How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Spanish Arch'
Aengus McMahon

Latest News

Fógra Poiblí: Dréacht-Phlean Limistéir Áitiúil do na hArdáin

Sep 7, 2017

Tugtar fógra leis seo gur ullmhaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe Dréacht-Phlean Limistéir Áitiúil do na tailte sa limistéar ar a dtugtar na hArdáin ar an taobh thoir den chathair, de réir Ailt 18-20 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú).

I gcomhréir leis an Treoir um Measúnú Straitéiseach Timpeallachta (2001/42/CE) agus na Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt (Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta) 2004 (arna leasú), tá cinneadh déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe go bhfuil gá le Measúnacht Straitéiseach Timpeallachta agus tá Tuarascáil Timpeallachta ullmhaithe ina leagtar amach na héifeachtaí suntasacha is dócha a bheidh ag an Dréacht-Phlean Limistéir Áitiúil ar an timpeallacht ach é a chur i bhfeidhm.

Rinneadh Tástáil i leith Measúnú Oiriúnachta de bhun Airteagal 6 de Threoir um Ghnáthóga 92/43/CEE ón AE agus tá cinneadh déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe nach bhfuil gá le Measúnú Oiriúnachta.

Tá an Dréacht-Phlean Limistéir Áitiúil, an Tuarascáil Timpeallachta agus an Tuarascáil um Thástáil i leith Measúnú Oiriúnachta ar fáil lena n-iniúchadh ón Déardaoin, 7 Meán Fómhair go dtí an Aoine, 20 Deireadh Fómhair 2017 sa Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh agus ag na hionaid seo a leanas:

Ionad Uaireanta

Ionad Cumasú, Deoch Uisce Gnáthuaireanta oscailte

Leabharlann an Bhaile Bháin Gnáthuaireanta oscailte

Leabharlann Chathair na Gaillimhe Gnáthuaireanta oscailte

Leabharlann Westside Gnáthuaireanta oscailte

Ionad Pobail Chnoc na Cathrach Gnáthuaireanta oscailte

Is féidir féachaint ar dhoiciméid agus iad a íoslódáil ar www.galwaycity.ie freisin.

Is féidir aighneachtaí nó tuairimí maidir leis an Dréacht-Phlean Limistéir Áitiúil do na hArdáin, an Tuarascáil Timpeallachta maidir le Measúnú Straitéiseach Timpeallachta agus an Tuarascáil um Thástáil i leith Measúnú Oiriúnachta a chur i scríbhinn go dtí Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus cuirfidh an Chomhairle san áireamh iad sula ndéanfar an Plean Limistéir Áitiúil.

Is féidir le leanaí nó grúpaí nó cumainn a dhéanann ionadaíocht ar leas leanaí aighneachtaí/tuairimí a thabhairt freisin.

Ba chóir aighneachtaí/tuairimí a sheoladh chuig: An Pleanálaí Sinsearach, An Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. De rogha air sin, is féidir iad a chur tríd an ríomhphost chuig devplan@galwaycity.ie

Is é an dáta deiridh d’aighneachtaí/tuairimí a bheith faighte ná 4pm Dé hAoine, 20 Deireadh Fómhair 2017.

Ba chóir Dréacht-Phlean Limistéir do na hArdáin a scríobh ar aighneachtaí/tuairimí i scríbhinn agus ba chóir ainm an duine/an chomhlachta atá ag déanamh na haighneachta a lua.

Seisiún Eolais don Phobal/Clinic Buail Isteach

Tionólfaidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe seisiún eolais don phobal ar an 27th Meán Fómhair 2017 in Ionad Cumasú, Dabhach Uisce ó 4.00pm go 8.00pm.

Tionólfar clinic buail isteach sa Rannóg Pleanála gach iarnóin Déardaoin ó 2.30pm go 4.00pm fad is a bheidh na cáipéisí ar taispeáint don phobal. Ní gá coinne a dhéanamh roimh ré. Is féidir cruinnithe a shocrú ag amanna eile ach coinne a dhéanamh.

Má bhíonn aon cheist agat, téigh i dteagmháil, le do thoil, leis an Rannán Plean Forbartha agus Beartais, an Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar 091 536822.

Dáta: Déardaoin, 7 Meán Fómhair 2017

Eileen Ruane

Stiúrthóir Seirbhísí Gníomhach,

Pleanáil, Forbairt Gheilleagrach, Pobal & Cultúr, Athrú Aeráide agus Comhshaol