Deontas na nÁiseanna Soghluaisteachta

 • Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh ar Dheontas na nÁiseanna Soghluaisteachta?

  Faoi Scéim Deontais na nÁiseanna Soghluaisteachta, tugtar deontais chun oibreacha a dhéanamh a dheartar chun fadhbanna soghluaisteachta sa teach a réiteach. Baineann na fadhbanna sin le dul in aois den chuid is mó, ach bíonn cúiseanna eile leo freisin. Samplaí d’oibreacha is ea greimráillí, cithfholcadán boinn leibhéalta, rampaí rochtana nó cathaoir staighre a cheannach agus a chur isteach.

  Is féidir an deontas a íoc le daoine a bhfuil cónaí orthu iontu seo a leanas:

  • Tithíocht úinéir-áitithe
  • Teach atá á cheannach ó údarás áitiúil faoin Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí
  • Cóiríocht phríobháideach ar cíos (d’fhéadfaí go rachadh tréimhse do thionóntachta i bhfeidhm ar cheadú an deontais)
  • Cóiríocht atá á cur ar fáil faoin Scéim Cúnamh Caipitil agus faoin Scéim um Fhóirdheontais Chíosa do thithíocht dheonach
  • Cóiríocht ina bhfuil daoine ina gcónaí in áiteanna cónaithe comhroinnte.

  Tabharfar tús áite d’iarratais ar bhonn riachtanas leighis. Tabharfar an tosaíocht is mó do dhaoine atá i mbéal an bháis nó do chásanna ina mbeadh sé ní b’éasca duine a scaoileadh amach ón ospidéal de bharr athruithe/athchóirithe. Tar éis don údarás áitiúil d’iarratas a fháil, d’fhéadfadh sé measúnú ó Theiripeoir Saothair a iarraidh. Is féidir leis an údarás áitiúil measúnú Teiripeoir Saothair a eagrú, ach is féidir leatsa Teiripeoir a fhostú chun measúnú a dhéanamh agus suas le €200 a fháil ar ais mar chuid den deontas iomlán suas go dtí an t-uasmhéid a bhfuil tú ina theideal.

  Barr...

 • Cé na cineálacha oibreacha is féidir a dhéanamh faoi Dheontas na nÁiseanna Soghluaisteachta?

  Iad seo a leanas a shuiteáil:

  • Greimráillí;
  • Rampaí rochtana;
  • Cithfholcadáin boinn leibhéalta;
  • Cathaoireacha staighre;
  • Mionoibreacha eile a bhfuil gá leo chun riachtanais soghluaisteachta duine den teaghlach a éascú

  Barr...

 • An ndéantar tástáil acmhainne do Dheontas na nÁiseanna Soghluaisteachta?

  Déantar tástáil acmhainne don deontas.

  Déantar ioncam iomlán do theaghlaigh a mheas le fáil amach an bhfuil tú i dteideal an deontais agus cén leibhéal cabhrach atá ag dul duit.

  Cuimsítear le hioncam teaghlaigh:

  • Ollioncam bliantúil úinéir na maoine (nó an tionónta, i gcás cóiríochta atá ar cíos go príobháideach) agus a c(h)éile/p(h)áirtí sa bhliain chánach roimhe sin
  • Ioncam aon duine fhásta eile sa teaghlach atá os cionn 23 bliana d’aois (nó os cionn 18 mbliana d’aois mura bhfuil siad ag gabháil don oideachas lánaimseartha)

  Agus ollioncam an teaghlaigh á chinneadh ag na húdaráis áitiúla, beidh na neamhairde ioncaim seo a leanas i bhfeidhm:

  • €5,000 le haghaidh gach duine den teaghlach atá 18 mbliana d’aois nó níos óige má tá siad ag gabháil don oideachas lánaimseartha;
  • €5,000 le haghaidh gach duine den teaghlach idir 18 mbliana agus 23 bliana d’aois má tá siad ag gabháil don oideachas lánaimseartha nó do phrintíseacht de chuid FÁS;
  • €5,000 má tá gaol leis an duine faoi mhíchumas a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh ar chúnamh deontais ar a s(h)on ag déanamh cúraim de/di ar bhonn lánaimseartha;
  • Sochar Linbh;
  • Forlíonadh Luathchúraim Leanaí;
  • Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh;
  • Liúntas Cúraim Baile;
  • Deontas do Chúram Faoisimh;
  • Liúntas Cúraim Altrama;
  • Liúntas Breosla.
  • Sochar / Liúntas do Chúramóirí (má dhéantar íocaíocht an Chúramóra maidir leis na daoine a bhfuil an t-iarratas ar chúnamh deontais á dhéanamh ina leith);

  Barr...

 • Cén tsuim deontais lenar féidir liom bheith ag súil?

  Is é €6,000 nó 100% de chostas na n-oibreacha, cibé acu is lú, an deontas uasta faoin scéim seo. Níl an deontas seo ar fáil más mó ioncam an teaghlaigh ná €30,000.

  Barr...

 • Cén áit ar féidir liom teacht ar an bhfoirm iarratais do Dheontas na nÁiseanna Soghluaisteachta?

  Barr...