An Oifig Ealaíon

 • An bhfuil Seirbhís Ealaíon Cathrach i nGaillimh?

  Tá. Is í Oifig Ealaíon Chathair na Gaillimhe a bhainistíonn Seirbhís Ealaíon na Cathrach.

  Barr...

 • Céard í Oifig Ealaíon na Gaillimhe?

  Ach oiread le hÚdaráis Áitiúla eile in Éirinn, tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe freagrach as tacú le cruthaitheacht chomhaimseartha ina limistéar oibríochta agus as a forbairt. Ó 2001 i leith tá Oifig Ealaíon Chathair na Gaillimhe mar chuid bhríomhar agus riachtanach de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

  Bunaíodh an Oifig chun comhairle a chur ar an gComhairle faoi gach gné de chleachtas ealaíon comhaimseartha, agus reáchtálann an tSeirbhís Ealaíon clár cónaitheachtaí, imeachtaí, idirghabhálacha agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha dá cuid féin.

  Barr...

 • Cá bhfuil Oifig Ealaíon Chathair na Gaillimhe?

  Tá Oifig Ealaíon Chathair na Gaillimhe lonnaithe in oifigí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe i Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

  Barr...

 • Má tá ceist agam cé leis ar cheart dom dul i dteagmháil?

  Ba cheart fiosruithe ginearálta a chur chuig an Oifig Cultúir agus Pobail i Halla na Cathrach Teil. 091 536573 nó Ríomhphost c&c@galwaycity.ie

  Ba cheart ceisteanna níos mionsonraithe (ar nós forbairt ealaíontóra agus eagraíochta) a chur chuig Oifigeach Ealaíon na Cathrach.

  Barr...

 • Cén chaoi a ngabhfaidh mé i dteagmháil leis an Oifigeach Ealaíon?

  Is é James Harrold Oifigeach Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

  Is féidir dul i dteagmháil leis ar ríomhphost ag jharrold@galwaycity.ie nó trí ghlaoch a chur ar 091-536546 (má tá tú lasmuigh d’Éirinn glaoigh ar +353 91 536 546).

  Má tá cruinniú uait iarrtar ort ríomhphost a chur roimh ré ina n-insítear dúinn céard ba mhaith leat a phlé. Bíonn ríméad i gcónaí ar an Oifigeach Ealaíon fáilte a chur roimh chuairteoirí chuig an Oifig Ealaíon, ach coinne a dhéanamh leis.

  Barr...

 • Céard iad na cleachtais ealaíonta agus foirmeacha ealaíne a chuimsítear san Oifig Ealaíon?

  Bímid ag gabháil don chruthaitheacht chomhaimseartha sna foirmeacha ealaíne seo a leanas: ailtireacht, sorcas, damhsa, scannán, litríocht, ceol, ceoldrámaíocht, sráidealaín agus seónna, amharclannaíocht, na healaíona traidisiúnta agus cultúr físiúil. Oibrímid i gcleachtais a thugann foirmeacha ealaíne le chéile; i measc na gcleachtas sin tá ionaid, daoine óga, leanaí, oideachas, na healaíona agus sláinte, na healaíona agus míchumas, ealaín atá gníomhach go sóisialta agus tacaíochtaí d’ealaíontóirí.

  Ní bhímid ag gabháil do chúrsaí oidhreachta ná caomhnaithe mura bhfuil gné chomhaimseartha, bheo i gceist leis an tionscadal. Tá tuilleadh eolais faoi mhaoiniú agus faoi thionscadail oidhreachta agus chaomhnaithe ar fáil ón Oifig Oidhreachta i gComhairle Cathrach na Gaillimhe agus/nó ó Mhúsaem Cathrach na Gaillimhe.

  Barr...

 • Cén chaoi a dtacaíonn an Oifig Ealaíon le cleachtóirí cruthaitheacha?

  • Tairgimid sparánachtaí agus cónaitheachtaí d’ealaíontóirí aonair in Ionad Tyrone Guthrie, Eanach Mhic Dheirg, Co. Mhuineacháin.
  • Tairgtear sparánachtaí d’ealaíontóirí aonair ar bhonn comórtais a bhíonn ar fáil d’ealaíontóirí i ngach foirm ealaíne comhaimseartha. Fógraítear critéir agus spriocdhátaí na n-iarratas ar an suíomh gréasáin seo agus sna meáin. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ar an suíomh gréasáin seo i rannóg na bhFoirmeacha Iarratais. Is le haghaidh ealaíontóirí gairmiúla aonair a bhfuil cónaí orthu i gCathair na Gaillimhe na sparánachtaí ealaíonta. Tá dámhachtainí airgid sna sparánachtaí a thugtar chun tacú le cleachtas an ealaíontóra.
  • Is cónaitheachtaí in Ionad Tyrone Guthrie, Eanach Mhic Dheirg, Co. Mhuineacháin iad Dámhachtainí Tyrone Guthrie. Bronntar iad chun cabhrú le healaíontóirí gairmiúla a gcleachtas a fhorbairt. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ar an suíomh gréasáin seo i  rannóg na bhFoirmeacha Iarratais.

  * Níl foirmeacha iarratais ar fáil fós do scéimeanna maoinithe 2021, cuirfear ar fáil iad a luaithe agus is féidir.

  Barr...

 • Cén chaoi a dtacaíonn an Oifig Ealaíon le heagraíochtaí agus le grúpaí ealaíon?

  • Tairgimid deontais ealaíon gach bliain d’eagraíochtaí ealaíon idir ghairmiúil agus deonach atá ag feidhmiú i gcathair na Gaillimhe. Ní mór gurb é an cleachtas ealaíne comhaimseartha prionsabal agus príomh-raison d’être na heagraíochta nó an ghrúpa.
  • Bronntar deontais ealaíon ar bhonn comórtais gach bliain. Fógraítear critéir agus spriocdhátaí na n-iarratas ar an suíomh gréasáin seo agus sna meáin. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ar an suíomh gréasáin seo i rannóg na bhFoirmeacha Iarratais.

  * Níl foirmeacha iarratais ar fáil fós do scéimeanna maoinithe 2021, cuirfear ar fáil iad a luaithe agus is féidir.

  Barr...

 • Cá bhfaighidh mé eolas ar chúrsaí ealaíon agus cultúir i nGaillimh?

  Chun nuacht agus an scéal is deireanaí a fháil faoi na healaíona i nGaillimh, lean leathanach Sheirbhís Ealaíon Chathair na Gaillimhe ar Facebook.

  Barr...

 • Bronnadh Deontais Ealaíon Chomhairle Cathrach na Gaillimhe (Eagraíochtaí) 2022

  Níl foirmeacha iarratais ar fáil fós do scéimeanna maoinithe 2022, cuirfear ar fáil iad a luaithe agus is féidir.

  Barr...