Latest News

FÓGRA POIBLÍ An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) Fógra faoi Athruithe Beartaithe ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017 – 2023


FÓGRA POIBLÍ An tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú) Fógra faoi Athruithe Beartaithe ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017 – 2023

Tugtar fógra leis seo, de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe, an tÚdarás Pleanála don Chathair, athruithe a dhéanamh ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017 – 2023 maidir leo seo:

Athrú Molta Uimh. 1: Leasú a dhéanamh ar an gCuspóir Cinnte a bhaineann leis an bpasáiste forchoimeádta do Chuarbhóthar Chathair na Gaillimhe N6 (CBCG N6) ar an Léarscáil Criosaithe Úsáide Talún agus Cuspóirí Cinnte i limistéar Bhaile an Bhriotaigh/Chnoc Mhaoil Drise/Chúil Each agus i limistéar Bhóthar Thuama N17/na Páirce Móire den chathair.

Beartaítear mionmhodhnuithe a dhéanamh ar an bhforchoimeádas pasáiste léarscáilithe do thionscadal CBCG N6. Tugadh é sin chun críche mar chuid den mheasúnú breise ar phróiseas deartha CBCG N6.

Athrú Molta Uimh. 2: Athrú ar chriosú úsáide talún ó Institiúideach agus Pobail CF (0.067 heicteár/0.165 acra) agus Áineasa agus Conláistí RA (0.012 heicteár/0.029 acra) go Cónaitheach R (0.079 heicteár/0.194 acra) ag Teach an tSagairt, 24 Bóthar na Toirbhearta.

Beartaítear tailte ag Teach an tSagairt, 24 Bóthar na Toirbhearta a athchriosú ó CF – Soláthar agus éascaíocht a dhéanamh le go mbeifear in ann úsáid phobail, chultúrtha agus institiúideach a bhaint as na tailte agus bonneagar a fhorbairt ar mhaithe le saoránaigh na cathrach agus RA – Soláthar d’úsáid áineasa, spás oscailte, úsáid conláiste agus oidhreacht nádúrtha agus iad a chosaint go R – Soláthar d'fhorbairt chónaitheach agus d’fhorbairt tacaíochta ghaolmhar, rud a chinnteoidh go gcosnófar conláistí cónaitheacha atá ann cheana féin agus a chuirfidh le comharsanachtaí cónaitheacha inbhuanaithe.

Tá sé riachtanach an Plean Forbartha a athrú chun na hathruithe seo a éascú.

De réir Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta) 2004 (arna leasú) agus Airteagal 6(3) den Treoir um Ghnáthóga agus Chuid XAB den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), ullmhaíodh Tuarascáil Timpeallachta ar Mheasúnacht Straitéiseach Timpeallachta (MST) agus Tuarascáil Tionchair Natura maidir le hAthrú Beartaithe 1. Cinneadh i ndiaidh scagadh le haghaidh MST agus Measúnacht Chuí (MC) nach bhfuil MST agus MC ag teastáil le haghaidh Athrú Beartaithe Uimh. 2.

Tá cóip de na hAthruithe Beartaithe, den Tuarascáil Timpeallachta MST, den Tuarascáil Tionchair Natura agus de na tuarascálacha agus cinntí i ndáil leis an scagadh ar fáil lena n-iniúchadh ag an Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh i gcaitheamh gnáthuaireanta oifige (9:00am – 4:00pm, Luan go hAoine) ón 1 Meitheamh 2017 go dtí an 30 Meitheamh 2017 agus ar an suíomh gréasáin ag www.galwaycity.ie.

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí i ndáil leis an Athrú Beartaithe agus na measúnuithe timpeallachta gaolmhara a sheoladh i scríbhinn, taobh istigh den tréimhse ama atá sonraithe thuas, chuig: AnPleanálaí Sinsearach, An Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, nó tríd an ríomhphost chuig devplan@galwaycity.ie. Déanfaidh an Chomhairle Cathrach iad sin a chur san áireamh sula ndéanfar aon chinneadh maidir leis na hAthruithe Beartaithe.

Athruithe Beartaithe ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017 – 2023

Ar mhaithe le héascaíocht, beidh na hAthruithe Molta ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017 – 2023 agus na measúnuithe timpeallachta gaolmhara ar fáil lena n-iniúchadh sna háiteanna seo a leanas i gcaitheamh na tréimhse ama atá sonraithe thuas.

Láthair Uaireanta

An Rannóg Pleanála I gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte

Leabharlann Chathair na Gaillimhe I gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte

Leabharlann Westside I gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte

Leabharlann an Bhaile Bháin I gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte

Ionad Pobail Chnoc na Cathrach I gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte

Ionad Cumasú, Deoch Uisce I gcaitheamh gnáthuaireanta oscailte

 

Sínithe:

Eileen RuaneStiúrthóir Seirbhísí Gníomhach,Pleanáil, Forbairt Gheilleagrach, Pobal agus Cultúr, Athrú Aeráide agus Comhshaol