How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Latest News

Notice to Approved Housing Bodies: Call for proposals for Capital Assistance Scheme (CAS) 2015

Apr 8, 2015

View Circular: Housing 15 of 2015 - Capital Assistance Scheme 'Call for Proposals'

View Appendix: Housing 15 of 2015 - Capital Assistance Scheme 'Call for Proposals'


Following recent notification from the Department of Environment Community and Local Government of funding for the Capital Assistance Scheme Programme 2015-2017, Galway City Council invites Approved Housing Bodies to submit cost effective and sustainable proposals to meet the housing needs for people with specific categories of needs, as identified in the latest Housing Needs Assessment.

Proposals must be submitted on or before Wednesday 22nd April 2015. Completed proposals or any queries in relation to the scheme should be sent to: housing@galwaycity.ie.


Please find details on www.galwaycity.ie/CAS2015 or call 091 894371 for further information.


Fógra chuig Comhlachtaí Tithíochta Faofa. Iarratas ar thograí maidir le Scéim Cúnaimh Chaipitil (SCC) 2015

Tar éis fógra a fháil ón Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil maidir le maoiniú do Chlár 2015-2017 na Scéime Cúnaimh Chaipitil, iarrann Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar Chomhlachtaí Tithíochta Faofa tograí atá inmharthana agus éifeachtach ó thaobh costais a chur ar aghaidh chun freastal ar riachtanais daoine i gcatagóirí sainiúla riachtanas mar a aithníodh sa Mheasúnú is déanaí ar Riachtanais Tithíochta.

Ní mór tograí a chur isteach Dé Céadaoin an 22 Aibreán 2015 nó roimhe sin. Ba chóir tograí comhlánaithe nó ceist ar bith i ndáil leis an scéim a chur chuig: housing@galwaycity.ie

Tá na sonraí le fáil ar www.galwaycity.ie/CAS2015 nó cuir glaoch ar 091 894371 chun tuilleadh eolais a fháil.