Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail (LECP)

English

 • Céard is Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail ann?

  Beidh ar gach údarás áitiúil Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail a bheith ullmhaithe acu dá gceantar faoi dheireadh mhí na Nollag 2015.

  Mairfidh an plean ar feadh tréimhse sé bliana agus leagfar amach leis cuspóirí agus gníomhartha chun a) forbairt gheilleagrach a chur chun cinn agus tacú léi agus b) forbairt áitiúil agus pobail i gCathair na Gaillimhe a chur chun cinn agus tacú léi.

  Tabharfaidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe féin faoi seo agus beidh uirthi oibriú i gcomhar le páirtithe leasmhara forbartha geilleagracha agus pobail eile freisin. Beidh tionchar ag an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail ar fhorbairt gheilleagrach, shóisialta agus pobail i gCathair na Gaillimhe go dtí 2021.

  Barr...

 • Cé a ullmhóidh an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail?

  Is é an Coiste Áitiúil Forbartha Pobail a ullmhóidh an ghné pobail den Phlean.

  Is í Comhairle Cathrach na Cathrach, tríd an gCoiste Beartais Straitéisigh d’Fhorbairt Eacnamaíoch a ullmhóidh an ghné gheilleagrach den Phlean. Déanfar an dá ghné a chomhtháthú i bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail agus glacfaidh an Chomhairle Cathrach leis. Bunófar Grúpa Stiúrtha Comhairleach chun cabhrú leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail a dhréachtú, a ghlacadh agus monatóireacht a dhéanamh air.

  Ní mór don phlean a bheith ag teacht le croí-straitéisí agus le cuspóirí Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe, leis na Treoirlínte Pleanála Réigiúnacha agus le straitéisí réigiúnacha spáis agus geilleagracha.

  Barr...

 • Céard é an Coiste Áitiúil Forbartha Pobail?

  Is coiste é an Coiste Áitiúil Forbartha Pobail atá comhdhéanta d’ionadaithe ón rialtas áitiúil agus ó earnálacha forbartha áitiúla, lena n-áirítear comhlachtaí poiblí agus ionadaithe leasanna sóisialta, geilleagracha, comhshaoil agus pobail.

  Is é an cuspóir atá leis an gCoiste Áitiúil Forbartha Pobail cur chuige comhleanúnach agus comhtháite maidir le forbairt áitiúil agus pobail a fhorbairt, a chomhordú agus a fheidhmiú. Bunaíodh Coiste Áitiúil Forbartha Pobail Chathair na Gaillimhe in 2014 agus tá 17 gcomhalta rannpháirteach ann. Is é an Comhairleoir Donal Lyons cathaoirleach Choiste Áitiúil Forbartha Pobail Chathair na Gaillimhe.

  Barr...

 • Céard é an Coiste Beartais Straitéisigh d’Fhorbairt Eacnamaíoch, Fiontair agus Cultúir?

  Is coiste é an Coiste Beartais Straitéisigh atá comhdhéanta d’ochtar ionadaithe ón earnáil rialtais áitiúil agus ceathrar ionadaithe ó earnálacha eile.

  Is é cuspóir an Choiste Beartais Straitéisigh cabhrú le próiseas cinnteoireachta na Comhairle agus comhairle a thabhairt maidir le beartais agus dréachtú beartais faoi Fhorbairt Eacnamaíoch, Fiontar agus Cultúr sula ndéanfar iad a bhreithniú lena nglacadh ag ionadaithe tofa na Comhairle ina hiomláine.

  Bunaíodh Coiste Beartais Straitéisigh d’Fhorbairt Eacnamaíoch, Tacaíocht Fiontair agus Cultúir Chomhairle Cathrach na Gaillimhe in 2014 agus reáchtáladh an chéad chruinniú i mí Feabhra 2015. Is é an Comhairleoir Pádraig Conneely an cathaoirleach.

  Barr...

