Eolas do Vótóirí

 • Cén uair a bheidh Toghcháin Áitiúla 2019 ar siúl?

  Beidh Toghcháin Áitiúla 2019 ar siúl Dé hAoine, 24 Bealtaine 2019 chun 18 gComhalta a thoghadh mar ionadaithe ar thrí Thoghlimistéar Áitiúla i gCathair na Gaillimhe.

  Beidh na Toghcháin Áitiúla ar siúl an lá céanna leis na Toghcháin Eorpacha agus beidh Reifreann ann an lá sin freisin.

  Beidh na hionaid vótála oscailte ó 7.00 r.n. go dtí 10.00 i.n. i gCathair na Gaillimhe.

  Top...

 • Cén áit ar féidir liom vótáil?

  Má tá tú cláraithe le vótáil, gheobhaidh tú cárta vótála roimh na Toghcháin Áitiúla. Beidh an t-ionad vótála ina gcaithfidh tú do vóta agus an bosca vótála a gcuirfidh tú do vóta ann scríofa ar an gcárta vótála.

  Ní mór duit féin theacht chuig an ionad vótála a bhaineann leat chun do vóta a chaitheamh - ach amháin sa chás ina bhfuil tú cláraithe mar Vótálaí Speisialta nó mar Vótálaí Poist (e.g. Garda Síochána, Taidhleoirí Gnóthaí Eachtracha, daoine a bhfuil tinneas fisiciúil orthu nó atá faoi mhíchumas; daoine a bhfuil gairm acu nó atá i mbun seirbhíse nó fostaíochta a fhágann nach féidir leo dul chuig an ionad vótála; príosúnaithe; daoine atá ina gcónaí in ospidéal, i dteach altranais nó in institiúid den chineál sin).

  Léigh tuilleadh faoi iarratas a chur isteach ar vóta speisialta nó ar vóta poist).

  Beidh 10 mbosca vótála breise i gCathair na Gaillimhe in 2019, mar sin seans go mbeidh athrú ar an mbosca ina gcuireann tú do vóta go hiondúil. Iarrtar ort na sonraí ar do chárta vótála a sheiceáil, agus do chárta vótála agus fianaise ar d'aitheantas a thabhairt leat chuig an ionad vótála.

  Top...

 • Cén chaoi ar féidir liom a sheiceáil go bhfuil mé cláraithe le vótáil?

  Gabh ar www.checktheregister.ie link lena sheiceáil an bhfuil tú cláraithe le vótáil.

  Féadfaidh tú glaoch a chur ar Chomhairle Contae na Gaillimhe ar 091 536 400 freisin.

  Top...

 • Cén chaoi ar féidir liom clárú le vótáil?

  tuilleadh eolais anseo faoin dóigh chun clárú le vótáil, vótáí poist san áireamh.

  Top...

 • Cá bhfuil na hionaid vótála i gCathair na Gaillimhe?

  Tá na hionaid vótála i gCathair na Gaillimhe le feiceáil ar an mapa seo.

  Ionaid Vótála

  Top...

 • Céard a chaithfidh mé a thabhairt liom chun vótáil ar Lá na Vótála?

  Tabhair do chárta vótála agus fianaise ar d'aitheantas chuig an ionad vótála.

  Top...

 • Cén chaoi a vótálaim don iarrthóir is rogha liom?

  Nuair a rachaidh tú chuig an ionad vótála, tabharfar páipéir bhallóide agus peann luaidhe duit chun do vóta a chaitheamh. Cuirfidh foireann an Ionaid Vótála stampa ar do pháipéir bhallóide chun go mbeidh siad bailí.

