How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Latest News

Fógra go bhfuil ar intinn láithreáin thréigthe a fháil go héigeantach

Jul 7, 2016
An tAcht um Láithreáin Thréigthe, 1990 arna leasú leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000

 

Tugtar fógra leis seo go bhfuil sé ar intinn ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe (dá ngairfear "an Chomhairle" anseo ina dhiaidh seo), i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar di leis an Acht um Láithreáin Thréigthe, 1990, Alt 14, an láithreán tréigthe/na láithreáin thréighte, a ndéantar cur síos orthu sa Sceideal/sna Sceidil leis seo, a fháil go héigeantach faoin Acht thuasluaite.

Is féidir léarscáil(eanna) de na láithreáin thréighte thuasluaite a iniúchadh sa Rannóg Comhshaoil, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh le linn uaireanta oifige.

Is féidir le haon úinéir, léasaí nó áititheoir (ach amháin tionónta ar feadh míosa nó tréimhse is lú ná mí), ar an 29 Lúnasa 2016 nó roimhe sin, agóid a chur faoi bhráid an údaráis áitiúil i gcoinne na fála éigeantaí a bheidh beartaithe ar an láithreán tréigthe/na láithreáin thréigthe. Caithfidh aon agóid den sórt sin bheith i scríbhinn. Ní mór forais na hagóide a lua agus an agóid a sheoladh chuig Helen McDonagh sa Rannóg Comhshaoil, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

Foráiltear leis an Acht um Láithreáin Thréigthe, 1990 (arna leasú leis an Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000), má dhéantar agóid i gcoinne na fála éigeantaí a bheidh beartaithe ar láithreán tréigthe agus mura dtarraingítear siar an agóid, nach bhfaighidh an Chomhairle an láithreán tréigthe go héigeantach gan toiliú an Bhoird Pleanála.

Sceideal 1:

Uimh. 25, Cluain Ard, Baile an Bhriotaigh, an Baile Bán, Gaillimh agus, go sonrach, an réadmhaoin ar fad a ndéantar cur síos uirthi i bhFóilió 49752F de Chlár na Saorshealbhóirí, Contae na Gaillimhe.

Sceideal 2:

Áit chónaithe ar Sheanbhóthar Bhaile an Bhriotaigh, an Baile Bán, Gaillimh agus, go sonrach, an réadmhaoin ar fad a ndéantar cur síos uirthi i bhFóilió 60083F de Chlár na Saorshealbhóirí, Contae na Gaillimhe.

Sceideal 3:

Áit chónaithe ar Sheanbhóthar Bhaile an Bhriotaigh, an Baile Bán, Gaillimh agus, go sonrach, an réadmhaoin ar fad a ndéantar cur síos uirthi i bhFóilió 13504F de Chlár na Saorshealbhóirí, Contae na Gaillimhe.

Arna dhátú an 7th lúil 2016

Thomas Connell

An Stiúrthóir Seirbhísí

Tithíocht & Cuimsiú Sóisialta, Comhshaol & Áineas agus Conláiste