 • Céard a bhíonn i gceist agus Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail á ullmhú?

  Tá cúig phríomhchéim i gceist le Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail a ullmhú:

  • 1. Ullmhúchán: Ullmhófar ráiteas socheacnamaíoch do Chathair na Gaillimhe, ina ndéanfar cur síos ar an gcás sóisialta agus geilleagrach agus ina léireofar spriocanna ardleibhéil, agus beidh sé seo bunaithe ar an bhfianaise is fearr a bheidh ar fáil.
  • 2. Comhairliúchán Poiblí: Tabharfar cuireadh don phobal agus d’eagraíochtaí leasmhara a dtuairimí a thabhairt ar an Ráiteas Socheacnamaíoch agus ar na spriocanna ardleibhéil do Chathair na Gaillimhe.
  • 3. Gníomhartha a fhorbairt: Forbrófar gníomhartha soiléire intomhaiste chun na tosaíochtaí pobail, sóisialta agus geilleagracha a aithníodh do Chathair na Gaillimhe a bhaint amach sna sé bliana atá amach romhainn.
  • 4. An plean a thabhairt chun críche: Breithneoidh an Coiste Áitiúil Forbartha Pobail agus an Coiste Beartais Straitéisigh aiseolas ón bpobal agus ó eagraíochtaí leasmhara sula dtabharfar an plean chun críche faoi mhí na Nollag 2015.
  • 5. Monatóireacht agus athbhreithniú ar fheidhmiú an phlean: Déanfaidh an Coiste Áitiúil Forbartha Pobail agus an Coiste Beartais Straitéisigh athbhreithnithe rialta ar fheidhmiú an Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail go dtí 2021.

  Barr...

 • An féidir liom breathnú ar an Ráiteas Socheacnamaíoch do Chathair na Gaillimhe?

  Tá teacht ar an Ráiteas Socheacnamaíoch do Chathair na Gaillimhe anseo

  Barr...

 • Céard iad na spriocanna ardleibhéil a aithníodh sa Ráiteas Socheacnamaíoch?

  Aithníodh ceithre sprioc ardleibhéil do Chathair na Gaillimhe, bunaithe ar na nithe a mheasann na páirtithe leasmhara gurb iad sin na príomhthosaíochtaí d’fhorbairt shóisialta, pobail agus gheilleagrach an chontae.

  Sprioc 1: Gaillimh a fhorbairt agus a chur chun cinn mar Réigiún Cathrach cruthaitheach den chéad scoth.

  • Aitheantas a thabhairt d’ainmniúchán na Gaillimhe mar Chathair Scannán UNESCO agus cur leis an tábhacht atá leis an ainmniúchán sin.
  • Tacú le tairiscint na Gaillimhe ar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020 agus sin a chur chun cinn.
  • Luach acmhainní nádúrtha, cultúir agus oidhreachta na Gaillimhe a chosaint, a fheabhsú agus cur leo a oiread agus is féidir.
  • Íomhá na Gaeilge i nGaillimh a fhorbairt agus Cathair na Gaillimhe a chur chun cinn mar chathair atá dhátheangach.

  Sprioc 2. Gaillimh mar Réigiún Cathrach Nuálach a fhorbairt agus a chur chun cinn.

  • Timpeallacht don nuálaíocht, don fhiontar agus don fhiontraíocht a fhorbairt, a spreagadh agus a chruthú, lena n-áirítear fiontar pobail/sóisialta.
  • Sraith éiceachóras nuálach a chruthú agus tacú leo, ag tosú le Ceantar Nuálaíochta Chathair na Gaillimhe.
  • Oibriú i gcomhar le daoine eile chun infheistíocht dhíreach ón iasacht a mhealladh go Cathair na Gaillimhe.
  • Spiorad na cruthaitheachta, na nuálaíochta agus na fiontraíochta a spreagadh i scoileanna.
  • Samhail nua rannpháirtíochta agus idirghníomhaíochta a chruthú laistigh d’earnálacha agus de ghníomhaithe agus eatarthu, lena n-áirítear institiúidí tríú leibhéil agus ionaid taighde, chun tacú le foghlaim, le haistriú eolais agus le comhoibriú.
  • Deiseanna oideachais agus oiliúna iomchuí agus saindírithe a sholáthar chun freastal ar riachtanais gnólachtaí, fostóirí agus daoine atá dífhostaithe, i gcomhar le comhaltaí den Choiste Áitiúil Forbartha Pobail.

