Diúscairt Dramhaíola Tí

 • Diúscairt Dramhaíola Tí i gCathair na Gaillimhe

  Tabhair faoi deara, le do thoil, gur do shealbhóirí tí Chathair na Gaillimhe amháin atá an t-eolas seo a leanas. Má tá tú i do chónaí lasmuigh de theorainn Chathair na Gaillimhe, déan teagmháil leis an údarás áitiúil ábhartha le do thoil.

  Cén chaoi a bhfaighim réidh le mo dhramhaíl tí?

  Faoi reachtaíocht náisiúnta, caithfidh gach sealbhóir tí a dhramhaíl a scaradh ina sruthanna éagsúla dramhaíola agus caithfidh siad fáil réidh léi ach bailitheoir ceadaithe dramhaíola nó saoráid cheadaithe/cheadúnaithe dramhaíola a úsáid nó ach í a thabhairt go hionad fág anseo nó go siopaí carthanachta le haghaidh earraí ath-inúsáidte.

  Tá ar gach táirgeoir dramhaíola, sealbhóirí tí san áireamh, an méid dramhaíola a dhéanann siad a laghdú agus earraí a athúsáid seachas fáil réidh leo nuair is féidir. Féach na naisc úsáideacha thíos.

  Barr...

 • Cén t-am ar féidir dramhaíl a bhailiú i gCathair na Gaillimhe?

  Bailiú dramhaíola tráchtála - níl aon srian ama ar an am a bhféadfar an dramhaíl sin a bhailiú i gCathair na Gaillimhe.
  Bailiú dramhaíola tí - bhí srianta ann maidir le bailiú dramhaíola tí i gCathair na Gaillimhe roimh COVID 19, ach ardaíodh na teorainneacha ama seo ar feadh ré COVID 19. Féach thíos an fógra ón NWCPO (An Oifig Náisiúnta do Cheadanna Bailithe Dramhaíola) maidir le bailiú dramhaíola tí:

  “Bí ar an eolas gur comhaontaíodh de réir choinníoll 6.6.12 de na Ceadanna um Bailiú Dramhaíola Teaghlaigh nach mbeidh aon teorainn ama i bhfeidhm maidir le dramhaíl ó thaobh an tí a bhailiú ar feadh ré na géarchéime sláinte reatha COVID -19. Ar feadh ré na géarchéime sláinte reatha COVID -19 ní bheidh aon teorainn ama ann maidir le bailiú dramhaíola ó thaobh an tí i gCathair na Gaillimhe."
  Sonraítear i gcoinníoll 6.6.12 den Chead bailithe dramhaíola “Déanfaidh sealbhóir an cheada torann agus núis a íoslaghdú”.

  Má tá gearán agat maidir le hamanna bailithe dramhaíola i do cheantar ba chóir duit teagmháil a dhéanamh ar an gcéad dul síos leis an mbailitheoir dramhaíola chun iad a chur ar an eolas faoin bhfadhb. B’fhéidir nach bhfuil siad feasach go bhfuil fadhb lena gcuid gníomhaíochtaí bailithe dramhaíola.

   

  Barr...

 • Cé na sruthanna dramhaíola ina bhfuil orm mo dhramhaíl tí a scaradh?

  Ar a laghad ar bith, tá ort do dhramhaíl tí a scaradh sna sruthanna dramhaíola seo a leanas:

  Tá ar bhailitheoirí dramhaíola eolas a chur ar fáil dá gcustaiméirí ar a dtéann i ngach araid.

  Barr...

 • Cá bhfuil mé in ann na haraidí, a mbaileofar mo dhramhaíl uathu, a fháil?

  Cuireann na bailitheoirí ceadaithe dramhaíola thíos seirbhís bailithe dramhaíola tí ar cholbha an chosáin ar fáil i gCathair na Gaillimhe. Déan teagmháil leis na bailitheoirí dramhaíola go díreach chun tuilleadh eolais a fháil ar na seirbhísí a chuireann siad ar fáil.

  Barr...

 • Níl spás agam d'araidí, cén chaoi a bhféadfainn málaí a fháil do mo dhramhaíl tí?

