How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Spanish Arch'
Aengus McMahon

Latest News

An tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh), 1999 (arna leasú)

Feb 25, 2016

Leis an Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh), 1999 (arna leasú), ceanglaítear ar Chomhaltaí Tofa d’Údaráis Áitiúla ráitis ar shíntiúis a thabhairt dá nÚdarás Áitiúil faoin 31 Eanáir gach bliain, ráiteas ina dtugtar sonraí de shíntiúis a fuair siad sa tréimhse dhá mhí dhéag roimhe sin.

 

  • Tugtar fógra leis seo go bhfuil na ráitis a thug Comhaltaí Tofa de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe i leith na bliana 2015 ar fáil anois lena n-iniúchadh ag oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, i gcaitheamh gnáthuaireanta oifige (i.e. 9.00am – 4.00pm Luan go hAoine) le héifeacht ó dháta an fhógra seo.
  • Is féidir féachaint ar ráitis ar shuíomh gréasáin na Comhairle Cathrach freisin ag www.galwaycity.ie
  • Is féidir cóipeanna de ráitis a tugadh, nó sleachta astu sin, a cheannach ach táille nach mó ná costas réasúnta cóipeála a íoc.

 

 

D. Mahon,
Oifigeach Sinsearach Feidhmiúcháin,
Seirbhísí Corparáideacha.