Nuacht is Déanaí

Fógra Rúin: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - An Fhaiche Mhór Thuaidh, 10 Samhain go 24 Nollaig

 • Fri 20 Oct, 2017
 • Nuacht Iompair
TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:- An Fhaiche Mhór Thuaidh. Tréimhse an Dúnta: Ó 6:00 am Dé hAoine, 10 Samhain go dtí 6:00 pm Dé Domhnaigh, 24 Nollaig 2017. An Chúis: Le Margadh Nollaig na Gaillimhe 2017 a éascú.

Leasú Beartaithe ar Phlean Forbartha Chathair na Gailimhe 2017 – 2023

 • Tue 17 Oct, 2017
 • Gaeilge
Is feidir an Leasú Beartaithe ar Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 agus na measúnachtaí timpeallachta a ghabhann leis a iniúchadh san ionad seo a leanas ó Dhéardaoin an 12 Deireadh Fómhair 2017 go dtí an Aoine an 10 Samhain 2017:   Ionad                               ...

FÓGRA POIBLÍ: Fógra maidir le Leasú Beartaithe ar Phlean Forbartha Chathair na Gailimhe 2017 – 2023

 • Thu 12 Oct, 2017
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt 2000 (arna leasú) go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar Phlean, arb í an tÚdarás Pleanála don Chathair í, leasú a dhéanamh ar Phlean Forbartha Chathair na Gailimhe 2017 – 2023 i ndáil leis na nithe seo a leanas:

Seimineár na nGairdíní Pobail ar Cheiliúradh an Fhómhair Fógartha

 • Wed 11 Oct, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Tá Duilleog Ghlas na hEorpa, Réigiún Gastranómachais na hEorpa agus Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe fíorshásta a fhógairt go mbeifear ag cur fáilte roimh tháirgeoirí bia agus roimh dhaoine a bhfuil suim acu sa gharraíodóireacht chuig Seimineár na nGairdíní Pobail ar Cheiliúradh an Fhómhair Dé...

Leabhair Chomhbhrón ag Halla na Cathrach, Gaillimh

 • Fri 6 Oct, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
Osclóidh Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearce Flannery, leabhar comhbhrón ag Halla na Cathrach, ar an Luain 9 Deireadh Fómhair ag 11 a.m. i gcuimhne ar Liam Cosgrave, Uas., iar Taoiseach a bhásaigh ar an 4 Deireadh Fómhair 2017. Beidh an leabhar ar fáil don phobal le síniú i Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, i rith uaireanta oscailte.

Leabhar Comhbhróin - Las Vegas

 • Wed 4 Oct, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
D'oscail Méara Chathair na Gaillimhe, An Comhairleoir Pearce Flannery, leabhar comhbhróin ag Halla na Cathrach, ar an Déardaoin 4 Deireadh Fómhair 2017 ar a 2pm. Osclaíodh an leabhar i gcuimhne ar na daoine a bhásaigh san eachtra thragóideach i Las Vegas, Nevada, i Stáit Aontaithe Mheiriceá ar an 1 Deireadh Fómhair 2017. Beidh an leabhar ar fáil don phobal le...

Gual 'Toiteach' (Polannach) i gCathair na Gaillimhe - NÁ CEANNAIGH NÓ NÁ DÓIGH É

 • Wed 4 Oct, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Má dhéanann tú sin, tá tú ag cur le guais chomhshaoil agus shláinte i do phobal agus i do chathair féin. Chomh maith leis sin, tá tú ag briseadh an dlí! Tá fíneálacha de suas le €5,000 i gceist faoin Acht Truaillíochta Aeir, 1987, agus Rialacháin an Acht Truaillíochta Aeir (Margaíocht, Díolachán,...

Athnuachan déanta ar an mBratach Chorcra do Chathair na Gaillimhe

 • Mon 2 Oct, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Tá an gradam iomráiteach, An Bhratach Chorcra bronnta an athuair ar Chathair na Gaillimhe. Is athnuachan atá anseo ar an mBratach Chorcra a bronnadh ar an gcathair den chéad uair i 2015. Is é an Cumann Bainistithe Bailte agus Cathracha (ATCM) a bhronnann an creidiúnú don Bhratach Chorcra agus déantar an ceantar a mheas de réir dhian-critéir. Is gradam creidiúnaithe...

Folúntas Foirne: Innealtóir Cúnta (Conradh Sealadach)

 • Thu 14 Sep, 2017
 • Folúntais
Folúntas Foirne: Innealtóir Cúnta (Conradh Sealadach). Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe painéal a chur le chéile óna líonfar poist ar conradh d’Innealtóirí Cúnta Sealadacha.

Fógra Cinnidh Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - Lá Saor ó Charranna na hEorpa

 • Wed 13 Sep, 2017
 • Nuacht Iompair
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- Sráid Forster: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe. Sráid Eglinton: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe. Sráid Gheata Liam: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe. An Tréimhse Dúnta:...

