Latest News

Folúntas Foirne: Fáilteoir Músaeim, Músaem Cathrach na Gaillimhe


Folúntas Foirne: Fáilteoir Músaeim, Músaem Cathrach na Gaillimhe

Leabhrán Iarratais

Fáiltíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Fháilteoir Músaeim.

Luach Saothair (Íosmhéid) €21,893 go (Uasmhéid) €35,919 le 1ú LSI (€37,339) Ciorclán EL06/2015 dá dtagraítear

Is féidir na foirmeacha iarratais agus na sonraí iomlána don phost thuas a fháil ón Rannóg Acmhainní Daonna, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. Cuirfear iarratais ar ghearrliosta bunaithe ar an eolas a chuirfear ar fáil ar an bhfoirm iarratais.

Glacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe don phost seo go dtí tráth nach déanaí ná 4.00 p.m. Déardaoin, 8 Nollaig 2016. Caithfidh gach foirm iarratais agus iad comhlánaithe go hiomlán a bheith sa Rannóg Acmhainní Daonna faoin dáta sin.

Uimh. Theil. (091) 536596 Rphost: personnel@galwaycity.ie Suíomh Idirlín: www.galwaycity.ie

Sínithe: D. Mahon, Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach, An Rannóg Acmhainní Daonna

Is fostóir comhdheiseanna í Comhairle Cathrach na Gaillimhe