Latest News

An Tacht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (Arna Leasú) Sárú Ábhartha ar Phlean Forbartha Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 2017-2023


An Tacht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (Arna Leasú) Sárú Ábhartha ar Phlean Forbartha Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 2017-2023

Uimhir Thagartha an Iarratais Pleanála : 16/310

Tugtar fógra leis seo, de réir alt 34(6) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) go bhfuil sé i gceist ag COMHAIRLE CATHRACH NA GAILLIMHE deonú ceada pleanála a bhreithniú le haghaidh forbartha lena dtógfar síneadh foirgnimh aon stóir 35m. cearnach ar thaobh agus ar chúl de theach cónaithe atá ann cheana féin ag Uimh. 302 Páirc na Coiribe, Cathair na Gaillimhe.

Dhéanfadh an fhorbairt sárú ábhartha ar an gcuspóir seo a leanas de Phlean Forbartha Chomhairle Cathrach na Gaillimhe 2017-23 - Alt 11.2.2 Cuspóir criosaithe um úsáid talún RA

RA - chun úsáidí áineasa, spás oscailte, úsáidí conláiste agus oidhreacht nádúrtha a chur ar fáil agus a chosaint.

Bheadh an fhorbairt, lena dtógfaí síneadh ar an teach cónaithe, lonnaithe ar thailte d'úsáidí áineasa, spás oscailte, úsáidí conláiste agus oidhreacht nádúrtha.

Is féidir féachaint ar shonraí faoin bhforbairt agus/nó iad a cheannach ag Oifig Pleanála Chomhairle Cathrach na Gaillimhe nuair atá sí oscailte don phobal (Luan go hAoine 9am go 4pm) agus is féidir féachaint orthu freisin ar shuíomh gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe: www.galwaycity.ie.

Aon aighneacht nó tuairim a bhaineann le cinneadh a dhéanamh cead a dheonú, ba cheart í a chur i scríbhinn chuig an Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, tráth nach déanaí ná 4 seachtaine i ndiaidh 16 Eanáir 2017. Breithneoidh an tÚdarás Pleanála gach ceann go cuí sula ndéanfar cinneadh.

Sínithe :Caroline Phelan
Stiúrthóir Seirbhísí Gníomhach
Pleanáil & Iompar.

Dáta: 13 Eanáir 2017