How can we help you?
English
Sonraí Íomhá:

'Eyre Square at Night'
Aengus McMahon

Gaeilge

An Scéim Áiseanna Pobail 2017

May 18, 2017

Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe tríd an gCoiste Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC) ag lorg iarratais ar mhaoiniú ó Ghrúpaí Pobail leasmhara maidir le tionscnamh nua Scéim Áiseanna Pobail.

Oibríonn an Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil scéim deontais chaipitil d'áiseanna pobail i gcomhar leis na Coistí Forbartha Pobail Áitiúil ar mhaithe le tacú le gníomhaíocht agus le rannpháirtíocht an phobail. Is féidir le grúpaí pobail agus dheonacha iarratas a dhéanamh faoin scéim seo ar dheontais do thograí caipitil a rachaidh chun leasa an phobail áitiúil. Ba chóir go mbeadh baint ag na hiarratais le spriocghrúpa agus réimse téamúil tábhachtach amháin ar a laghad chun cáiliú don scéim.

Na spriocghrúpaí agus na réimsí téamúla

 • An Óige
 • Daoine scothaosta
 • Inimircigh
 • Dídeanaithe
 • An Lucht Siúil
 • Iar-phríosúnaigh agus teaghlaigh phríosúnaigh/ iar-phríosúnaigh
 • Tograí a chuireann gníomhaíochtaí cultúir chun cinn
 • Tograí a chuireann comhionannas chun cinn
 • Tograí forbartha pobail
 • Tograí a chuireann imeascadh chun cinn
 • Tograí atá mar chuid den tionscnamh Éire Ildánach 2017-2022

Cuirfear deontais ar uasmhéid €1,000 in aghaidh an togra ar fáil leis an Scéim.

Tá Foirmeacha Iarratais agus Treoirlínte ar fáil ón Rannóg Pobail & Cultúir, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh 091-536406 nó is féidir iad a íoschóipeáil ón idirlíon ag www.galwaycity.ie

Is é an 30 Meitheamh 2017 an dáta deiridh a n glacfar le hiarratais faoin Scéim Áiseanna Pobail seo