  Níl bailiú dramhaíola tí i málaí ar fáil ach in imthosca eisceachtúla a leagtar amach sa chritéir ón Roinn Comhshaoil.

  Caithfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe tú a fhaomhadh chun díolúine araide rothaí a fháil.

  Tá na sonraí ar fad agus foirm iarratais ar fáil ó http://www.galwaycity.ie/pay-by-weight/ Féach an fhoirm cheangailte. Ceangail foirm.

  Barr...

 • Cá bhfuil mé in ann málaí do mo dhramhaíl tí a fháil?

  Níl málaí dramhaíola agus athchúrsála ar fáil faoi láthair ach óBarna Recycling - 091 771619 nó ó sales@BarnaRecycling.com

  Caithfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe tú a fhaomhadh do sheirbhís bailithe dramhaíola tí i málaí sula ndéanann tú teagmháil le Barna Recycling. Féach freisin an fhoirm cheangailte. Ceangail foirm.

  Barr...

 • An féidir liom mo mhúiríneoir baile féin a úsáid?

  Tá cead ag sealbhóirí tí a mbia féin agus a ndramhaíl ón ngairdín a mhúiríniú i múiríneoir baile.

  Ba chóir bheith an-chúramach leis an ndramhaíl bia a chuirtear isteach san araid múirín. Níor chóir bia cócaráilte, feoil, arán nó táirgí déiríochta a chur san araid bhaile múirín. Ní féidir na rudaí céanna a chur i d'araid múirín le haghaidh bailithe dramhaíola agus i d'araid bhaile múirín. http://www.stopfoodwaste.ie/home-composting/

  Barr...

 • Cá bhfuil mé in ann na sruthanna dramhaíola seo a leanas a athchúrsáil?

  • Gloine agus prócaí - Bainc buidéal ar fud na Cathrach.
  • Seanéadaí - Is féidir éadaí a d'fhéadfaí a athúsáid a thabhairt do shiopaí carthanachta nó a chur i mbainc éadaí ar fud na Cathrach. Is féidir éadaí nach bhféadfaí a athúsáid a chur i mbainc éadaí ar fud na Cathrach.

  Tá tuilleadh eolais ar fáil ag http://www.galwaycity.ie/bring-banks-2/

  Barr...

 • Cén áit ar féidir liom mo dhramhaíl nach dtéann i m'araidí a thabhairt?

  Tá earraí móra in-athchúrsáilte plaisteacha/miotail/adhmaid, ola úsáidte chócaireachta agus innill, dramhearraí leictreacha agus cadhnraí i measc na n-earraí a nglactar leo ag Ionad Athchúrsála Chomhairle Cathrach na Gaillimhe in Eastát Tionsclaíochta an Leasa Bháin.

  Tá tuilleadh eolais ar fáil ag http://www.galwaycity.ie/environment-litter-waste/recycling-centre-2

  Barna Recycling, Ceathrú an Bhrúnaigh, Bóthar Áth Cinn, Co. na Gaillimhe - 091 771619, sales@BarnaRecycling.com www.barnarecycling.com agus

  Cuireann The City Bin Company, Órán Mór, Co. na Gaillimhe - 091 787800, home@citybin.comwww.citybin.com seirbhís diúscartha dramhaíola ar fáil ag a saoráidí freisin.

  Déan teagmháil leo go díreach chun tuilleadh eolais a fháil ar na seirbhísí a chuireann siad ar fáil.

  Barr...

 • Cén chaoi a mbaileofar earraí móra dramhaíola ó mo theach?

  Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe seirbhís bailithe earraí téagartha ar fáil. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag http://www.galwaycity.ie/environment-litter-waste/bulky-goods-collection-2

  Má úsáideann tú bailitheor príobháideach dramhaíola, déan cinnte go bhfuil cead bailí bailithe dramhaíola acu.

  Barr...

 • Cén chaoi a bhfaighim réidh le hearraí leictreacha agus le cadhnraí?

  Tá eolas faoi dhiúscairt dramhearraí leictreacha agus cadhnraí ar fáil ag http://www.galwaycity.ie/environment-litter-waste/weee-2

  Barr...