Lárionad Cruthaitheach do Leanaí á Dhéanamh de Chaisleán an Léana Bháite

 • Tue 12 Sep, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
Fógraíodh ag cruinniú míosúil na Comhairle i Halla na Cathrach, Gaillimh Dé Luain (11 Meán Fómhair) go raibh sé comhaontaithe go n-aistreofar úinéireacht Dhílleachtlann Naomh Áine ag an mBóthar Ard, Gaillimh ó Shiúracha na Trócaire chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Chuir Siúracha na Trócaire eolas faoin...

Comórtas Bhailte agus Ghairdíní Slachtmhara na Gaillimhe 2017 - Na Torthaí Fógartha

 • Mon 11 Sep, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Tá na torthaí do Chomórtas Bhailte agus Ghairdíní Slachtmhara na Gaillimhe na bliana seo fógartha. Ba é Michael Duffy, 10 An Bábhún buaiteoir foriomlán an Ghairdín Tosaigh. Ba iad Phil & John Holland, 15 Bóthar Loch an tSáile an buaiteoir don iarrthóir a chur isteach ar an gcomórtas den chéad uair. Ba í Anna Marie...

Folúntais Foirne

 • Thu 7 Sep, 2017
 • Folúntais
Tá iarratais á lorg ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun na poist seo a leanas a líonadh. Cuirfear painéal le chéile maidir le gach post óna líonfar aon fholúntais Bhuana agus Shealadacha sa todhchaí

Fógra Poiblí: Dréacht-Phlean Limistéir Áitiúil do na hArdáin

 • Thu 7 Sep, 2017
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo gur ullmhaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe Dréacht-Phlean Limistéir Áitiúil do na tailte sa limistéar ar a dtugtar na hArdáin ar an taobh thoir den chathair, de réir Ailt 18-20 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú).

Comhairle Cathrach Na Gaillimhe - Saoráidí Reilige

 • Fri 1 Sep, 2017
 • Nuacht Caitheamh Aimsire
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe léiriú spéise a lorg ó dhaoine chun ceann acu seo a leanas a dhéanamh:- (i) Tailte a chur ar fáil a fheileann do reilig taobh istigh de theorainn na cathrach nó sa cheantar máguaird (ii) Tailte a chur ar fáil agus reilig a fhorbairt taobh istigh de theorainn na cathrach nó i dteorainn léi (iii) Tailte a chur ar fáil...

Do Dhramhaíl a Bhainistiú agus ag tabhairt aire don Timpeallacht – Tionscnamh Frith-dhumpála 2017

 • Thu 31 Aug, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Sheol an tAire Denis Naughton, An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus an Comhshaoil feachtas Tionscnaimh Frith-dhumpála 2017 i mBéal Átha na Sluaighe Dé Luain an 13 Márta, 2017. Is é aidhm an tionscnaimh maoiniú a chur ar fáil do thograí chun dul i ngleic le dumpáil mhídhleathach lena n-áirítear soláthar...

Folúntas Foirne Cuntasóir Feidhmiúcháin Buan

 • Thu 31 Aug, 2017
 • Folúntais
Comhairle Cathrach na Gaillimhe: Folúntas Foirne - Cuntasóir Feidhmiúcháin Buan. Fáilteoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Chuntasóir Feidhmiúcháin.

Réadmhaoin Fholamh

 • Wed 16 Aug, 2017
 • Nuacht Tithíochta
An bhfuil réadmhaoin fholamh agat a bheadh feiliúnach le ligean ar cíos? Léirigh do chuid spéise, le do thoil ag: www.vacanthomes.ie

Bratach Chorcra Chathair na Gaillimhe le hathnuachan

 • Mon 14 Aug, 2017
 • Nuacht Pobail
Is gradam creidiúnaithe idirnáisiúnta í an Bhratach Chorcra a bhronntar ar chathracha agus ar bhailte a chomhlíonann sárchaighdeán feabhais ó thaobh bhainistiú an gheilleagair tráthnóna agus oíche. Tá Gaillimh ag obair anois chun an stádas a athnuachan agus beifear ag cur fáilte an deireadh seachtaine seo romhainn roimh phainéal...

Páirceáil Íoc agus Taispeáin - Dé Domhnaigh

 • Tue 1 Aug, 2017
 • Nuacht Iompair
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a fhógairt go bhfuil feidhm ar an Domhnach anois freisin le páirceáil Íoc agus Taispeáin, agus tú ag páirceáil ar an tsráid agus i gcarrchlóis. Seo a leanas na huaireanta a ghearrfar táille maidir le gach páirceáil Íoc agus Taispeáint: 8.30am-6.30pm ó Luan go Satharn 1pm - 6pm ar an...