How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'GMIT'
Aengus McMahon

Latest News

Dréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023

Jan 22, 2016

Fógra maidir le Seisiúin Eolais don Phobal agus Clinic Buail Isteach

Reáchtálfar Seisiúin Eolais don Phobal i ndáil le Dréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 ag ionaid éagsúla ar fud na Cathrach mar atá liostaithe thíos. Beidh foireann na Rannóige Pleanála ar fáil chun ceisteanna a fhreagairt agus eolas a chur ar fáil.

Seisiúin Eolais:

D áta

Ionad

Am

26 Eanáir

Máirt

Leabharlann Westside,
Bóthar Shéamais Uí Chuirc.

4.00pm - 8.00pm

27 Eanáir

Céadaoin

Óstán Menlo Park,
Tír Oileáin,
Gaillimh.

4.00pm - 8.00pm

28 Eanáir

Déardaoin

Óstán Connacht,
Bóthar Bhaile Átha Cliath,
an Rinn Mhór.

4.00pm - 8.00pm

3 Feabhra

Céadaoin

Ionad Pobail Chnoc na Cathrach,
Páirc na Ceapaí,
Cnoc na Cathrach.

4.00pm - 8.00pm

4 Feabhra

Déardaoin

Ionad Siopadóireachta na Faiche Móire

1.00pm - 5.00pm

Reáchtálfar Clinic Buail Isteach gach seachtain, áit a mbeidh deis ag an bpobal bualadh le baill foirne ón Rannóg Pleanála. Ní gá coinne a dhéanamh roimh ré.

Clinic Buail Isteach Seachtainiúil:

D áta

Ionad

Am

Gach Déardaoin go dtí
11 Márta 2016

An Rannóg Pleanála,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
Halla na Cathrach,
Bóthar an Choláiste.

2.30pm - 4.00pm

Tá fáilte roimh aighneachtaí/tuairimí i scríbhinn, i ndáil leis an Dréachtphlean Forbartha, leis na cáipéisí gaolmhara agus leis na hábhair a bheartaítear a chur leis an Taifead ar Dhéanmhais Chosanta, tríd an bpost nó tríd an ríomhphost roimh 4pm Dé hAoine, an 11 Márta 2016.

Déanfar gach aighneacht a fhaightear laistigh den tréimhse atá luaite a chur san áireamh sula ndéanfar an plean.

Ba chóir Dréachtphlean Forbartha Chathair na Gaillimhe a scríobh ar aighneachtaí/tuairimí i scríbhinn agus ba chóir ainm an duine/an chomhlachta atá ag déanamh na haighneachta a lua.

Ba chóir aighneachtaí a chur sa phost chuig: An Pleanálaí Sinsearach, An Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, nó iad a chur tríd an ríomhphost chuig an seoladh seo: devplan@galwaycity.ie

Tá cóipeanna den Dréachtphlean Forbartha Cathrach 2017-2023, lena n-áirítear léarscáileanna agus cáipéisí gaolmhara, ar fáil ar an suíomh gréasáin www.galwaycity.ie agus is féidir iad a cheannach mar chóip chrua/CD ar chostas ainmniúil ón Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh i gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte. Is féidir cóipeanna crua a iniúchadh ag na hionaid seo a leanas i gcaitheamh thréimhse an chomhairliúcháin phoiblí:

Ionad

Uaireanta

An Rannóg Pleanála,
Comhairle Cathrach na Gaillimhe

9am - 4pm

Leabharlann Chathair na Gaillimhe

I gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte

Leabharlann Westside

I gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte

Leabharlann an Bhaile Bháin

I gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte

Ionad Spóirt na Rinne Móire

I gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte

Ionad Pobail Chnoc na Cathrach

I gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte

Ionad Cumasú, Deoch Uisce

I gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte

Más mian leat ceisteanna a chur i ndáil le hullmhú an Dréachtphlean Forbartha Cathrach 2017-2023, is féidir é sin a dhéanamh ach glaoch a chur ar an Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar (091) 536822.

Sínithe: Joe O'Neill
Stiúrthóir Seirbhísí,
Pleanáil agus Iompar

Dáta: Eanáir 2016