CBS - Gníomhú ar son na hAeráide, an Comhshaol, Áineas agus Taitneamhacht

CBS - Gníomhú ar son na hAeráide, an Comhshaol, Áineas agus Taitneamhacht

Ainm an CPS Comhshaol, Athrú Aeráide, Áineas & Conláiste – Is é ról an choiste ná comhairle agus cúnamh a thabhairt don chomhairle maidir le beartas a cheapadh, a fhorbairt agus a athbhreithniú.
Cathaoirleach  – Is é an ról ná ceannaireacht a sholáthar agus oibriú leis an Stiúrthóir chun oibriú rianúil agus éifeachtach an Choiste a éascú.
Baill

 

An Comh. Declan McDonnell

An Comh. Donal Lyons

An Comh. Terry O’Flaherty

An Comh. Colette Connolly

An Comh. John Connolly

An Comh. Martina O’Connor

Brendan Smyth

Caroline Stanley

Eleanor Hough

Colm Ryan

Téarmaí Tagartha

·         Beartas Maolú & Oiriúniú Aeráide

·         Beartas Bithéagsúlachta

·         Bainistíocht Dramhaíola

·         Bainistíocht Bruscair

·         Rialú ar thruailliú

·         Clár 21

·         Reiligí

·         Cosaint Dóiteáin

·         Láithreáin Thréigthe

·         Corrthrádáil

·         Rialú Madraí

·         Seirbhísí Tréidliachta

·         Spás Oscailte, Páirceanna, Tránna agus Páirceanna Imeartha

·         Ionaid agus Áiseanna Áineasa

Cláir Oibre

Climate Action, Environment, Recreation & Amenity SPC Agenda 19th November, 2019

Climate Action, Environment, Recreation & Amenity SPC Agenda 19th December, 2019

Miontuairiscí  Minutes of Meeting held on 19th November, 2019