Nuacht is Déanaí

Gual 'Toiteach' (Polannach) i gCathair na Gaillimhe - NÁ CEANNAIGH NÓ NÁ DÓIGH É

 • Mon 8 Jan, 2018
 • Nuacht Timpeallachta
Má dhéanann tú sin, tá tú ag cur le guais chomhshaoil agus shláinte i do phobal agus i do chathair féin. Chomh maith leis sin, tá tú ag briseadh an dlí! Tá fíneálacha de suas le €5,000 i gceist faoin Acht Truaillíochta Aeir, 1987, agus Rialacháin an Acht Truaillíochta Aeir (Margaíocht, Díolachán,...

FÓGRA GO BHFUIL ATHRÚ UIMH. 3 AR PHLEAN FORBARTHA CHATHAIR NA GAILLIMHE 2017-2023

 • Wed 3 Jan, 2018
 • Nuacht Pleanála
Tugtar fógra leis seo, de bhun Alt 13 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 (arna leasú), go ndearna Comhairle Cathrach na Gaillimhe, an tÚdarás Pleanála don Chathair, ag a gcruinniú Dé Luain, 11 Nollaig 2017, Athrú Uimh. 3 ar Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 maidir leo seo:  

Straitéis Idirghabhála faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda

 • Tue 2 Jan, 2018
 • Nuacht do Chomhairle
Tá tús á chur ag an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil le comhairliúchán poiblí maidir le Measúnacht Straitéiseach Comhshaoil (MSC) agus Measúnacht Chuí (MC) ar an Straitéis Idirghabhála faoin bPlean Náisiúnta Leathanbhanda. Ina theannta sin, tá an Roinn ag dul i mbun...

Folúntas Foirne Teicneoir Feidhmiúcháin

 • Wed 20 Dec, 2017
 • Folúntais
Folúntas Foirne - Teicneoir Feidhmiúcháin Fáilteoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Theicneoir Feidhmiúcháin. 

Folúntas Foirne-Bainisteoir Faisnéise

 • Wed 20 Dec, 2017
 • Folúntais
Folúntas Foirne - Bainisteoir Faisnéise Fáilteoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Bhainisteoir Faisnéise. 

Folúntas Foirne-Bainisteoir Faisnéise

 • Wed 20 Dec, 2017
 • Folúntais
Folúntas Foirne - Bainisteoir Faisnéise Fáilteoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Bhainisteoir Faisnéise. 

Crainn Nollag a Athchúrsáil

 • Thu 14 Dec, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a mheabhrú don phobal go mbeidh "Seirbhís Athchúrsála do Chrainn Nollag" ar fáil ar na laethanta seo a leanas: Dé Sathairn 6 Eanáir 2018 idir 09:00 agus 15:00 agus ón: Luan an 8 Eanáir go dtí an Satharn an 13 Eanáir 2018 idir 09:00 agus 15:00

STRUCHTÚIR I mBAOL 2018

 • Tue 12 Dec, 2017
 • Nuacht Pleanála
STRUCHTÚIR I mBAOL 2018   Seo fógra don phobal go bhfuil an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag cur maoinithe ar fáil chun cúnamh a thabhairt le hoibreacha ar struchtúir a chosaint faoin Acht Pleanála & Forbartha, 2000 (arna leasú).  

INFHEISTÍOCHT DON OIDHREACHT THÓGTHA 2018

 • Tue 12 Dec, 2017
 • Nuacht Pleanála
INFHEISTÍOCHT DON OIDHREACHT THÓGTHA 2018   Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe, i gcomhar leis an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta (DCHG) fáilte roimh iarratais ar an Scéim Infheistíochta don Oidhreacht Thógtha 2018.  

Uaireanta Oscailte na nGeataí Lá Nollag ag Reilig Rathún agus An Bhóthair Mhóir

 • Tue 12 Dec, 2017
 • Gaeilge
Beidh geataí REILIG RATHÚN AGUS AN BHÓTHAIR MHÓIR ar oscailt Lá Nollag ó 10.30a.m. go dtí 4:15p.m. 

Fáiltiú Cathartha de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Fri 1 Dec, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
Reáchtáladh Fáiltiú Cathartha i Halla na Cathrach, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh, ar an Aoine an 1 Nollaig ag 2.00pm, le héacht stairiúil Fhoirne Iomána Sinsir and Mionúir na Gaillimhe a cheiliúradh. Thug Méara Chathair na Gaillimhe, an Comhairleoir Pearce Flannery, aitheantas don éacht atá bainte amach ag na...

