How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Spanish Arch'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Poiblí: Scéim Deontas faoin gCiste do Dhéanmhais i mBaol 2016

Mar 18, 2016

Tugtar fógra leis seo go bhfuil an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ag cur maoiniú ar fáil le cabhrú le hoibreacha chun déanmhais a chosnaítear faoin Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) a chosaint.

Ar iarratais cháilithíocha ar mhaoiniú a fháil, measúnóidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus cuirfidh sí chun cinn dhá iarratas ar a mhéad (trí cinn má bhaineann an t-iarratas le Teach Stairiúil Éireannach faoi úinéireacht phríobháideach), mar a shonraíonn téarmaí agus teorainneacha chritéir agus mhaoiniú na Roinne.

Seo mar atá catagóirí na ndéanmhas atá i dteideal cuidiú:

  1. Déanmhais Chosanta : i.e. na déanmhais sin atá sa Taifead ar Dhéanmhais Chosanta (TDC) ag gach údarás pleanála.
  1. Déanmhais Chosanta Bheartaithe: i.e. na déanmhais sin a bhfuil sé beartaithe iad a chur san áireamh in TDC gach údaráis pleanála, ach nach bhfuil faofa go foirmiúil go fóill lena gcur san áireamh. Caithfidh gach déanmhas cosanta beartaithe a fhaigheann maoiniú faoin scéim seo bheith curtha leis an TDC faoin 31 Nollaig 2016.
  1. Déanmhais i Limistéir Chaomhantais Ailtireachta , nuair a mheasann an Roinn go bhfuil cúinsí eisceachtúla i gceist.

4. Tithe Stairiúla Éireannacha (Úinéireacht Phríobháideach).

Ach is déanmhais a bhfuil baol láithreach ann go dtiocfaidh meath mór orthu, agus iad sin amháin, is féidir cáiliú le haghaidh maoiniú.

Tá foirmeacha iarratais agus critéir maidir lena bhfuil thuas ar fáil ón Oifig Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh (uimhir theileafóin 091 536516) nó is féidir iad a íoslódáil ag na naisc thuas.

Foirm Iarratais

Ní mór iarratais chomhlánaithe a chur chuig an Oifig Pleanála ag an seoladh thuasluaite agus iad marcáilte 'An Ciste do Dhéanmhais i mBaol 2016' tráth nach déanaí ná 4pm Dé Céadaoin, 13 Aibreán 2016.

Sínithe: Caroline Phelan,
Stiúrthóir Seirbhísí Gníomhach
Pleanáil agus Iompar.