorbairt do Chontae agus do chathair na Gaillimhe agus is mian leo go mbeadh ionchur sa phróiseas ag gach dream a bhaineann le hearnáil...

Tá Dréachtchlár na dToghthóirí 2017/2018 (cáipéis bhándearg) foilsithe anois agus is féidir féachaint air ag Oifigí Poist, Stáisiúin an Gharda Síochána, Leabharlanna Poiblí agus oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ag Halla na...

Comhfhreagairt chun aghaidh a thabhairt ar Bhochtaineacht agus ar Eisiamh Sóisialta i gCathair na Gaillimhe. Leagfar béim ar an deaobair atá ar bun i nGaillimh ag grúpaí agus ag eagraíochtaí chun dul i ngleic le fadhbanna ina bpobal áitiúil.

6ú Comhdháil Idirnáisiúnta Oidhreachta Chathair na Gaillimhe 2016

Is tionscnamh nua chun cosc a chur ar dhramhaíl í an Mhí Náisiúnta Athúsáide chun tuilleadh daoine a chur ar an eolas faoi na buntáistí eacnamúla agus comhshaoil a bheadh ann dá ndéanfaí míreanna agus ábhair laethúla a athúsáid,...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Lána le casadh ar dheis ar Bhóthar Fhaiche an Aonaigh (L-51261) chuig Bóthar an Choláiste (R-339). Tréimhse an Dúnta: Ón 8am...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh: Cois Uisce agus Cearnóg Theach na Cúirte

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Sráid Forster ó Acomhal Bhóthar Fhaiche an Aonaigh/Shráid Forster ag an mBusáras chuig Acomhal na Faiche Móire/Shráid...

Is é an dáta deiridh d'aighneachtaí/tuairimí maidir leis na hathruithe ábhartha beartaithe a bheith faighte ná Dé Máirt, 4 Deireadh Fómhair 2016.

De réir fhoráil Acht na mBóithre, 1993, TUGANN COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE FÓGRA LEIS SEO go bhfuil sí ag smaoineamh ar dhearbhú a dhéanamh go mbeadh na bóithre ar an liosta thíos ina mbóithre poiblí. Breithneoidh an Chomhairle an...

Bleibíní Earraigh 2016. Fógra do Ghrúpaí Pobail, do Scoileanna, do Choistí Tithíochta & do Ghrúpaí Comhshaoil. [More]

Fógra Cinnidh: TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Cé an Chladaigh, Bóthar Grattan, Promanád Rinn na Mara (R336), Bóthar Bhóthar na Trá Uachtarach (R336),...

Cuir isteach d’Imeacht nó do Ghníomhaíochtaí. Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun cúnamh a chur ar fáil chun imeacht aonuaire a reáchtáil mar chuid den tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta.

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Ardeaglais: Bóthar an Phríosúin go dtí Bóthar na hOllscoile agus an Carrchlós íochtair san áireamh. Tréimhse an Dúnta:...

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a fhógairt go bhfuil sé de dhualgas ar úinéirí agus ar áititheoirí talún faoi théarmaí Acht na mBóithre, 1993, gach cúram réasúnach a ghlacadh chun a chinntiú nach mbaineann aon dainséar...

Reilig Rathúin. Domhnach Na Reilige: 11 Meán Fómhair 2016. Aifreann Ag 3pm

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Sráid Forster: Gach feithicil, ach amháin busanna, tacsaí agus hacnaithe. Sráid Eglinton: Gach feithicil, ach amháin busanna, tacsaí...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Promanád Rinn na Mara: ó Uisceadán Bhóthar na Trá go dtí Bóthar Grattan, agus Carrchlós Toft san áireamh. Tréimhse an...

Beidh an Pháirc Spraoi dúnta i ngeall ar oibreacha cothabhála ón 5 Meán Fómhair 2016.  

Tugtar cuireadh duit iarratas a chur isteach maidir le clár ranganna Gaeilge a theagasc do bhaill foirne i gComhairle Cathrach na Gaillimhe a sholáthar don bhliain acadúil 2016-2017. Dá mbeadh spéis agat anseo, bheimis buíoch díot ach na...

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe tar éis tús a chur le feachtas fairsing chun Clár na dToghthóirí a thabhairt cothrom le dáta don tréimhse 2017/2018. Tá sonraí gach duine atá i dteideal vótála ar an gClár seo agus bainfear úsáid...

