How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Latest News

Notice of Election / Fógra Toghcháin

Apr 9, 2014

English | Gaeilge

NOTICE OF ELECTION: Local Authority - Comhairle Cathrach na Gaillimhe/Galway City Council

An election of members for each of the (3) three local electoral areas of Galway City Council is about to be held i.e.

Galway City East

Galway City Central

Galway City West

Nomination papers may be obtained from City Hall, College Road, Galway during the usual office hours i.e. 9.00 a.m. to 4.00 p.m.

A person may nominate himself/herself as a candidate or may, with his/her consent, be nominated by a proposer who is registered as a local government elector in the local electoral area of the local authority for which he/she proposes to nominate the candidate.

A nomination paper from a candidate of a registered political party must have a certificate of political affiliation attached which must be produced to me with his/her completed nomination paper.

If no certificate is attached, the candidate must, before the latest time for receiving nominations, either-

  • secure 15 assents to the nomination by way of statutory declarations by local government electors registered in the relevant local electoral area (forms available from me or the registration authority), or
  • make a deposit of €100 (deposit may also be made on the candidate's behalf).

The latest time for receiving nominations is 12 noon on Saturday, the 3rd day of May, 2014.

Completed nomination papers may be delivered to me in person by the candidate or his/her proposer at any time when I am at my office, from 10 a.m. on Saturday the 26th day of April, 2014 until 12 noon on the last day for receiving nominations i.e. Saturday 3rd May 2014.

I am required by law to attend to receive nominations between 10 a.m. and 12 noon and between 2 p.m. and 5 p.m. on Friday, 2nd day of May, 2014 and between 10 a.m. and 12 noon on Saturday, 3 rd day of May, 2014.

If the election is contested, a poll will be taken on Friday, the 23rd day of May, 2014 between the hours of 7.00 a.m and 10.00 p.m.

Gary McMahon,
Returning Officer

Address:
Galway City Council,
Date: April, 2014
City Hall,
College Road,
Galway.

-------------------------------------------

Fógra Toghcháin: Údarás Áitiúil - Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Táthar ar tí toghchán a reáchtáil chun comhaltaí do gach aon cheann de na (3) thoghlimistéir áitiúla a thoghadh do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe i.e.

Toghcheantar Chathair na Gaillimhe Thoir

Toghcheantar Chathair na Gaillimhe Láir

Toghcheantar Chathair na Gaillimhe Thiar

Is féidir páipéir ainmniúcháin a fháil ó Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh le linn gnáthuaire oifige idir 9 r.n. agus 4 i.n. ó Luan go hAoine

Féadfaidh duine é féin nó í féin a ainmniú mar iarrthóir i dtoghchán nó féadfaidh duine eile (duine atá cláraithe mar thoghthóir rialtais áitiúil i limistéar an údaráis áitiúil a bhfuil sé beartaithe ag an duine an t-iarrthóir a ainmniú dó), mar mholtóir, é nó í a ainmniú, lena thoiliú nó lena toiliú i scríbhinn.

Ní mór deimhniú cleamhnachta polaitíochta a bheith ag gabháil le páipéar ainmniúcháin ó iarrthóir páirtí polaitíochta cláraithe agus caithfear é a thabhairt ar aird domsa lena fhoirm/lena foirm ainmniúcháin chomhlánaithe.

Mura mbeidh aon deimhniú tugtha ar aird ní mór don iarrthóir, sula mbeidh an t-am is déanaí chun ainmniúcháin a fháil in éag, ceann den dá rogha seo a chinntiú -

  • cúig aontú dhéag leis an ainmniúchán a fháil trí dhearbhuithe reachtúla ó thoghthóirí rialtais áitiúil a bheidh cláraithe sa toghlimistéar áitiúil ábhartha (tá na foirmeacha ar fáil uaimse nó ón údarás cláraithe), nó
  • éarlais de €100 a íoc (is féidir éarlais a íoc thar ceann an iarrthóra freisin).

Is é 12 meán lae, Dé Sathairn, an 3ú lá de Bhealtaine 2014, an t-am is déanaí a ghlacfar le hainmniúcháin.

Is féidir leis an iarrthóir nó lena mholtóir/a moltóir páipéir ainmniúcháin chomhlánaithe a sheachadadh chugam go pearsanta tráth ar bith a bhím i m'oifig, ón 10 r.n. ar an 26ú lá d'Aibreán 2014 go dtí 12 meán lae ar an lá is déanaí a ghlacfar le hainmniúcháin - Dé Sathairn an 3ú lá de Bhealtaine, 2014.

Tá ceangal orm faoin dlí a bheith i láthair chun glacadh le hainmniúcháin idir 10 r.n. agus 12 meán lae agus idir 2 i.n. agus 5 i.n. ar an Aoine, an 2ú lá de Bhealtaine, 2014 agus idir 10 r.n. agus 12 meán lae ar an Satharn, an 3ú lá de Bhealtaine, 2014.

Má dhéantar an toghchán a chonspóid, reáchtálfar vótaíocht an 23ú lá de Bealtaine, idir 7 r.n. agus 10 i.n.

Gary McMahon,

An Ceann Comhairimh

Seoladh:
Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
Dáta: Aibreán 2014
Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste,
Gaillimh.