Croí Cónaithe (Ciste na mBailte) – Deontas Athchóirithe d’Aonaid Réadmhaoine Folmha

Tugadh an scéim seo isteach chun cuidiú le haonaid réadmhaoine atá folamh agus tréigthe a thabhairt ar ais in úsáid mar theaghais teaghlaigh agus aonaid chónaithe ar cíos.

Tá suas le €50,000 ar a mhéid ar fáil mar dheontas chun aonaid réadmhaoine folmha a athchóiriú lena n-áitiú mar phríomháit chónaithe phríobháideach agus le haghaidh aonaid réadmhaoine, a chuirfear ar fáil ar cíos agus leis an tionóntacht atá cláraithe leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (RTB), lena n-áirítear athchóiriú maoine, nár úsáideadh mar áit chónaithe go dtí seo, faoi réir cead pleanála cuí a bheith i bhfeidhm.  Tá sé seo faoi réir na huasteorainneacha do na cineálacha oibre ag féachaint do mheasúnú costais réasúnta ag an údarás áitiúil.  Tá costas CBL na n-oibreacha san áireamh sa deontas.

I gcás ina meastar go sáróidh na costais athchóirithe an deontas caighdeánach, ar ionann é agus suas le €50,000, tá uasdeontas breisithe. ar luach de suas le €20,000, ar fáil i gcás ina ndeimhníonn an t-iarratasóir go bhfuil an réadmhaoin tréigthe (i.e. nach bhfuil sí slán ó thaobh struchtúir de agus go bhfuil sí contúirteach) nó má tá an réadmhaoin ar Chlár na Láithreán Tréigthe den údarás áitiúil cheana féin, agus fágtar dá bharr gurb ionann an deontas iomlán atá ar fáil do mhaoin thréigthe agus uasmhéid €70,000.  I gcás deontas breisithe maidir le réadmhaoin dearóilithe nach bhfuil ar chlár na láithreán tréigthe, ní mór tuarascáil neamhspleách arna ullmhú ag gairmí atá cáilithe go cuí a chur isteach in éineacht leis an iarratas ag dearbhú go bhfuil an mhaoin dearóilithe. Nuair a dhéantar iniúchadh ar an réadmhaoin, déanfar an staid dearóilithe seo a dhearbhú agus a fhormheas dá réir.

Ceanglaítear orthu siúd a dhéanann iarratas ar an deontas a chur in iúl ar an bhfoirm iarratais má tá iarratas á dhéanamh acu maidir le maoin a bheidh ina phríomháit chónaithe phríobháideach nó ina maoin a chuirfear ar fáil ar cíos.

Ní mór dóibh siúd a dhéanann iarratas ar an deontas a chur in iúl ar an bhfoirm iarratais má tá iarratas á dhéanamh acu ar an deontas breise i leith Maoin Thréigthe freisin.

Beidh leibhéal an deontais ag brath ar na hoibreacha atá ceadaithe ag cigire an údaráis áitiúil agus íocfar é bunaithe ar chaiteachas deimhnithe tar éis cigireacht deiridh arna déanamh ag an údarás áitiúil.

D’fhéadfadh go mbeadh Deontas um Scéim na dTeaghaisí Níos Fearr ó Thaobh Fuinnimh de chuid an SEAI ar fáil in éineacht leis an deontas seo.  Ba cheart go mbeadh oibreacha atá clúdaithe ag Scéim SEAI um Tithe Níos Fearr ó Thaobh Leictreachais curtha ar leithligh ó na cinn a bhfuil iarratas á dhéanamh orthu faoin Deontas Athchóirithe do Réadmhaoin Fholamh.  Deontais SEAI: Feabhsú Tí, Gnó, Feithiclí Leictreacha & Tuilleadh | SEAI

Caithfidh don réadmhaoin a bheith folamh le dhá bhliain nó níos mó anuas agus ní mór gur tógadh í roimh 2007 nó i rith 2007.

Beidh cruthúnas ar fholús agus úinéireacht araon ag teastáil chun tacú le híocaíocht an deontais. Maidir le húinéireacht, is faoin iarratasóir atá sé úinéireacht a dhearbhú leis an údarás áitiúil, de ghnáth le cóip de dhoiciméid ó chlárlann na talún nó de na gníomhais teidil.

