How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Aula Maxima - NUIG'
Aengus McMahon

Latest News

Galway City Receives Purple Flag Award / An Bhratach Chorcra Bronnta ar Chathair na Gaillimhe

Feb 11, 2015
English|Gaeilge

Galway is today celebrating being awarded a Purple Flag for its safe, vibrant and diverse night time economy. Galway is now one of over 50 towns and cities across the UK and Ireland who have been awarded with Purple Flag status for their achievements in helping people have a great night out.

The City went through a rigorous programme called Purple Flag Academy which started in May 2014 including workshops, self-assessment and final application by the end of last year and were in turn assessed independently in December. Passing all 30 Purple Flag criteria as well as the minimum thresholds of decreasing crime statistics, appropriate transport, a vibrant appeal, a stimulating destination and a strong partnership; the city was particularly commended in the following areas:

Galway was praised for strong evidence of leadership and business engagement. The city's Alcohol Strategy was recommended to others applying as a good example of joined up strategic work.

Purple Flag is a town and city centre award - similar to the Blue Flag for beaches - which aims to raise the standard and broaden the appeal of town and city centres in the evenings and at night. The scheme is managed by the Association of Town and City Management (ATCM) working alongside the Purple Flag Advisory Committee - a partnership of key stakeholder groups backed by Government, police and business, as well as sponsors Diageo Great Britain. Purple Flag accredited towns and cities have proven that they are welcoming to everyone, offer safe ways for visitors to travel home after dark and provide a good mix of venues. Purple Flag towns and cities benefit from more visitors, lower crime and anti-social behaviour and improved perceptions of centres.

Sharon Carroll, Galway City Council commented: "We are delighted that Galway has been awarded the Purple Flag status, in recognition of our dedicated efforts and investment in the creation and enhancement of our night time economy. We are very proud to fly the Purple Flag, reflecting the strength of ongoing partnerships and engagement activities with residents. We will promote the Purple Flag and use it as a stepping stone in our continuing development of a vibrant and safe night time environment for both our residents and visitors."

Galway joins 4 other newly accredited Irish towns Mullingar, Sligo, Waterford and Westport bringing the overall number of Irish Purple Flags to a milestone of ten in total. They had their new Purple Flag status formally recognised at the First Irish Awards Ceremony that took place in Dublin on 10th February 2015.

ATCM Programme Manager Jonny Birkett, speaking on behalf of the assessment panel comments, "It is fantastic for the local community and for Galway to be awarded a Purple Flag. Galway has worked very hard to create a safe and well-managed evening and night time environment, with a variety of social activities on offer for residents of all ages. The panel was particularly impressed with the unique Alcohol Strategy which was recommended to others applying as a good example of joined up strategic work.

Galway City Council produced a video which provides a snapshot of the vibrant welcome that awaits a visitor to the City of the Tribes at night:"


An Bhratach Chorcra Bronnta ar Chathair na Gaillimhe

Tá Gaillimh i mbun ceiliúrtha agus an Bhratach Chorcra bronnta ar Chathair na dTreabh mar gheall ar an ngeilleagair shábháilte, bríomhar agus éagsúil atá ann san oíche. Tá Gaillimh ar cheann de bhreis agus 50 baile agus cathair ar fud na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann a bhfuil éirithe leo an Bhratach Chorcra a bhaint amach mar gheall ar chomh maith agus atá ag éirigh leo cuidiú le daoine chun oíche mhaith a bheith acu.

Bhí clár dian i bhfeidhm ag Acadamh an Bhrataí Corcra don Chathair. Cuireadh tús leis an bpróiseas i mí na Bealtaine 2014 agus ar na nithe a bhí le comhlíonadh acu bhí ceardlanna, féin-mheasúnú agus b'éigean an t-iarratas deiridh a bheith déanta roimh dheireadh na bliana seo caite agus rinneadh iad a mheas go neamhspleách i rith mhí na Nollag. D'éirigh le Gaillimh cloí leis na 30 critéir in iomlán agus leis na teorainneacha is ísle maidir le staidrimh coiriúlachta a bheith ag laghdú, córais iompair oiriúnach, tarraingteacht bhríomhar na háite, ceann scríbe spreagthach agus comhpháirtíocht láidir; tugadh moladh ar leith don chathair maidir leis na réimsí seo a leanas:

Tugadh moladh do Ghaillimh as fianaise láidir ceannaireachta agus rannpháirtíocht gnó a léiriú. Moladh Straitéis Alcóil na cathrach a roinnt le daoine eile mar gur sampla maith atá ann d'obair straitéiseach i gcomhar.