REILIG AN BHÓTHAIR MHÓIR DOMHNACH NA REILIGE: 21 LÚNASA 2016 AIFREANN AG 11 AM

REILIG RATHÚIN DOMHNACH NA REILIGE: 11 MEÁN FÓMHAIR 2016 AIFREANN AG 3PM

Aontaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe a 3ú Scéim Teanga leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta.

Beidh cruinniú ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe i mí Mheán Fómhair 2016 chun a bhreithniú an ndéanfar an fachtóir coigeartaithe áitiúil a shocrú.

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Bóthar Chúil Each ón tslí isteach go dtí Arda Thír Oileáin chomh fada le Timpeallán na gCiarabhánach (os comhair óstán...

D'fhógair coiste roghnúcháin idirnáisiúnta inniu, Dé hAoine, 15 Iúil 2016, sa Cheoláras Náisiúnta, gurb í Gaillimh Príomhchathair Chultúir na hEorpa 2020, tar éis próiseas roghnúcháin a bhí ag plé le tairiscintí...

I ndiaidh tréimhse fhada comhairliúcháin agus dréachtaithe tá áthas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe Meas ar Chách: Creatstraitéis um Inbhuanaitheacht Chultúir do Ghaillimh 2016-2025, a fhoilsiú.

An tAcht um Láithreáin Thréigthe, 1990 arna leasú leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000   Tugtar fógra leis seo go bhfuil sé ar intinn ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe (dá ngairfear "an Chomhairle" anseo ina dhiaidh...

Tar éis fógra a fháil ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil maidir le 'Gairm Tograí 2016' faoin Scéim Cúnaimh Chaipitil, iarrann Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar Chomhlachtaí Tithíochta Faofa an méid a leanas a chur...

Beidh Searmanas na Gaillimhe leis an Lá Cuimhneacháin Náisiúnta a chomóradh ar siúl ar an Domhnach an 10 Iúil 2016 sa Chearnóg, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Bóthar na hOllscoile, Gaillimh ar a 11am. Tá fáilte roimh gach...

Tabhair ar aird le do thoil go mbeidh Ionad Pobail na Rinne Móire, dúnta don phobal ón Luan an 18 Iúil, 2016 ar feadh tréimhse seacht seachtainí, mar gheall ar oibreacha cothabhála riachtanacha

Tá sé fógartha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus ag bord Leisureland go bhfuil comhlacht comhairleoirí roghnaithe anois chun staidéar féidearthachta a dhéanamh ar an láithreán atá le taobh Leisureland, áit a mbíodh aonach...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Páirc an Ardghoirt: lena n-áirítear Bóthar Chnocán na Carraige, Bóthar Avondale, Bóthar Ard Mór, Céide an tSeiceamair,...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh: Cois Uisce: Os comhair Scoil San Niocláis. Tréimhse an Dúnta: Ón Máirt 5 Iúil go dtí an Domhnach 10 Iúil 2016. An Chúis: Le...

Aithníodh i Straitéis Riachtanais Chaitheamh Aimsire & Taitneamhachta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe in 2008 go raibh gá le Páirc Phoiblí Nua a lonnú i gceantar South Park agus glacadh leis an mhian sin mar bheartas a deimhníodh i...

Aithníodh i Straitéis Riachtanais Chaitheamh Aimsire & Taitneamhachta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe in 2008 go raibh gá le Páirc Phoiblí Nua a lonnú i gceantar South Park agus glacadh leis an mhian sin mar bheartas a deimhníodh i...

Comhdháil líonraithe le feabhas a chur ar sholáthar agus seachadadh na tithíochta i nGaillimh. Óstán Chuan na Gaillimhe, Bóthar na Trá, Gaillimh - Déardaoin, 23 Meitheamh 2016, 9:00am– 1:30pm

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh: Bóthar Chnoc Rois: Faoin droichead iarnróid. Tréimhse an Dúnta: An Luan an 20 Meitheamh go dtí an Domhnach an 14 Lúnasa, 2016....

Osclóidh Méara Chathair na Gaillimhe, An Comh. Noel Larkin, leabhar comhbhróin ag Músaem Cathrach na Gaillimhe, Paráid na Spáinneach, inniu, an Mháirt 14 Meitheamh ar a 11am 2016 i gcuimhne na n-íospartach a bhásaigh san eachtra...