Féadfaidh údarás áitiúil formheas i bprionsabal a thabhairt i leith iarratas ar dheontas i gcás ina bhfuil an t-iarratasóir in ann fianaise a thaispeáint is fianaise ar chaibidlíochtaí gníomhacha a bheith idir láimh chun maoin a cheannach i.e. dearbhú d’idirghníomhaíocht ón ngníomhaireacht eastáit nó ó úinéir na maoine agus i gcás go gcuireann an t-úinéir cibé fianaise ar fáil i leith folúis thar ceann an iarratasóra mar a éilítear faoin scéim.

Tá tuilleadh eolais faoin scéim deontais ar fáil, is féidir é a íoslódáil anseo

 

Iarratas a dhéanamh ar an Deontas

Chun cabhrú leat d’iarratas ar dheontas a dhéanamh féach thíos na doiciméid nach mór duit a chur faoi bhráid an údaráis áitiúil in éineacht le d’iarratas:

  • An fhoirm iarratais agat, arna comhlánú agus arna síniú.
  • Cruthúnas ar an seoladh cónaithe reatha agat.
  • Cruthúnas go bhfuil an réadmhaoin folamh faoi láthair agus go bhfuil sí folamh le dhá bhliain anuas, ar a laghad.
  • Cruthúnas go bhfuil an mhaoin comhlíontach i ndáil leis an gCáin Mhaoine Áitiúil (CMÁ) suas go dtí an bhliain reatha, agus an bhliain sin san áireamh.
  • Cruthúnas gur tógadh an mhaoin roimh tráth roimh an bhliain 2007, agus an bhliain sin san áireamh.
  • Cruthúnas ar Úinéireacht na maoine. Sa chás go bhfuil tú i mbun idirbheartaíocht ghníomhach chun an mhaoin a cheannach, is leor cruthúnas air sin ag céim an iarratais ach ní mór aistriú iomlán na maoine a bheith críochnaithe sula n-údaraítear aon íocaíocht den deontas.
  • Deimhnithe Imréitigh Cánach i leith gach iarratasóir ar dheontas.
  • Luachanna mionsonraithe agus miondealaithe ó gach Conraitheoir le haghaidh an athchóirithe atá beartaithe. Lorgaítear na deimhnithe Imréitigh Cánach de na conraitheoirí go léir ar thabhairt chun críche na n-oibreacha, sula n-íoctar an deontas.
  • Caithfidh an tionscadal pleanáilte cloí leis an bpleanáil. Nuair is cuí, beidh ar iarratasóir faoin scéim doiciméid a chur isteach ag rá go bhfuil cead pleanála faighte roimh cheadú an deontais deiridh. Cuir isteach sonraí cead pleanála ar bith nó deimhnithe díolúine faoi na hAchtanna Pleanála, más infheidhme
  • Cuir isteach aon líníochtaí ailtirí a d’fhéadfadh a bheith ar fáil, ag brath ar mhéid an tionscadail, agus go háirithe nuair atá sé beartaithe síneadh a chur leis an maoin reatha.

Ba cheart na hiarratais uile a chur isteach chuig vacanthomes@galwaycity.ie 

I gcás réadmhaoin a bheith ina réadmhaoin ar cíos, tá na doiciméid bhreise seo a leanas ag teastáil:

  • Mionnscríbhinn arna shíniú ina ndearbhaítear nár cuireadh isteach ar an deontas roimhe seo i ndáil le haon fhoirgneamh eile.
  • Dearbhú rúin sínithe chun an réadmhaoin a chur ar fáil ar cíos agus go gclárófar tionóntacht leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe (RTB) roimh an deontas a tharraingt anuas. Ní mór tionóntachtaí a chlárú agus a dhearbhú don údarás áitiúil gach bliain ar feadh 10 mbliana tar éis deontas a fháil, chun aisghlámadh an deontais a sheachaint.

Deimhnigh go bhfuil d’iarratas comhlánaithe mar go gcabhraíonn sé sin go mór chun an t-iarratas a phróiseáil go tapa agus chun deimhniú go bhfuil tú ceadaithe don deontas.

Tabhair do d’aire NACH MÓR do na hoibreacha go léir a ndéantar iarratas orthu tríd an Deontas a bheith críochnaithe laistigh de 13 mhí tar éis do litir cheadaithe a fháil.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi, téigh i dteagmháil le:

Ríomhphost: vacanthomes@galwaycity.ie