 • An féidir liom mo dhramhaíl a dhó?

  Ní féidir. Tá sé i gcoinne an dlí dramhaíl a dhó. Is féidir le dó neamhrialaithe dramhaíola bheith mar chúis le truailliú aeir, a d'fhéadfadh saincheisteanna tromchúiseacha sláinte agus sábháilteachta a chruthú, tinneas riospráide ar nós asma ina measc.

  Is cion faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola 1996 agus/nó faoin Acht um Thruailliú Aeir dramhaíl a dhó.

  Is féidir le Comhairle Cathrach na Gaillimhe an dlí a chur ar chiontóirí faoi reachtaíocht um bainistiú dramhaíola agus um thruailliú aeir agus fíneálacha chomh hard le €3,000 a ghearradh orthu.

  Barr...

 • An féidir pionós a ghearradh orm mura bhfaighim réidh le mo dhramhaíl i gceart?

  Is féidir. Tá tú freagrach as diúscairt cheart do dhramhaíola.

  Is féidir le dumpáil dramhaíola, dramhaíl bia ach go háirithe, míolra a mhealladh, a bhaineann iarmhairtí sláinte agus sábháilteachta, chomh maith leis an riosca gortaithe óna bhfuil sa dramhaíl, leis.

  D'fhéadfadh Comhairle Cathrach na Gaillimhe fíneálacha bruscair a ghearradh as mionsáruithe an Achta um Thruailliú ó Bhruscar 1997, arna leasú. Déileáiltear le sáruithe níos tromchúisí a bhaineann le bainistiú dramhaíola faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola 1996, arna leasú.

  Áirítear leis seo do dhramhaíl a thabhairt do bhailitheoir neamhcheadaithe dramhaíola. Is cion faoin Acht um Thruailliú ó Bhruscar, 1997 málaí dramhaíola neamhúdaraithe a chur amach i gceantar poiblí. Is cion faoin Acht um Bainistiú Dramhaíola, 1996 dramhaíl a dhumpáil.

  Is féidir le Comhairle Cathrach na Gaillimhe an dlí a chur ar chiontóirí agus fíneálacha chomh hard le €3,000 a ghearradh orthu.

  Barr...

 • Cén chaoi a bhfuil a fhios agam go bhfuil cead ag duine, a bhfuil seirbhís bailithe dramhaíola á cur ar fáil acu, dramhaíl a bhailiú?

  Tá liosta de na bailitheoirí ar fad a bhfuil cead bailí bailithe dramhaíola acu ar fáil ag http://www.nwcpo.ie/permitsearch.aspx

  Tá ar na bailitheoirí ceadaithe dramhaíola ar fad a bhfeithiclí a mharcáil le sonraí a gceada bailithe dramhaíola agus cóip dá gcead bailithe dramhaíola a bheith san fheithicil.

  Barr...

 • Cén áit ar féidir liom tuilleadh eolais ar laghdú agus ar athchúrsáil dramhaíola a fháil?

  Tá tuilleadh eolais ar fáil ag na naisc athchúrsála seo a leanas:

  https://www.repak.ie/for-consumers/what-can-i-recycle/

  http://www.stopfoodwaste.ie/

  http://www.stopfoodwaste.ie/home-composting/

  http://www.weeeireland.ie/consumers/

  http://www.curwmo.ie/

  http://www.epa.ie/researchandeducation/education/educ/sustainableresourceuse/recycling-wasteasaresource/

  Barr...

 • Cad ba chóir dom a dhéanamh má fheicim dumpáil nó dramhaíl á dó?

  Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar 091 536400 http://www.galwaycity.ie/environment-litter-waste/litter-illegal-dumping/report-it/?filter=Illegal%20Dumping chun gearán a dhéanamh faoi.

  Níl ort do shonraí teagmhála a thabhairt. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Líne Náisiúnta Ghearáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil chomh maith ar 1800 365 123 http://www.epa.ie/enforcement/report/nationalenvironmentalcomplaintsline/

  Barr...