Is ionann Bratach Chorcra agus gradam a bhronntar ar bhailte agus ar lár chathracha - mórán ar an tslí chéanna agus a bhronntar Bratach Ghorm ar thránna - agus tá sé mar aidhm leis cur le caighdeán agus le tarraingteach bailte agus lár chathracha um thráthnóna agus san oíche. Is é an Cumann Bainistithe Bailte agus Cathracha (ATCM) a bhainistíonn an scéim agus oibrítear i gcomhar leis an gCoiste Comhairleach don Bhratach Chorcra - comhpháirtíocht de ghrúpaí geallsealbhóirí tábhachtacha a fhaigheann tacaíocht ón Rialtas, ó lucht póilíneachta agus ó ghnólachtaí agus is iad Diageo na Ríochta Aontaithe urraitheoirí na scéime. Tá sé cruthaithe ag na bailte agus ag na cathracha a bhfuil an Bhratach Chorcra acu go gcuirtear fáilte roimh chách iontu, go bhfuil bealaí sábháilte acu do thurasóirí chun taisteal abhaile sa dorchadas agus go bhfuil meascán ilghnéitheach ionad ann. Faigheann bailte agus cathracha a bhfuil an Bhratach Chorcra acu buntáiste mar go dtagann níos mó daoine ar cuairt, laghdaíonn an líon coireanna agus an t-iompar frithshóisialta agus bíonn dearcadh níos dearfaí maidir leis na lárionaid.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Sharon Carroll ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ina leith: "Táimid thar a bheith sásta gur éirigh le Gaillimh an Bhratach Chorcra a bhaint amach, is aitheantas atá ann do na hiarrachtaí móra agus an infheistíocht atá déanta againn chun geilleagar oíche na cathrach a chruthú agus a fheabhsú. Táimid fíor-bhródúil an Bhratach Chorcra a bheith ar foluain againn, is léiriú é seo ar láidreacht ár gcomhpháirtíochtaí leanúnacha agus chomh gníomhach agus a bhímid le háitritheoirí. Cuirfimid an Bhratach Chorcra chun cinn agus úsáidfear í mar chéim tosaigh agus timpeallacht oíche bhríomhar agus shábháilte á forbairt againn go leanúnach d'áitritheoirí agus do chuairteoirí araon."

D'éirigh le 4 bhaile eile in Éirinn an Bhratach Chorcra a bhaint amach le gairid freisin An Muileann gCearr, Sligeach, Port Láirge agus Cathair na Mart agus tá cloch mhíle ar leith bainte amach in Éirinn agus deich mBratach Corcra sa tír anois. Rinneadh a mBratach Chorcra a aithint go foirmiúil ag an gCéad Searmanas do na Gradaim in Éirinn a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath ar an 10 Feabhra 2015.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Jonny Birkett, Bainisteoir Cláir ATCM, agus é ag caint thar ceann an phainéil mheasúnaithe, "Is rud iontach é don phobal áitiúil agus do Ghaillimh an Bhratach Chorcra a bheith bronnta orthu. D'oibrigh Gaillimh an-chrua chun timpeallacht shábháilte atá dea-bhainistithe a chruthú sa tráthnóna agus san oíche agus tá raon leathan gníomhaíochtaí sóisialta ar fáil d'áitritheoirí, idir sean agus óg. Bhí an painéal an-tógtha leis an Straitéis Alcóil ar leith atá acu agus moladh an straitéis do dhaoine eile mar gur sampla maith atá ann d'obair straitéiseach i gcomhar.