Latest News

Duilleog Ghlas na hEorpa Iarratas ar Dheontas 2017


Duilleog Ghlas na hEorpa Iarratas ar Dheontas 2017

An bhfuil togra nó tionscnamh agat a bheadh in ann cuidiú le cur le feasacht comhshaoil i gCathair na Gaillimhe agus a chuideodh le do phobal Cathair na Gaillimhe a chur chun cinn mar Dhuilleog Ghlas na hEorpa 2017?

Má tá, féadfaidh tú cáiliú chun cúnamh airgeadais a fháil óScéim Deontais Dhuilleog Ghlas na hEorpa 2017.

An gcáilíonn do Thogra?

Ba chóir go ndíreofaí sna tograí ar fheasacht comhshaoil agus ar ghníomhartha a chuideoidh le beartais chomhshaoil náisiúnta ar nós na cinn seo a leanas:

Bainistiú Dramhaíola

Soghluaisteacht agus Iompar

Bithéagsúlacht agus Úsáid Talún

Fuaimíocht agus Torann

Uisce agus Fuíolluisce

Cáilíocht an Aeir

Athrú Aeráide

An Geilleagar Glas agus Poist

Feidhmíocht Fuinnimh

Éifeachtúlacht Acmhainní

Tá an fhoirm iarratais don deontas ar fáil ón Deasc do Sheirbhísí do Chustaiméirí, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh (091 536400) nó ar líne ag:

Foirm Iarratais: Duilleog Ghlas na hEorpa Iarratas ar Dheontas 2017

Is é an 4:00pm, Déardaoin, an 20 Aibreán 2017 an dáta deiridh a nglacfar le foirmeacha iarratais chomhlánaithe. Glacfar le foirmeacha iarratais a sheolfar ar an ríomhphost chuig greenleaf@galwaycity.ie.