How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Harbour at Dawn'
Alex Zarodov

Latest News

Grants For Local Festivals In The City / Deontais d’Fhéilte Áitiúla sa Chathair

May 27, 2014

English | Gaeilge

Galway City Council Local Community Festivals Grant Awards Scheme 2014

Galway City Council has announced its annual Local Community Festivals Grant Awards Scheme. Local organisations planning events in their areas in the city in the coming months may be eligible for a grant under this scheme.

In previous years, small, local festivals around the city have received support to involve and engage local people to contribute to a sense of community in old and new estates and areas

In 2013, events and festivals in, Ballybane, Castlegar, Doughiska, Mervue, Tirellan and Westside received funding. A total fund of €8,000 is available this year and interested local groups are invited to apply.

Grants will not be awarded for occasional or "once-off" events such as musical performances, national day celebrations or sports days and this scheme is quite specifically designed to support small-scale local events organised by local people in 2014.

The application form is available from Galway City Council and on the web at www.galwaycity.ie/application-forms and has been designed to be as simple as possible and includes the criteria that will be used for assessing eligibility. Completed application forms should be returned by Friday, 30th May to the Community & Culture Department of Galway City Council and decisions on grant-aid will be made in June 2014.


Scéim Bronnta Deontais le haghaidh Féilte Pobail Áitiúla Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 2014

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe tar éis a Scéim Bronnta Deontais bliantúil le haghaidh Féilte Pobail Áitiúla a fhógairt. D'fhéadfadh sé go mbeadh eagraíochtaí áitiúla a bheadh ag pleanáil imeachtaí i gceantair áitiúla sa chathair sna míonna atá amach romhainn, incháilithe do dheontas faoin scéim seo.

Sna blianta roimhe seo, fuair féilte áitiúla beaga ar fud na cathrach tacaíocht chun daoine áitiúla a spreagadh chun a bheith rannpháirteach agus gníomhach agus chun cur leis an mórtas pobail in eastáit agus i limistéir idir shean agus nua.

In 2013, fuarthas maoiniú d'imeachtaí agus d'fhéilte sa Bhaile Bán, sa Chaisleán Gearr, i nDabhach Uisce, i Muirbheach, i dTír Oileáin agus i Westside. Tá ciste iomlán de €8,000 ar fáil arís i mbliana agus iarrtar ar ghrúpaí áitiúla a mbeadh spéis acu maoiniú a fháil iarratas a dhéanamh ar an gciste sin.

Ní bhronnfar deontais ar imeachtaí ócáideacha ná ar imeachtaí "aon uaire" mar shampla, léirithe ceoil ceiliúradh ar an lá náisiúnta nó laethanta spóirt agus tá an scéim seo leagtha amach go sonrach chun tacú le himeachtaí áitiúla ar mhion-scála a bheidh eagraithe ag daoine áitiúla in 2014.

Tá an fhoirm iarratais ar fáil ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus ar an ngréasán ag www.galwaycity.ie/application-forms agus tá an fhoirm leagtha amach chun a bheith chomh simplí agus is féidir agus tá critéir leagtha amach a úsáidfear chun incháilitheacht a mheas. Ba chóir foirmeacha iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais don Aoine, an 30ú Bealtaine chuig an Roinn Pobail agus Cultúir i gComhairle Cathrach na Gaillimhe agus déanfar na cinntí ar an deontas i gcabhair i mí an Mheithimh 2014.