Tá Straitéis Iompair na Gaillimhe (GTS) forbartha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe & ag Comhairle Chontae na Gaillimhe, i gcomhar leis an Údarás Náisiúnta Iompair, agus is Straitéis Iompair Chomhtháite do Chathair na Gaillimhe agus...

Thug Comhairle Cathrach na Gaillimhe aitheantas do na héachtaí iontacha atá bainte amach ag Choiste Rásaíochta na Gaillimhe agus iarbhainisteoir Ráschúrsa na Gaillimhe, an tUasal John Moloney, ag fáiltiú ón Méara a bhí ag Halla na...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Cearnóg Theach na Cúirte, ó Ascaill Naomh Uinseann go dtí Ascaill na Cúirte. Tréimhse an Dúnta: 08:00 go dtí 14:00 Dé...

Aithníodh i Straitéis Riachtanais Chaitheamh Aimsire & Taitneamhachta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe in 2008 go raibh gá le Páirc...

Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe cuireadh do na páirtithe leasmhara go léir chuig Comhairliúchan Poiblí ar na bearta atá áirithe i Straitéis Iompair na Gaillimhe 2016-2036. Is Straitéis Iompair Comhtháite é an Straitéis...

De réir fhoráil Acht na mBóithre, 1993, tugann  COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE FÓGRA LEIS SEO go bhfuil sí ag smaoineamh ar Dhearbhú a dhéanamh go mbeadh na bóithre ar an liosta thíos ina mbóithre poiblí. Breithneoidh...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh: Bóthar Chúil Each ón acomhal le Bóthar na Díge go dtí an bealach isteach chuig Arda Thír Oileáin. Tréimhse an Dúnta: 8:00pm...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar: R338 Bóthar an Chósta (Gualainn chrua i dtreo an Iarthair amháin - Dhá lána oscailte don trácht); R338 Bóthar Bhaile Átha Cliath...

Osclóidh Méara Chathair na Gaillimhe, An Comh. Frank Fahy, leabhar comhbhróin ag Halla na Cathrach, ar an Máirt, 24 Bealtaine ag 10.00am i gcuimhne Sheosamh Mac Donncha, iar-Uachtarán CLG. Beidh an leabhar ar fáil don phobal le...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe síneadh ama a dhéanamh ar an mbóthar a leanas a dhúnadh:- Bóthar Chúil Each ón slí isteach go dtí Arda Thír Oileáin chomh fada le Timpeallán na...

Fáiltítear roimh iarratais don Scéim Dámhachtana Deontais d'Fhéilte Pobail Áitiúla 2016. Cuirfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe maoiniú ar fáil chun tacú le féilte pobail áitiúla sa chathair arís i mbliana. Is é cuspóir na...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Sráid Dhoiminic Uachtarach & Sráid Liam Thiar.

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Bóthar Chúil Each ón slí isteach go dtí Arda Thír Oileáin chomh fada le Timpeallán na gCiarabhánach (os comhair óstán...

Iarrtar iarratais ó dhaoine cuícháilithe chun an post thuas le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a líonadh.

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- An Móinín, Bóthar Chúil Each, Mionlach. Tréimhse an Dúnta: An Luan, 11 Aibreán go dtí an Luan, 25 Aibreán 2016. An Chúis:...

Comhairliúchán poiblí maidir le hoibreacha athshlánaithe ag Túr Tumtha na Carraige Duibhe ag Óstán Bhóthar na Trá (lonnaithe ar Phromanáid Bhóthar na Trá, Gaillimh) ar Dé Céadaoin an 30ú Márta 2016 ón 7:00pm – 10:00pm

Tugtar fógra leis seo go bhfuil an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ag cur maoiniú ar fáil le cabhrú le hoibreacha chun déanmhais a chosnaítear faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) a chosaint.

Tá clár fairsing imeachtaí, a chlúdaíonn sheacht snáithe Éire 2016: Clár Comórtha Céad Bliain, seolta ar an Aoine, 4 Nollaig ag an gComhairleoir Frank Fahy, Méara Chathair na Gaillimhe ag ócáid i Halla na Cathrach.

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Lána ó thuaidh amháin, Barr an Chalaidh:  Ón acomhal ag Daly’s Place le Hughes Bar. Tréimhse an Dúnta:   Satharn, 26...

