How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Latest News

Tailte atá Criosaithe do Chaitheamh Aimsire & Taitneamhacht

Jun 21, 2016
Aithníodh i Straitéis Riachtanais Chaitheamh Aimsire & Taitneamhachta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe in 2008 go raibh gá le Páirc Phoiblí Nua a lonnú i gceantar South Park agus glacadh leis an mhian sin mar bheartas a deimhníodh i bPleananna Forbartha Chathair na Gaillimhe agus i bPleananna Ceantair Áitiúla ina dhiaidh sin.

Cheap Comhairle Cathrach na Gaillimhe Cunnane Stratton Reynolds – Ailtirí Tírdhreacha & Pleanálaithe Baile, le déanaí chun tabhairt faoi chleachtadh athbhreithnithe agus deartha as a leanfaidh forbairt 'Plean Creata' ina mbeidh na pleananna chun áis chaitheamh aimsire Páirce Poiblí nua a chinntiú.

Cuirfidh an 'Plean Creata' tuilleadh le comhlíonadh aidhmeanna polasaí straitéiseacha & sonracha Chomhairle Cathrach na Gaillimhe chun páirc a fhorbairt sa chuid seo den chathair. Cinnteofar é sin trí phróiseas máistirphleanála oscailte agus uilechuimsitheach agus beidh fís chomhtháite agus loighiciúil á lorg do leagan amach foriomlán d'áis Páirce Poiblí nua ollmhór i mbruachbhailte thiar na Gaillimhe.

Áirítear ar na céimeanna ina dhiaidh sin; Próiseas Ceadaithe Pleanála, Maoiniú a Cheadú, Dearadh Mionsonraithe, Tógáil a Sholáthar, An Tógáil Féin, Tabhairt chun Críche agus bainistiú san fhadtéarma.

Ionchorprófar san áis meascán cothrom de dheiseanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla araon maidir le caitheamh aimsire gníomhach agus éighníomhach agus déanfar iarracht naisc fhisiciúla agus shóisialta araon a chruthú agus a threisiú leis na pobail agus na hinstitiúidí máguaird.

Tá comhairliúcháin phoiblí á n-eagrú faoi láthair agus tabhair an ócáid agus deis seo a leanas ar aird le go mbeidh deis agat tionchar a bheith agat ar an Tionscadal:-

Dáta: Dé Céadaoin 29 Meitheamh 2016

Suíomh: Seomraí Feistis an Athar Uí Ghríofa, South Park, Gaillimh

Am: 14:00 – 16:30

Fáilteofar roimh ghnáthmhuintir an Phobail a bheith gníomhach san Ócáid Neamhfhoirmiúil don Phobal chun a gcuid tuairimí a thabhairt agus nithe a phlé le hIonadaithe na Foirne Deartha. Mura mbeidh deis agat freastal ar an ócáid, beidh fáilte romhat tuairimí a roinnt linn ar ríomhphost chuig parks@galwaycity.ie nó trí litir a sheoladh chuig an Uasal Keith Mitchell, Ailtire Tírdhreacha, Cunnane Stratton Reynolds, Pleanáil & Dearadh Talún, Arda Conga, An Baile Trasna, Tuaim, Contae na Gaillimhe.

An tUasal Stephen Walsh,

Maoirseoir Feidhmiúcháin Sinsearach Páirceanna,

Comhairle Cathrach na Gaillimhe