An Pháirc Mhór

Scéim Tosaíochta Bus Bhóthar na Páirce Móire


Fógra Poiblí de réir an Achta um Thrácht ar Bhóithre, 1994 (Alt 38) arna leasú ag an Acht um Rialáil Iompair Phoiblí, 2009 (Alt 46) Bearta chun Seirbhísí Bus Poiblí a Fheabhsú – Bearta Moillithe Tráchta.


Tugtar fógra leis seo, de bhun Alt 38 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1994 arna leasú leis an Acht um Rialáil Iompair Phoiblí 2009 (Alt 46), go bhfuil sé beartaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe na bearta seo a leanas a sholáthar ar Bhóthar na Páirce Móire (L-5147), ón acomhal le Bóthar R339 Monivea go Timpeallán Bhóthar na Páirce Móire.

Áirítear ar na bearta atá beartaithe:

  • Lána Bus ó dheas ar Bhóthar na Páirce Móire (L-5147) a sholáthar ó Thimpeallán Bhóthar na Páirce Móire go dtí pointe 180m ó thuaidh ó Acomhal Bhóthar Mhara
  • agus oibreacha gaolmhara lena n-áirítear trí thrasrian coisithe faoi rialú soilse tráchta ar Bhóthar na Páirce Móire, cóireálacha acomhail ardaithe feadh Bhóthar na Páirce Móire agus oibreacha coimhdeacha a sholáthar lena n-áirítear ath-ailíniú colbha, oibreacha cosáin, tírdhreachadh, soilsiú pobail, athnuachan cosán, comharthaí tráchta agus marcálacha bóthair.

Tá líníochtaí den uasghrádú beartaithe ar fáil lena n-iniúchadh ag an bpobal ón 2 Meitheamh 2022 go dtí an 7 Iúil 2022 (gan deireadh seachtaine ná laethanta saoire poiblí san áireamh) ó 9.00 a.m go 4 p.m ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

Tá líníochtaí ar fáil freisin lena n-iniúchadh ar shuíomh gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe (féach thíos)

Ba chóir tuairimí agus aighneachtaí maidir leis an uasghrádú beartaithe a dhéanamh trí fhoirm ar líne (féach www.galwaycity.ie/Parkmore) nó i scríbhinn agus a sheoladh chuig an Uasal Patrick Greene, Stiúrthóir Seirbhísí, Iompair, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Áineas agus Conláiste agus Seirbhísí Uisce, Comhaire Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh nó a sheoladh ar ríomhphost chuig activetravel@galwaycity.ie roimh 4.00 p.m. ar an 7 Iúil 2022.


Arna shíniú: Patrick Greene
Stiúrthóir Seirbhísí / Director of Services
Seirbhísí Iompair, Gníomhaíochta Aeráide & Comhshaoil, Áineasa & Taitneamhachta agus Uisce
Transport, Climate Action & Environment, Recreation & Amenity and Water Services.

 

Líníochtaí - Scéim Tosaíochta Bus Bhóthar na Páirce Móire

Tuairisc S38 - Scéim Tosaíochta Bus Bhóthar na Páirce Móire

 

Tabhair Aiseolas

Cliceáil anseo chun an fhoirm aiseolais a oscailt

 

Bileog na Páirce Móire

Bileog na Páirce Móire (Cárta Z, dátheangach)


Bileog na Páirce Móire (grafaicí ar chaighdeán níos ísle, Gaeilge amháin)

 

 

GCiCo Logo

GCoco logo

NTA logo

PI 2040 logo