Tugadh le fios an tseachtain seo gurb í an t-aisteoir agus duine de bhunaitheoirí an Chomhlachta Amharclannaíochta Druid, Marie Mullen, a bheidh mar aoi speisialta i bParáid Lá Fhéile Pádraig na Gaillimhe.

Seoladh déanta ag Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn ar Thogra Cathair Dhátheangach i gComhairle Cathrach na Gaillimhe – Luan 7 Márta 2016.    

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Páirc Mhionlaigh, Mionlach: Ón acomhal le Bóthar an Leachta go dtí an t-acomhal a théann chuig Caisleán Mhionlaigh (The...

Tá fáilte roimh aighneachtaí/tuairimí i scríbhinn, i ndáil leis an Dréachtphlean Forbartha, leis na cáipéisí gaolmhara agus leis na hábhair a bheartaítear a chur leis an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta, tríd an bpost nó tríd an...

Is buaiteoirí iad na hoibrithe deonacha go léir a fhaigheann ainmniúchán do Ghrada i m an Mhéara - sin...

Mar chuid de Thogra do Chathair Dhátheangach, tá súil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe leibhéal an dátheangais a fhorbairt agus a fheabhsú. Is é seo an chéad chineál togra dá leithéid in Éirinn agus bheadh súil ag Comhairle Cathrach...

D'fhógair Comhairle Cathrach na Gaillimhe inniu go bhfuil iarratais á lorg anois do mhaoiniú faoin Tionscnamh Turasóireachta Pobail don Diaspóra. Tógann an tionscnamh, a seoladh in 2014, ar oidhreacht na rannpháirtíochta pobail de...

Leis an Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh), 1999 (arna leasú), ceanglaítear ar Chomhaltaí Tofa d’Údaráis Áitiúla ráitis ar shíntiúis a thabhairt dá nÚdarás Áitiúil faoin 31 Eanáir gach...

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag lorg Léiriú Spéise ó Chomhlachtaí Tithíochta Deonacha / Úinéirí Talún / Forbróirí / Tógálaithe a bhfuil tailte / forbairtí acu a bheadh oiriúnach le haghaidh Forbairt Tithíochta Sóisialta i...

Iarrann an Rannóg Áineasa & Conláiste, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, iarratais ó pháirtithe leasmhara, ar léasú 'An Bhoth' ag Trá na mBan, Bóthar na Trá, Gaillimh.

Tá níos lú ná seachtain fágtha ag gnólachtaí agus ag eagraíochtaí atá ag úsáid na Gaeilge ina gcuid gnólachtaí nó acu siúd a bhfuil spéis acu í a úsáid, chun cuir isteach ar Ghradam Sheosaimh Uí Ógartaigh 2016. Is féidir...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Bóthar an Phríosúin: Feadh theorainneacha Theas agus Thiar Ard-Eaglais na Gaillimhe. Tréimhse an Dúnta: An Luan,15 Feabhra go...

De réir fhoráil Acht na mBóithre, 1993, TUGANN COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE FÓGRA LEIS SEO go bhfuil sí ag smaoineamh ar Dhearbhú a dhéanamh go mbeadh na bóithre ar an liosta thíos ina mbóithre poiblí. Breithneoidh an Chomhairle...

Fógra maidir le Seisiúin Eolais don Phobal agus Clinic Buail Isteach

Is í aidhm an Scéim Deontais Chonláiste ná cúnamh a thabhairt d'eagraíochtaí pobail agus cónaitheoirí ar mian leor cur le feabhas a gcomhshaoil áitiúil trí thabhairt faoi oibreacha feabhsúcháin ina gceantar áitiúil, ina measc...

Táthar ag lorg iarratais ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun an post thuas le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a líonadh.

Faisnéis Phoiblí: Scéimeanna ar Fáil Dóibh Siúd ar Chuir na Tuilte Isteach Orthu le Gairid

Tá iarratais á lorg faoi láthair ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe don Chiste Chur Chun Cinn Margaíochta 2016. Táthar ag iarraidh ar lucht eagraithe? féilte agus imeachtaí a bhrúfaidh forbairt eacnamaíoch chun cinn sa...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Bóthar na Scoile, An Caisleán Gearr: Ón acomhal leis an N17 go dtí ó thuaidh de...

Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú don phobal go mbeidh "Seirbhís Athchúrsála do Chrainn Nollag" ar fáil ar na laethanta seo a leanas:

Tá Seirbhís Saor in Aisce á cur ar fáil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe do dhaoine atá ina gcónaí i gCathair na Gaillimhe chun Dramhaíl Chontúirteach Tí a dhiúscairt.

