Latest News

An Scéim Áiseanna Pobail 2017


An Scéim Áiseanna Pobail 2017

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) ag lorg iarratais ar mhaoiniú ó Ghrúpaí Pobail leasmhara maidir le tionscnamh nua Scéim Áiseanna Pobail.

Oibríonn an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil scéim deontais chaipitil d'áiseanna pobail i gcomhar leis na Coistí Forbartha Pobail Áitiúil ar mhaithe le tacú le gníomhaíocht agus le rannpháirtíocht an phobail. Is féidir le grúpaí pobail agus dheonacha iarratas a dhéanamh faoin scéim seo ar dheontais do thograí caipitil a rachaidh chun leasa an phobail áitiúil. Ba chóir go mbeadh baint ag na hiarratais le spriocghrúpa agus réimse téamúil tábhachtach amháin ar a laghad chun cáiliú don scéim.

Na spriocghrúpaí agus na réimsí téamúla

 • An Óige
 • Daoine scothaosta
 • Inimircigh
 • Dídeanaithe
 • An Lucht Siúil
 • Iar-phríosúnaigh agus teaghlaigh phríosúnaigh/ iar-phríosúnaigh
 • Tograí a chuireann gníomhaíochtaí cultúir chun cinn
 • Tograí a chuireann comhionannas chun cinn
 • Tograí forbartha pobail
 • Tograí a chuireann imeascadh chun cinn
 • Tograí atá mar chuid den tionscnamh Éire Ildánach 2017-2022

Cuirfear deontais ar uasmhéid €1,000 in aghaidh an togra ar fáil leis an Scéim.

Tá Foirmeacha Iarratais agus Treoirlínte ar fáil ón Rannóg Pobail & Cultúir, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh 091-536406 nó is féidir iad a íoschóipeáil ón idirlíon ag www.galwaycity.ie

Is é an 30 Meitheamh 2017 an dáta deiridh a n glacfar le hiarratais faoin Scéim Áiseanna Pobail seo