Latest News

Fógra Comhairliúcháin chun Straitéis Nua Turasóireachta a Fhorbairt


Fógra Comhairliúcháin chun Straitéis Nua Turasóireachta a Fhorbairt

Tá Comhairle Chontae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe i mbun Straitéis Turasóireachta a fhorbairt do Chontae agus do chathair na Gaillimhe agus is mian leo go mbeadh ionchur sa phróiseas ag gach dream a bhaineann le hearnáil na turasóireachta, pobail agus gníomhaireachtaí poiblí a thacaíonn léi san áireamh. Cabhróidh Straitéis Turasóireachta nua le forbairt na hearnála as seo go ceann roinnt blianta trí chur chuige straitéiseach comhoibríoch a chinntiú i measc na bpáirtithe leasmhara éagsúla.

Táimid anois ag lorg aighneachtaí agus tuairimí ar an turasóireacht i gContae agus i gCathair na Gaillimhe agus tá Páipéar Ceisteanna agus suirbhé ar líne ar fáil ar www.galway.ie agus www.galwaycity.ie.

Páipéar Ceisteanna

Suirbhé ar Thurasóireacht (An Earnáil Phoiblí)

Suirbhé ar Thurasóireacht (Earnáil na Turasóireachta/ Gnólachtaí agus Pobail)

Féadfar an Páipéar Ceisteanna a iniúchadh sna háiteanna seo a leanas le linn gnáthuaireanta oscailte ón 18ú Samhain 2016 go dtí an 16ú Nollaig 2016, an dá dháta sin san áireamh:

  • Chomhairle Chontae na Gaillimhe, Áras an Chontae, Cnoc na Radharc, Gaillimh H91 H6KX;
  • Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Cathair na Gaillimhe H91 X4K8; agus
  • I ngach Leabharlann Bhrainse.

Beidh an straitéis faoi réir ag riachtanais Threoir an Mheasúnaithe Straitéisigh Timpeallachta (SEA), 2001/42/EC, agus ag Rialachán na gComhphobal Eorpach (Measúnú Timpeallachta ar Phleananna agus ar Chláir Áirithe), 2004, S.I. 435 (arna leasú). Lena chois sin, beidh sí faoi réir ag Treoir na nGnáthóg 92/43/EEC agus ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga Nádúir), 2011, I.R. 477 (arna leasú). Tugtar an Measúnú Straitéiseach Timpeallachta agus an Measúnú Cuí orthu sin chomh maith.

Beidh trí imeacht comhairliúcháin lena n-áirítear uair an chloig de líonrú (9am -2pm) ar siúl le linn na tréimhse comhairliúcháin seo chun aiseolas a fháil. Is iad na háiteanna atá i gceist:

· Óstán Chois Fharraige, Na Forbacha, Co. na Gaillimhe An 30ú Samhain, 2016

  • Óstán Lady Gregory, An Gort, Co. na Gaillimhe An 5ú Nollaig, 2016
  • Óstán Bóthar na Trá, Gaillimh An 6ú Nollaig, 2016

Dá mba mhian leat freastal ar imeacht comhairliúcháin agus líonraithe, cliceáil anseo chun clárú nó seol do chuid sonraí ar ríomhphost chuig tourism@galwaycoco.ie.

Féadfar aighneachtaí a dhéanamh nó tuairimí a thabhairt ón 18ú Samhain 2016 go dtí an 16 ú Nollaig 2016. Ní foláir ainm agus seoladh an duine nó an chomhlachta nó na gníomhaireachta a bhaineann le hábhar a scríobh orthu agus iad a chur chuig:

Cuirfear an t-aiseolas ar fad a gheofar san áireamh agus Straitéis nua Turasóireachta á hullmhú do Chontae agus do Chathair na Gaillimhe.

Catherine McConnell,
Stiúrthóir Seirbhísí,
Pleanáil, Fiontar Pobail agus Forbairt Eacnamaíochta
An 18ú Samhain, 2016.