Tosóidh an tSeirbhís Nollag Bhliantúil Páirceáil & Taisteal an Satharn beag seo 05/12/2015 go dtí Oíche Nollag, agus tosóidh sé arís ar an Luan 28/12/2015 go dtí an 03/01/2016. 

Tá Dréachtchlár na dToghthóirí 2016/2017 (cáipéis bhándearg) foilsithe anois agus is féidir féachaint air ag Oifigí Poist, Stáisiúin an Gharda Síochána, Leabharlanna Poiblí agus oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ag Halla na...

Tugtar fógra leis seo go dtionólfar cruinniú de Chomhchoiste Póilíneachta Chathair na Gaillimhe, Dé Luain an 30 Meán Fómhair 2015 ag 11.00 a.m. i Seomra na Comhairle, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an...

D’éirigh le dhá ghrúpa ó Chathair na Gaillimhe dhá mhórdhuais a bhuachan sna Gradaim Mórtas Áite de chuid Co-Operation Ireland, is gradaim iad seo a bhronntar go bliantúil.  Fógraíodh na buaiteoirí ag ócáid mhórthaispeántais...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:- Lána na gCiarabhánach: Ón acomhal leis an tSráid Trasna. Beidh rochtain ag coisithe ón...

Tugtar cuireadh iarratais a chur isteach ar Cheadúnais Chorr-Thrádála ag Margadh Nollag San Niocláis do thrádáil ón 14 ú go dtí an 22 ú Nollaig (seachas Sathairn agus Domhnaigh).

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag cur toirmisc i bhfeidhm ar chastaí ar dheis ón mBóthar Ard go Bóthar an Easpaig Uí Dhónaill, agus ó Bhóthar Bhaile an Rí go Bóthar na Mine. Tá sé seo á chur i bhfeidhm mar scéim phíolótach.

Osclóidh Méara Chathair na Gaillimhe, An Comh. Frank Fahy, dhá leabhar comhbhróin ag Halla na Cathrach, ar an Máirt 13 Deireadh Fómhair ag 2:00pm. Tá leabhar amháin á oscailt i gcuimhne ar na daoine a bhásaigh sa tine an...

Reáchtáladh Searmanas na nGradam don Chomórtas Bailte agus Gairdíní Slachtmhara Chathair na Gaillimhe 2015 in Óstán The Connacht Dé Máirt, an 22 Meán Fómhair 2015.

Ba mhaith le Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Comhairle Chontae na Gaillimhe cuireadh a thabhairt duit teacht chuig oíche chomhairleoireachta maidir leis an  dréacht Straitéis Cultúrtha don cathair agus an...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Cé an Chladaigh, Bóthar Grattan, Promanád Rinn na Mara (R336), Bóthar Bhóthar na Trá Uachtarach (R336), Bóthar na Trá...

Tá sé 40 bliain ó nascadh Cathair na Gaillimhe agus Cathair Lorient na Fraince, agus déanfar an ócáid sin a cheiliúradh nuair a thabharfaidh an t-aoi oinigh an tUachtarán Michael D. Higgins, chomh maith le toscaireacht ó Chathair...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- An tSráid Trasna Íochtarach & Uachtarach: (ón tSráid Láir go Sráid an Droichid).

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Bóthar an Phríosúin: Feadh Theorainneacha Deisceartacha agus Iartharacha Ard-Eaglais na...

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe tar éis tús a chur le feachtas fairsing chun Clár na dToghthóirí a thabhairt cothrom le dáta don tréimhse 2016/2017. Tá sonraí gach duine atá i dteideal vótála ar an gClár seo agus bainfear...

Seo chugaibh DEIS na Míosa ag an nasc seo a leanas:

Déanann an tAcht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 (arna leasú), foráil shonrach gur féidir le baill thofa d'údarás áitiúil rún foirmeálta a rith le bunráta an Cháin Mhaoine Áitiúil a athrú dá limistéar riaracháin de...

Tugtar fógra, leis seo, go bhfuil glactha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe le Fodhlíthe de réir Cuid 19 den Act Rialtais Áitiúil, 2001, maidir le Fodhlíthe Iompróir Paisinéara gan Inneal, 2015 ina ceantar riaracháin, le héifeacht ón 6...