Leithdháileadh 2017 de Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

 • Wed 29 Nov, 2017
 • Nuacht Pobail
Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe sásta leithdháiltí na bliana seo a fhógáirt den Scéim Deontas do Chlubanna Spóirt. Leithdháileadh €120,000 in iomlán ar 43 club éagsúla agus d'éirigh le fiche cúig (25) club an uasdeontas €3,500 a fháil. Tá ionadaíocht déanta ar raon leathan spóirt ó...

Plean Teanga Gaeilge do Chathair na Gaillimhe

 • Thu 16 Nov, 2017
 • Nuacht do Chomhairle
Iarrtar tairiscintí ó Chomhairleoir oiriúnach le plean teanga a ullmhú do Chathair na Gaillimhe. Bhunaigh Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus Gaillimh le Gaeilge coiste stiúrtha nua (Coiste Stiúrtha Pleanála Teanga Gaillimh (CSPT Gaillimh)) le tacú le agus treoir a thabhairt d'ullmhú agus seachadadh plean teanga do Chathair na Gaillimhe. Tá ionadaíocht ar an...

Folúntas Foirne - MHAOR POBAIL

 • Mon 13 Nov, 2017
 • Folúntais
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe painéal a chur le chéile d’iarrthóirí atá cáilithe go cuí chun poist shealadacha agus bhuana sa todhchaí mar Mhaor Pobail a líonadh leis an gComhairle Cathrach.  Táthar ag lorg iarratais mar sin ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun post (poist) sa todhchaí mar Mhaor Pobail a...

Dréacht-Fhodhlíthe Chomhairle Cathrach na Gaillimhe (Taibhiú Sráide agus Buscáil), 2017

 • Thu 9 Nov, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dóibh le forálacha Chuid 19 den Acht Rialtais Áitiúil, 2001, arna leasú leis an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil, 2014, Fodhlíthe i dtaca le Taibhiú Sráide agus Buscáil a dhéanamh do Limistéar...

Do Dhramhaíl a Bhainistiú agus ag tabhairt aire don Timpeallacht - Tionscnamh Frith-dhumpála 2017

 • Wed 8 Nov, 2017
 • Nuacht Timpeallachta
Sheol an tAire Denis Naughton, An Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus an Comhshaoil feachtas Tionscnaimh Frith-dhumpála 2017 i mBéal Átha na Sluaighe Dé Luain an 13 Márta, 2017.

Scéim Deontas GLAS na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme 2018

 • Fri 3 Nov, 2017
 • Nuacht Pleanála
Scéim Deontas GLAS na bhFoirgneamh Traidisiúnta Feirme 2018 Tá an Chomhairle Oidhreachta, i gcomhpháirt leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, ag oscailt na scéime bliantúla deontas do rannpháirtithe GLAS ar mhaithe le caomhnú agus deisiú foirgneamh traidisiúnta feirme agus déanmhas gaolmhar. Feirmeoirí atá faofa sa Scéim...

Folúntas Foirne - Maoirseoir Reilige Caitheamh Aimsire & Taitneamhacht

 • Thu 26 Oct, 2017
 • Folúntais
Fáilteoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe roimh iarratais ó iarrthóirí a bheadh cáilithe go cuí chun iarratas a dhéanamh ar phost buan mar Mhaoirseoir Reilige.

Fógra Rúin: Bóithre a Dhúnadh go Sealadach - An Fhaiche Mhór Thuaidh, 10 Samhain go 24 Nollaig

 • Fri 20 Oct, 2017
 • Nuacht Iompair
TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:- An Fhaiche Mhór Thuaidh. Tréimhse an Dúnta: Ó 6:00 am Dé hAoine, 10 Samhain go dtí 6:00 pm Dé Domhnaigh, 24 Nollaig 2017. An Chúis: Le Margadh Nollaig na Gaillimhe 2017 a éascú.

Leasú Beartaithe ar Phlean Forbartha Chathair na Gailimhe 2017 – 2023

 • Tue 17 Oct, 2017
 • Gaeilge
Is feidir an Leasú Beartaithe ar Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 agus na measúnachtaí timpeallachta a ghabhann leis a iniúchadh san ionad seo a leanas ó Dhéardaoin an 12 Deireadh Fómhair 2017 go dtí an Aoine an 10 Samhain 2017:   Ionad                               ...