Bí Sláintiúil

Aibhsíonn an Plean Rialtais maidir le Maireachtáil le COVID-19: Teacht Aniar agus Téarnamh 2020-2021 an ról tábhachtach a bheas ag teacht aniar an duine aonair agus an phobail maidir leis an bhfreagra leanúnach atá againn ar COVID-19.

Baineann an feachtas ‘Bí Sláintiúil’ le léiriú do dhaoine ar gach aois féachaint chuige aire a thabhairt dár sláinte fhisiciúil agus meabhairshláinte agus folláine, trí nósanna sláintiúla agus cabhracha a chur lenár ngnáthaimh laethúla agus seachtainiúla.

Tá 5 théama ann faoin bhfeachtas ‘Bí Sláintiúil’:

1. Fanacht gníomhach: fanacht gníomhach agus dul amach taobh amuigh, fiú sa gheimhreadh, tá sé tábhachtach don mheabhairshláinte agus don fholláine.

2. Fanacht nasctha: fanacht i dteagmháil le daoine agus aghaidh a thabhairt ar leithlis, mar go bhfuil ceangal duine le duine tábhachtach dá bhfolláine.

3. Scíth a ligean agus bheith cruthaitheach: Scíth a ligean agus bheith cruthaitheach nó rud nua a fhoghlaim, aghaidh a thabhairt arís ar an nádúr agus bealaí a fháil le staidéar a ghlacadh. Is féidir leis sin ar fad cabhrú linn aire a thabhairt dár meabhairshláinte agus muid féin a choinneáil slán.

4. Dea-bheathú: Is féidir le cothú do choirp agus d’intinne dea-thionchar a imirt ar d’fholláine fhisiciúil agus mheabhrach.

5. Aire a thabhairt don ghiúmar: Is féidir le foghlaim le haire a thabhairt dár ngiúmar, agus cúnamh a iarraidh má tá sé uainn, cabhrú lenár meabhairshláinte agus muid féin a choinneáil slán.

 

Resource Description Link
Fáilte go dtí ár leabhrán faisnéise Coinneáil Slán le linn Covid-19. Is cuid d’Fheachtas atá curtha ar siúl ag an Rialtas, Ag Coinneáil Slán Le Linn Covid, é an
tionscnamh áitiúil seo, atá dírithe ar dhaoine scothaosta.
Bí Sláinliúil Cathrach na Gaillimhe.pdf
Leabhrán Eolais COVID-19  Leabhrán Eolais COVID-19
Tá réimse leabhrán, físeán agus graificí ar shuíomh gréasáin an FSS le feasacht a spreagadh faoi chosc a chur ar leathadh an Choróinvíris. Maille leis sin, tá Treoir Fhaofa do Sheirbhísí Dhaoine faoi Mhíchumas agus Acmhainní do dhaoine le Nealtrú, a gcuid teaghlach agus a gcúramóirí.  (COVID-19) posters and resources

Minding Your Mood
Leabhrán ó Cheannasaithe Siceolaíochta an FSS - COVID-19: 
Céard is féidir a dhéanamh má tá imní ort agus tú ag tacú le gasúir agus déagóirí:
 Supporting Children and Teenagers
Mental Health Ireland Minding our Mental Health During COVID-19
An Roinn Oideachais agus Scileanna: An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais (NEPS) Comhairle agus acmhainní ó NEPS faoi chonas páistí agus daoine óga a choinneáil slán i rith Covid-19
Getting through COVID-19 Together (gov.ie) - Anseo, ghaobhaidh tú go leor comhairle agus leideanna faoi bhealaí le haire a thabhairt do d’fholláine intinne agus teacht i dtír ar do ghnáthamh nua laethúil. Getting through COVID-19 Together
Tá an súgradh lárnach do shláinte agus folláine fisiciúil, meabhrach, sóisialta agus mothúchánach an pháiste. Is tionscnamh faoi stiúir an rialtais é Seo Linn ag Súgradh atá dírithe ar súgradh a chur chun cinn do na páistí go léir atá ina gcónaí in Éirinn i rith na hÉigeandála Covid Let's Play Ireland
Tá liosta ábhar ó Ranna Rialtais curtha i dteannta a chéile ag Pobal do lucht léitheoireachta éagsúil. Pobal - Information and resources in relation to COVID-19
Tá réimse acmhainní ag Coiste Seribhísí Leanaí agus Daoine Óga do theaghlaigh agus do ghasúir. Resources for Families and Children

