Latest News

Fionnachtain agus Taighde sa tSeandálaíocht, sa Chartagrafaíocht agus i Stair na hEalaíne is téama do 7ú Comhdháil Bhliantúil Oidhreachta Chathair na Gaillimhe 2017


Fionnachtain agus Taighde sa tSeandálaíocht, sa Chartagrafaíocht agus i Stair na hEalaíne is téama do 7ú Comhdháil Bhliantúil Oidhreachta Chathair na Gaillimhe 2017

Beidh 7ú Comhdháil Bhliantúil Oidhreachta Chathair na Gaillimhe ar siúl Dé Sathairn, 24 Meitheamh 2017 sa Harbour Hotel, Na Duganna, Cathair na Gaillimhe agus beidh réimse iontach cainteoirí ann ó rogha disciplíní agus réimse leathan saineolais acu sa tseandálaíocht, i stair na healaíne, sa chultúr agus sna healaíona. I measc na gcainteoirí éagsúla a bheidh ag comhairle cathrach na Gaillimhe, beidh an Dr Seamus Caulfield, ar Ollamh é ar Achaidh Chéide de chuid na Clochaoise Neoilití i gContae Mhaigh Eo. Is iomaí ábhar iontais atá á aimsiú go fóill ní amháin sa láithreán féin, láithreán a bhfuil clú domhanda air, ach sna foilseacháin leanúnacha mar gheall air chomh maith. Tá an tOllamh Caulfield ag obair leis ar an ábhar agus tá foilseachán tábhachtach nua ar na bacáin.

Sa chaint a thabharfaidh Michael uaidh, déanfar iniúchadh ar fhionnachtana a rinneadh le déanaí roimhe seo a théann siar go dtí an Mheán-Chlochaois. Chomh maith leis seo déanfar iniúchadh ar thochailtí a rinne sé féin, Clodagh agus Elaine Lynch in Iarthar an Chláir, tochailtí a raibh luach saothair nua iontach leo, monarcha réamhstairiúil ceann tua san áireamh. Déanfaidh Karl Brady ón Aonad Seandálaíochta Faoi Uisce scrúdú ar bháid ón Chré-Umhaois Neoiliteach dhéanach, ón Luathré Chríostaí agus ón Luathré Mheánaoiseach i Loch Coirib, ar fionnachtana iontacha iad.

Dealbha meánaoiseacha nua iontacha ar thángthas orthu i dtochailt seandálaíochta a rinne Cóilín Ó Drisceoil ag Eaglais Naomh Muire, Cathair Chill Chainnigh. Osclaíodh an láithreán ina iarsmalann le déanaí agus Grace Fagan ina Coimeádaí uirthi. Aimsíodh grúpa de dhealbha meánaoiseacha nach bhfacthas a leithéid riamh, a bhfuil cosúlachtaí ag roinnt acu leis an dealbh Ghaillmheach in Eaglais Choláisteach San Nioclás agus iad ar taispeáint go gleoite snasta. Ailtireacht Eaglaise agus Ailtireacht sa tSeoirsia mar aon le leachtanna allamuigh réamhstairiúla go leachtanna allamuigh iar-mheánaoiseacha de gach saghas is ábhar do chaint William Anderson. Tabharfaidh seo léargas ar an gcaoi a dtugtar faoi shuirbhéanna náisiúnta seandálaíochta (faoi mar a rinneadh i bPoblacht na hÉireann) i dtíortha eile.

Is é Atlas Bhailte Stairiúla na hÉireann do Chathair na Gaillimhe an t-údar cainte ag Jacinta Prunty, atlas a foilsíodh le déanaí agus a sheol an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn ag Músaem Cathrach na Gaillimhe. Is iomaí seoid atá le fáil san fhoilseachán aoibhinn nua seo agus is earra an-úsáideach é freisin maidir le taighde nua. Modhanna nua taighde agus teicneolaíochtaí nua a bheidh faoi chaibidil ag an Dr Paul Naessen ina léacht siúd ina bpléifear dróin, cianbhraiteacht agus réimse modhanna nua.

Le cúig bliana anuas tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe i mbun suirbhé ar reiligí na Gaillimhe le súil go ndéanfar taifead iomlán sna blianta beaga romhainn ar na hocht reilig is fiche ar fad de chuid na cathrach. I gcomhar leis an gComhairle Oidhreachta agus le hUaigheanna Stairiúla na hÉireann, tá na hinscríbhinní á mapáil, á dtaifeadadh agus á dtras-scríobh agus táthar á gcur ar fáil saor in aisce ar líne.

Go dtí seo tá Oifig Oidhreachta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe tar éis inscríbhinn ó reiligí Shean-Rathúin, Mhionlaigh, na nDoiminiceach agus Ros Cam a chur ar líne agus tá sí tar éis paimfléid a fhoilsiú ar a bhfuil léarscáil do gach láithreán chomh maith. Ina caint ar Shuirbhéanna Reilige Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, fiosraíonn Jacinta Kiely ó Uaigheanna Stairiúla na hÉireann modheolaíocht shuirbhé na reiligí agus conas is féidir í a úsáid mar acmhainn ginealaigh. Is í Ealaín na nDaoine atá á plé ag Louise Nugent ina caint siúd agus is ríthráthúil é mar ábhar, nó tá suirbhé nua ar Ealaín Daoine na Gaillimhe beartaithe do 2018. Cuireann an réimse leathan saineolais agus an cur amach atá ag Louise go mór le gné fhíorshuimiúil de Stair Ealaín iar-mheánaoiseach na hÉireann.

Tabharfaidh an Dr Jessica Cooke caint ghairid ar Eanach Dhúin, Stair na hEalaíne agus Seandálaíocht.

Mar is iondúil, beidh ráchairt ar chomhdháil na bliana seo agus moltar go láidir áiteanna a chur in áirithe go luath. Tá an chomhdháil á maoiniú ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus ag an gComhairle Oidhreachta. Cé go bhfuil an chomhdháil saor in aisce, cuir d'áit in áirithe, le do thoil, le Elaine Coffey ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Is féidir glaoch ar 091 536 410 nó ríomhphost a sheoladh chuig elaine.coffey@galwaycity.ie

Is féidir linn ullmhú roimh ré don líon daoine a bheidh i láthair ach áiteanna a bheith curtha in áirithe roimh ré. Beidh dhá shos tae/caife ann agus cuirfear lón éadrom ar fáil chomh maith. Seolfaidh Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Noel Larkin, an chomhdháil go hoifigiúil agus tá fáilte roimh chách. Is beart de chuid Phlean Oidhreachta Chathair na Gaillimhe í an chomhdháil bhliantúil.