An tAthrú Aeráide a Mhaolú

Cad atá i gceist leis an Athrú Aeráide a Mhaolú?

Is éard atá i gceist leis an Athrú Aeráide a Mhaolú gníomhaíocht chun an dóchúlacht go dtarlóidh teagmhas a laghdú nó an tionchar a bheadh aige dá dtarlódh sé a laghdú.

Áirítear leis seo na cúiseanna leis an athrú aeráide a laghdú (e.g. astuithe gáis cheaptha teasa) chomh maith le rioscaí a bhaineann leis an athrú aeráide sa todhchaí a laghdú.

Cad iad na gáis cheaptha teasa?

Is éard atá i gceist leis na gáis cheaptha teasa gáis a cheapann fuinneamh a radaíonn an Domhan nuair atá siad san atmaisféar; tugtar an iarmhairt cheaptha teasa air seo. Déantar na gáis seo trí phróisis nádúrtha nó dhaonna.

Is é ceo uisce an gás ceaptha teasa nádúrtha is coitianta.

Áirítear leis na gáis cheaptha teasa a astaítear mar gheall ar ghníomhaíocht an duine dé-ocsaíd charbóin, meatán, gáis fhluairínithe, ózón agus ocsaíd nítriúil.

Spriocanna Éifeachtúlachta Fuinnimh

Tá sé mar sprioc ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe mar Chomhlacht Poiblí feabhas a chur ar a héifeachtúlacht fuinnimh faoi 33% faoi 2020 ón mbunbhliain 2009.

Déantar an Éifeachtúlacht Fuinnimh a thomhas le Táscaire Feidhmíochta Fuinnimh (EnPI).

Foilsítear tomhaltas bliantúil fuinnimh agus feidhmíocht bhliantúil éifeachtúlachta fuinnimh Chomhairle Cathrach na Gaillimhe anseo ar shuíomh gréasáin an SEAI https://psmr.seai.ie/public.