Minding Your Mood
Acmhainní ar mhaithe le Bia Sláintiúil ó Safefood
Leabhar Oidis do 101 Béile Maith: 101_Square_Meals.pdf
Plean béile trí seachtaine do Theaghlaigh: Meal Planner
Roghanna scroid shláintiúil: Healthy Snack Ideas
6 Dhinnéar do Phota Amháin (Cén chaoi: Casaról Sicín, Curaí Sicín Glas Téalannach, Strúisín Mairteola, Casaról Mairteola, Curaí Sicín, Suaithfhriochtán Muiceola a dhéanamh) 6 One-Pot Dinners (YouTube)
7 nOideas Éasca: (Cén chaoi: leite, uibheagán, anraith cairéid agus oráiste, stroganoff mairteola, curaí sicphiseánach agus lintile, píog éisc agus arán banana a dhéanamh) 7 Easy Recipes (YouTube)
Oideas do churaí sicphiseánach agus lintile Chickpea & Lentil Curry

Minding Your Mood
Gníomhaíocht Choirp agus Aireachais
Babhta Traenála d’Aosaigh

20 MIN FULL BODY WORKOUT // No Equipment | Pamela Reif

Joe Wicks - Body Coach Classes

Tá réimse clár ar líne á reachtáil ag Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe le go mbeadh daoine gníomhach agus ag gluaiseacht i rith shrianta an COVID-19

Galway Sports Partnership Online Programmes

GSP Dúshlán Obair Bhaile Gníomhach.pdf

Cur Síos Dúshlán Gníomhaíochta le Cleachtadh sa Bhaile.pdf

Tá bileog aclaíochta cruthaithe ag Cathair agus Contae na Gaillimhe Folláin, i gcomhpháirt le Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe, a chabhraíonn le haosaigh atá níos sine bheith gníomhach fad is atá siad ag cúcúnú. Healthy Galway Simple Exercises Booklet
Aireachas don Aos Óg agus d’Aosaigh le fuascailt a fháil ón imní

4-7-8 Breathing Exercise to alleviate Anxiety and Stress for Teens and Adults

How To Perform the 4-7-8 Breathing Exercise

3 Minutes Body Scan Meditation - Mindfulness For Kids And Adults

5-Minute Meditation You Can Do Anywhere

Íóga/searradh do ghasúir

Frozen | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

We're Going on a Bear Hunt | A Cosmic Kids Yoga Adventure!

Yoga for kids with animals - Smile and Learn

Kids 20 Minute Workout - Playful Poses - 20 Online

Suaimhneas/Aireachas do ghasúir

Mindfulness Meditation for Kids | BREATHING EXERCISE |

Thought Bubbles | Cosmic Kids Zen Den - Mindfulness for kids 


Minding Your Mood
Oideachas & Cruthaitheacht
Tá cainéal YouTube Oideachas Pobail cruthaithe ag Bord Oideachais agus Oiliúna Ghaillimh agus Ros Comáin, le réimse topaicí, ar nós ealaíne, cócaireachta, folláine, Gaeilge do thosaitheoirí agus go leor eile.  GRETB Community Education
Tá Scoileanna Glasa ag forbairt gníomhaíochtaí nua agus idirghníomhach a bhfuil daltaí in ann bheith páirteach iontu ón mbaile.  Green Schools Stay At Home
Tá An Post, i gcomhpháirt le Childrens Books Ireland, tar éis leabhar spraoi 24 leathanach, saor in aisce a fhorbairt. Tá sé lán go béal le gníomhaíochtaí líníochta, scríbhneoireachta agus aireachais.  An Post Imagine Nation Playbook
Tá an t-ealaíntóir cáiliúil, Don Conroy, ag súil le dúil sa líníocht, sa nádúr agus sa chruthaitheacht a spreagadh i ngasúir agus daoine fásta araon lena chuid taifead.  Draw With Don
Tá réimse leathan eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe, a bhaineann le téamaí ar nós na seandálaíochta, na staire agus na heolaíochta mara, agus tá sé ag díriú isteach go háirithe ar Ghaillimh.  Galway City Museum Exhibitions
Tá an Irish Museums Association tar éis cuid den ábhar atá á roinnt ag músaeim in Éirinn a thabhairt le chéile in aon tairseach amháin, le rochtain ar a gcuid gníomhaíochtaí a éascú duit agus tú féin a spreagadh.  #IrishMuseumsOnline: content and resources
Is tionscnamh Forbairt Cluichí de chuid an CLG é Céim ar Aghaidh/Step Ahead, a chuireann acmhainní oideachais ar fáil do mhúinteoirí agus do dhaltaí, bunaithe ar théama taitneamhach na gCluichí Gaelacha.  Céim ar Aghaidh/ Step Ahead Resources
Tá Oíche Chultúir ag áireamh roinnt nasc d’acmhainní ar líne úsáideacha, chomh maith le deiseanna do chruthaitheoirí sa nuachtlitir is deireanaí acu.  Culture Night Newsletter - Online Resources & Opportunities for Creators
San am atá le teacht, beidh Eire Ildánach ag ofráil rogha acmhainní cruthaitheacha saor in aisce le cabhrú leat. #CruthaighSaBhaile.  Creative Ireland #CreateAtHome
Reachtáladh an 35ú Féile Idirnáisiúnta Litríochta de chuid Cúirt ar líne ar an 23-25 Aibreán 2020. Féach cuid de na buaicphointí ar chainéal YouTube Cúirt.  Cúirt Festival
Caith súil siar ar bheogacht agus spreagadh mhórshiúlta Mhacnas ó chúpla bliain ó shin.

