How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Features

Jungle Biking in the Claddagh

Jan 14, 2014

To reinforce the importance of road safety amongst teenagers, on Thursday and Friday of this week, students from the Mercy and Bish Secondary Schools will visit the Road Safety Authority (RSA) Shuttle and Rollover Simulator, which will be set up in Spanish Parade. Groups of up to 20 second level students will participate in a fully interactive road safety educational experience at designated time slots over the two days.

Speaking about the upcoming visit, Ms Mary McGrath (Teacher, Meánscoil Mhuire) stated that: " it is part of the school's CSPE Action Project this year to engage our students actively in being responsible for their own safety while using the roads. Our expected learning outcome is that all the students involved will be more aware of their own responsibility regarding road safety. It is a life long skill and our safety is always dependent on all other road users as well."

To increase their awareness of safe cycling, students will practice their bike skills and test their hazard perception and brake reaction times by cycling through ancient jungles and even outer space on the bike simulator. Students will also have the opportunity to test their driving and motorbike skills and experience what it feels like to be suspended by their seat belt via the Rollover Simulator. The RSA highlight that once experienced, people will never again travel in a car without wearing a seat belt.

Speaking about the upcoming RSA visit, which was organised by Galway Transportation Unit, Jim Molloy (Head, Galway Transportation Unit) highlighted that: "analysis highlights that a key deterrent to cycling in Galway City is parental concern about road safety. The shuttle is designed to strengthen awareness of the importance of commuting safely from the perspective of motorists and cyclists. It also demonstrates in a highly interactive environment the need for vigilance and the responsibilities of motorists and cyclists when sharing our road space."


Bike Safety Simulator


RSA Shuttle

Rothaíocht Dufaire sa Chladach

Chun an tábhacht atá le sábháilteacht ar bhóithre a threisiú i measc déagóirí, tabharfaidh scoláirí ó Mheánscoil Mhuire agus

ó Choláiste Sheosaimh cuairt ar Ionsamhaltóir agus ar Thointeálaí an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) Déardaoin agus Dé hAoine seo chugainn, agus beidh sé sin uilig ag tarlú sa Pharáid Spáinneach. Beidh grúpaí suas le 20 scoláire dara leibhéal gníomhach i gcleachtadh oideachais sábháilteacht ar bhóithre atá go hiomlán idirghníomhach ag tréimhsí ama ainmnithe thar an dá lá.

Agus í ag labhairt faoin gcuairt seo, deir Mary McGrath Uasal (Múinteoir, Meánscoil Mhuire) an méid seo a lenas:

"is cuid de Thionscadal Gnímh CSPE na scoile i mbliana é ár scoláirí a bheith rannpháirteach go gníomhach chun a chinntiú go mbeidh siad freagrach as a sábháilteacht féin agus iad ar na bóithre. Is é an toradh foghlama a bheadh muid ag súil leis go mbeadh na scoláirí go léir atá rannpháirteach ar an eolas níos fearr maidir lena bhfreagracht féin i leith shábháilteacht ar bhóithre. Is scil saoil é agus braitheann ár sábháilteacht i gcónaí ar gach uile duine a bhíonn ag úsáid na mbóithre freisin."

Chun cur lena dtuiscint ar a bheith ag rothaíocht go sábháilte, beidh na scoláirí i mbun cleachtadh lena scileanna rothaíochta agus tástálfar mar a thugann siad contúirtí faoi deara agus chomh tapa agus a éiríonn leo na coscáin a úsáid trí na scoláirí féin a chur ag rothaíocht trí dhufairí ársa agus fiú sa spás ar an rothar ionsamhailte.

Beidh deis ag na scoláirí freisin a scileanna tiomána agus a gcumas i bhfeighil gluaisrothar a thástáil agus gheobhaidh siad blaiseadh mar a mhothaíonn sé a bheith coinnithe ag a gcrios sábhála leis an Ionsamhaltóir Rollaigh. Dar leis an RSA, ní rachaidh aon duine sa charr arís go deo gan crios sábhála a chaitheamh i ndiaidh dóibh an cleachtadh seo a dhéanamh.

Agus é ag labhairt faoi chuairt an RSA, arna eagrú ag Aonad Iompair na Gaillimhe, bhí an méid seo a leanas le rá ag Jim Molloy (Ceann, Aonad Iompair na Gaillimhe):

"léiríonn anailís atá déanta go bhfuil an imní a bhíonn ar thuismitheoirí faoi shábháilteacht ar bhóithre ar an bpríomhchúis nach ligeann siad dá leanaí a bheith ag rothaíocht i gCathair na Gaillimhe. Is é an aidhm atá leis an tointeálaí an tuiscint atá ag daoine faoin tábhacht atá le bheith ag úsáid an bhóthair i gceart a threisiú i measc thiománaithe agus rothaithe araon. Léirítear freisin i dtimpeallacht ard-idirghníomhach an gá atá le bheith ar an airdeall i gcónaí agus na freagrachtaí a bhíonn ar thiománaithe agus ar rothaithe agus iad ag roinnt an spáis atá ar na bóithre."