  Sprioc 3. Éiceachóras uirbeach féinchothaitheach a spreagadh i nGaillimh mar phríomhchathair réigiúnach an Iarthair.

  • Uathúlacht Chathair na Gaillimhe agus an réigiúin a shainmhíniú agus a chothú agus, as sin, straitéis margaíochta láidir agus chomhleanúnach a fhorbairt, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta, do Bhranda na Gaillimhe.
  • Nascálacha a chruthú idir na hearnálacha ar fad, lena n-áirítear, bia, cultúr, teicneolaíocht faisnéise agus chumarsáide agus oideachas, chun cur le cumas gach earnála a oiread is féidir, leo féin agus le chéile.
  • Pobail bhríomhara agus mórtas láidir áite a chruthú agus tacú leo.
  • Bonneagar straitéiseach a sholáthar, a chothabháil agus a fheabhsú chun tacú le forbairt gheilleagrach agus pobail.
  • Tacú le forbairt inbhuanaithe trí phrionsabail chomhshaoil, agus cur le cumas chomhshaol nádúrtha na cathrach ag an am céanna a oiread agus is féidir.

  Sprioc 4. A chinntiú gur Réigiún Cathrach cothrom agus uilechuimsitheach í Cathair na Gaillimhe.

  • Uilechuimsitheacht shóisialta a chur chun cinn trí bhochtaineacht a laghdú agus míbhuntáiste a mhaolú.
  • Tacú le tairiscint na Gaillimhe ar Phríomhchathair Óige na hEorpa 2017 agus sin a chur chun cinn.
  • Comhtháthú iomlán agus comhionannas do chách laistigh dár bpobal a chinntiú.
  • An luach a thugann éagsúlacht do Réigiún na Cathrach a aithint agus tacú leis.
  • Oibriú i gcomhar le daoine eile chun cláir náisiúnta agus áitiúla a leathadh amach, mar SICAP, tríd an gCoiste Áitiúil Forbartha Pobail.

  Barr...

 • An bhféadfaidh mé tuairimí agus aiseolas faoin bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail a roinnt?

  Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe ag tabhairt cuireadh duitse do chuid a rá faoi fhorbairt gheilleagrach, shóisialta agus pobail Chathair na Gaillimhe don todhchaí. Táimid ag lorg do chuid tuairimí ar na príomhthosaíochtaí agus ar na príomhghníomhartha atá riachtanach chun forbairt gheilleagrach agus pobail Chathair na Gaillimhe a chur chun cinn agus chun tacú leo.

  Féadfaidh tú aighneachtaí a dhéanamh ar na bealaí seo a leanas:

  • Seol ríomhphost chuig c&c@galwaycity.ie (cuir LECP sa líne ábhar le do toil)
  • Seol d’aighneacht i scríbhinn chuig Aiseolas maidir le LECP, Forbairt Pobail agus Cultúir, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh
  • Freastail ar cheann de na seisiúin comhairliúcháin phoiblí in Oifigí Gaillimh 2020, Cornstore, An tSráid Láir, Gaillimh an 15 Iúil 2015 (1-2pm agus 7-8pm)
  • Seol aighneacht ar líne.

  Barr...

 • Cén uair a fhoilseofar an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail do Chathair na Gaillimhe?

  Ní mór an Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail a fhoilsiú faoin 31 Nollaig 2015.

  Barr...