 (2019) Danse Macabre

(2018) Out of the Wild Sky

(2017) Port na bPúcaí

Bailiúchán taifead curtha le chéile ag Galway Early Music de Lá an Luathcheoil.  European Music Day

Léireoidh leabhrán nua rialtais, atá saor in aisce, an chaoi le fiadhúlra a chur chun cinn i do ghairdín. Tá leabhrán nua seolta, le daoine a spreagadh fiadhúlra a chur chun cinn i ngairdíní sa bhaile, le leideanna do thosaitheoirí agus dóibh siúd atá ina ndream mór Déan Féin É.

 Garden Wildlife Booklet

Is ócáid Aoise agus Deise í Féile Bealtaine, atá ina cheiliúradh ar na hEalaíona agus na cruthaitheachta agus muid ag fáil níos sine. Cé go raibh orthu ócáidí beo agus duine ar dhuine a chur ar ceal an mhí seo, tá siad ag cur blaiseadh den Fhéile ar line duit do mhí iomlán na Bealtaine – Bealtaine sa Bhaile.

 Bealtaine Festival

Tá clár Fhéile Bloomsday na bliana seo ag ofráil conaire fionnachtana digiteach spreagúil trí Bhaile Átha Cliath Joyce agus na láithreacha cáiliúla atá luaite in Ulysses. Tá idir léamha, léachtaí, leabhair ghníomhaíochtaí do ghasúir, mapaí, Joyce ar an scáileán, oidis leideanna faisin, filíocht drámaíocht agus ceol mar chuid d’ócáidí na Féile.

 Bloomsday Festival 2020

Minding Your Mood
Leabharlanna
Is féidir ballraíocht ar line a fháil ar line agus eLeabhair, closleabhair, irisí agus nuachtáin ar líne a fháil saor in aisce ar an bpointe boise, nó fiú cúrsaí teanga agus eile. Libraries Ireland

Minding Your Mood
Staying Connected
Má tá nithe riachanacha uait, nó le labhairt le duine éigin, glaoigh ar Líne Chabhrach Ghlaoch Pobail Chathair na Gaillimhe. Ar fáil 7 lá sa tseachtain ar 1800 400 150 nó covidsupport@galwaycity.ie   
Tá Pacáiste Tosaithe forbartha ag Age Action, a bhfuil seacht dteoirleabhar ann a thacaíonn le daoine foghlaim, úsáid a bhaint agus bheith muiníneach as fóin chliste agus aipeanna. Getting Started KIT
Gnólachtaí agus Siopadóireacht
Tá sé níos tábhachtaí anois ná riamh bheith ag siopadóireacht go háitiúil agus tacaíocht a thabhairt do ghnólachtaí agus pobail áitiúla. Tá liosta curtha le chéile ag an PorterShed ar a bhfuil gnólachtaí i nGaillimh atá ar oscailt. Open For Business

 

Leis na nuashonruithe is deireanaí, féach ar ár gcainéil sna meáin shóisialta:

https://www.facebook.com/GalwayCityCouncil/

https://twitter.com/GalwayCityCo