Eolas d'Ainmnithe

 • Cén chaoi a n-ainmním mé féin do thoghcháin le haghaidh Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

  Tá achoimre ar an bpróiseas ainmniúcháin le fáil thíos. Níl san achoimre sin ach intreoir, áfach. Ní mór d'iarrthóirí eolas a chur ar na riachtanais ainmniúcháin atá sna Rialacháin agus ar an bhFoirm Ainmniúcháin.

  Nuair atá toghchán ar siúl, féadfaidh duine é nó í féin a ainmniú mar iarrthóir, nó féadfaidh duine eile, mar mholtóir, iarrthóir a ainmniú ach cead a bheith aige nó aici ón iarrthóir chuige sin. (Maidir leis an té atá ag moladh iarrthóra, ní mór gur toghthóir cláraithe é nó í i gceantar an údaráis áitiúil a bhfuiltear ag moladh an t-iarrthóir a ainmniú lena aghaidh.

  Déanfar gach iarrthóir a ainmniú ar pháipéar ainmniúcháin ar leith agus beidh na páipéir sin i bhfoirm atá ceadaithe ag an Aire. Beidh ainmneacha (an sloinne ar dtús), seoladh agus gairm an iarrthóra (má tá gairm aige nó aici) luaite ar an bpáipéar ainmniúcháin.

  Féadfaidh iarrthóir ainm an pháirtí polaitíochta ar iarrthóir é nó í lena aghaidh a lua ar an bpáipéar ainmniúcháin agus teastas ceangail pholaitíochta a sholáthar chun a c(h)eangal leis an bpáirtí a dhearbhú.

  Beidh iarrthóirí neamhspleácha i dteideal 'Gan Aon Pháirtí' a chur ar an bpáipéar ainmniúcháin.

  Ní mór go mbeidh aontú cúigear déag (an t-iarrthóir agus an moltóir as an áireamh) faighte ag iarrthóirí neamhspleácha, agus gur toghthóirí sa toghlimistéar áitiúil iad an cúigear déag sin. Mura bhfuil aontú cúigear déag acu, íocfaidh iarrthóirí neamhspleácha éarlais €100. Is féidir an fhoirm dearbhúcháin reachtúil a íoslódáil anseo.

  Top...

 • Cén chaoi ar féidir liom coinne ainmniúcháin a chur in áirithe?

  Beifear ag glacadh le hainmniúcháin ón 10.00 r.n., Dé Sathairn, 27 Aibreán 2019 suas go dtí 12.00 i.n. Dé Sathairn, 4 Bealtaine 2019.

  Is féidir le hainmnithe foirm ainmniúcháin a fháil ar líne nó ón Rannóg Seirbhísí do Chustaiméirí, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste le linn gnáthuaireanta oibre - Luan go hAoine, 9.00 r.n. go 4.00 i.n.

  Ní mór d'ainmnithe coinne a dhéanamh leis an gCeann Comhairimh chun go mbeidh siad san áireamh go hoifigiúil mar iarrthóirí sa toghchán. Beidh coinní ar fáil ón Satharn, 27 Aibreán go dtí an Satharn, 4 Bealtaine 2019 i Halla na Cathrach.

  Chun coinne a dhéanamh leis an gCeann Comhairimh, Gary McMahon, déan teagmháil leis ag corporateservices@galwaycity.ie nó cuir glaoch ar 091 536 400.

  Roimh an gcoinne, ní mór d'ainmnithe eolas a chur ar na riachtanais a bhaineann leis an bpróiseas agus a fhios a bheith acu céard ba chóir dóibh a thabhairt chuig an gcoinne. Iarrtar ar ainmnithe aird a thabhairt ar na riachtanais a bhaineann le grianghraif. Rialacháin um Páipéir Ainmniúcháin

  Má tá níos mó iarrthóirí ná suíocháin ann i ndiaidh an spriocdháta chun ainmniúcháin a tharraingt siar - tá 6 shuíochán ann i ngach toghlimistéar áitiúil - beidh vótáil ann ar an 24 Bealtaine 2019.

  Top...

 • An féidir le hiarrthóirí a n-ainmniúcháin a tharraingt siar?

  Is féidir le hiarrthóirí a n-ainmniúcháin a tharraingt siar suas go dtí 12.00 i.n. Dé Máirt, 7 Bealtaine, 2019.

  Top...

 • Cén uair a bheidh an Chomhairle nua in oifig?

  Beidh an Chomhairle Cathrach nua in oifig i mí Mheithimh 2019 agus beidh an cruinniú bliantúil ann an mhí chéanna.

  Top...

 • Cén áit ar féidir liom teacht ar thuilleadh eolais faoi na Toghcháin Áitiúla?

  Beidh na Toghcháin Áitiúla á n-eagrú de réir na Rialachán um Thoghchán Áitiúil, 1995.

  Is féidir leat léamh faoi cén chaoi a dtoghtar Comhaltaí Údarás Áitiúil i dTreoir na Roinne Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Tá an Treoir ar fáil i dteangacha éagsúla.

  https://www.housing.gov.ie

  Top...

 • Cad iad na rialacha agus na rialacháin maidir le Caiteachas agus Síntiúis?

  Is mar réamhrá amháin atá an achoimre seo ann. Ní mór d'iarrthóirí eolas a chur ar na riachtanais uile a bhaineann le Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh, Teorainneacha Caithimh agus Cuntais Síntiús Polaitíochta maidir leis na Toghcháin Áitiúla ar an 24 Bealtaine 2019.

  Foráiltear do chóras nochta caiteachais agus síntiús i dtoghcháin áitiúla san Acht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh) 1999 Baineann na treoirlínte seo leis na dualgais reachtúla atá ar iarrthóirí, gníomhairí náisiúnta, daoine ainmnithe agus daoine nach bhfuil ceangailte le páirtí polaitíochta ná le hiarrthóir (tríú páirtithe) sna toghcháin áitiúla atá chugainn, agus is de bhun alt 18(6) den Acht atá siad á n-eisiúint. Foráiltear in Ordú 2019 um an tAcht um Thoghcháin Áitiúla (Síntiúis agus Caiteachas a Nochtadh) 1999 (Tréimhse chun Caiteachais Toghcháin a Chomhaireamh) 2019 (link) gur ar an 30 Márta 2019 a thosóidh an tréimhse caithimh do thoghcháin áitiúla 2019 agus gur ag deireadh an lae vótaíochta, 24 Bealtaine, 2019, a thiocfaidh deireadh léi.

  Guidelines for Candidates on the Disclosure of Donations & Expenditure Guidelines for National Agents and Designated Persons

  Top...

 • Le híoslódáil

  Foirm Ainmniúcháin Dearbhú Reachtúil Rialacháin Teastas Ceangail Pholaitíochta Páirtithe Polaitíochta Cláraithe, Márta 2019 Guidelines for Candidates on the Disclosure of Donations & Expenditure Guidelines for National Agents and Designated Persons Ceisteanna coitianta faoi phóstaeir thoghcháin agus dlíthe bruscair

  Top...