  Tabhair do pháipéir bhallóide leat isteach sa bhoth chun gur féidir leat iad a mharcáil. Sna Toghcháin Áitiúla, cuir '1' sa bhosca in aice le hainm agus grianghraf an iarrthóra is rogha leat. Is féidir leat '2' a chur leis an dara duine is rogha leat, agus araile. Is féidir leat vótáil ar son oiread iarrthóirí agus is mian leat, ach cuir san ord is rogha leat iad e.g. '1' don chéad duine is rogha leat, '2' don dara duine is rogha leat, '3' don tríú duine is rogha leat agus araile.

  Nuair a bheidh do chuid vótála déanta agat, gabh ar ais chuig an mbosca vótála mar a bhfuair tú do pháipéir bhallóide agus cuir an bhallóid sa bhosca.

  Top...

 • An bhfuil cead agam scríobh ar an bpáipéar ballóide?

  Má scríobhann tú aon rud nó má chuireann tú aon mharc seachas do vóta ar an bpáipéar ballóide, féadfaidh sé go mbreathnófar ar do bhallóid mar 'vóta amhrasach' agus nach beidh sé san áireamh sa chomhaireamh.

  Top...

 • Céard a tharlóidh i ndiaidh dom vótáil?

  Déanfar na ballóidí go léir a chomhaireamh in Ionad Comhairimh na dToghchán Áitiúil, in Ionad Pobail Westside, Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh, 25 agus 26 Bealtaine 2019. Is é an Ceann Comhairimh agus a fhoireann a dhéanfaidh maoirsiú ar an gcomhaireamh. Foilseofar na torthaí de réir mar a bheidh an comhaireamh ar siúl agus iarrthóirí tofa nó curtha as an áireamh.

  Tá cead isteach san Ionad Comhairimh ag lucht na meán cumarsáide, iarrthóirí sna toghcháin agus a lucht ainmnithe, ach ní mór dóibh pas a fháil roimh ré chun go ligfear isteach iad. Cuirfear sonraí faoin dóigh le hiarratas a chur isteach le pas a fháil chuig iarrthóirí agus chuig na meáin.

  Top...

 • Céard is Toghlimistéar Áitiúil ann?

  Is éard is toghlimistéar áitiúil ann ceantar toghcháin le haghaidh toghcháin na n-údarás áitiúil in Éirinn. Tá trí Thoghlimistéar Áitiúla i gCathair na Gaillimhe: Thoir, Lár agus Thiar. Toghtar seisear Comhaltaí ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe i ngach limistéar acu. Rachaidh iarrthóirí ar mian leo a bheith tofa i mbun feachtasaiochta le haghaidh vótaí ina dToghlimistéar Áitiúil féin. Ní féidir leat vótáil ach le haghaidh na n-iarrthóirí sin atá ag seasamh sa toghchán i do Thoghlimistéar Áitiúil féin. Tá teorainneacha na dToghlimistéar Áitiúil i gCathair na Gaillimhe le feiceáil ar an mapa.

  Teorainneacha na dToghlimistéar Áitiúil

  Top...

 • Cé atá ceadaithe chun seasamh i dtoghcháin le haghaidh Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

  Tá gach duine ar saoránach de chuid na hÉireann é nó í nó atá ina c(h)ónaí sa Stát go hiondúil agus a bhfuil 18 mbliana slánaithe aige nó aici agus nach bhfuil faoi réir dícháilithe i dteideal a bheith tofa nó comhthofa agus tá siad i dteideal a bheith ina gcomhalta d'údarás áitiúil. Tá cúiseanna dícháilithe agus tuilleadh eolais faoi thoghcháin na nÚdarás Áitiúil le fáil sa Treoir seo

  Rialacháin

  Top...

 • Cé a eagraíonn na Toghcháin Áitiúla i gCathair na Gaillimhe?

  Sannann Príomhfheidhmeannach an údaráis áitiúil ról an Chinn Chomhairimh d'fhostaí de chuid an údaráis áitiúil. Is é Gary McMahon an Ceann Comhairimh ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Tá an Ceann Comhairimh freagrach as an toghchán a eagrú agus as na torthaí a fhógairt.

  Top...