Glan Suas Gaillimh

 • Ba mhaith liom cabhrú le bruscar a phiocadh sa chathair. Cé leis a ngabhfaidh mé i dteagmháil?

  Bíonn glantachán bruscair i gCathair na Gaillimhe gach seachtain tríd an tionscnamh Glan Suas Gaillimh. Má theastaíonn uait a bheith páirteach ann, déan teagmháil le environment@galwaycity.ie nó breathnaigh ar Glan Suas Gaillimh ar Facebook.

  Barr...

 • Céard é Glan Suas Gaillimh?

  Is comhthionscnamh idir grúpaí pobail sa chathair agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe é Glan Suas Gaillimh. Eagraítear glantachán rialta ar spásanna poiblí sa chathair, lena n-áirítear coillearnach, páirceanna agus tránna agus iarrtar ar dhaoine teacht amach agus cúnamh a thabhairt. Cuirtear málaí, miotóga agus uirlisí pioctha bruscair ar fáil. Chun tuilleadh eolais a fháil ar na himeachtaí a bheidh ar siúl, breathnaigh ar leathanach Facebook Glan Suas Gaillimh.

  Barr...

 • Cá mbeidh an chéad ghlanadh eile de chuid na scéime Glan Suas Gaillimh agus cén uair?

  Beidh an chéad ghlanadh eile de chuid Glan Suas Gaillimh ar siúl: le deimhniú

  Barr...

 • Ba mhaith liom imeacht glantacháin bruscair a eagrú i mo cheantar féin. Céard a dhéanfaidh mé?

  Má theastaíonn uait glantachán bruscair a eagrú i do cheantar féin, téigh i dteagmháil le Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar 091 536400 agus iarr eolas ar an tionscnamh Glanadh an Earraigh. Tugann Comhairle Cathrach na Gaillimhe tacaíocht trí mhálaí agus miotóga a thabhairt duit agus baileoimid an bruscar ina dhiaidh.

  Má mheasann tú go mbainfeadh an ceantar leas as glanadh faoin tionscnamh Glan Suas Gaillimh, téigh i dteagmháil le Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar 091 536400 nó seol ríomhphost chuig environment@galwaycity.ie.

  Barr...

 • An bhfuil aon cheisteanna Sláinte agus Sábháilteachta ag baint le glantachán bruscair?

  Tá. Is í an tsábháilteacht an rud is tábhachtaí i gcónaí a gcaithfidh tú smaoineamh air. Níor cheart duit a bheith páirteach i nglantachán mura dtuigeann tú agus mura nglacann tú leis go bhfuil tú á dhéanamh sin ar do phriacal féin. Tabharfar miotóga, uirlisí pioctha bruscair agus veist shofheicthe duit ach tabhair éadaí agus bróga oiriúnacha leat le do thoil. D’fhéadfá teacht ar rudaí contúirteacha, cosúil le gloine bhriste, nuair a bhíonn tú ag piocadh suas bruscair agus ba cheart duit a bheith cúramach leis. Níor cheart ábhar a bhfuil amhras ort faoi agus bruscar a bhaineann le drugaí a bhogadh agus ba cheart duit insint do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe fúthu. Níor cheart bruscar a phiocadh ach in áiteanna sábháilte amháin. Níor cheart bruscar a phiocadh de bhóithre, d’fhánaí ná gar do dhobharlaigh. Seachain claíocha agus úsáid an uirlis atá agat chun bruscar a phiocadh suas nuair a bheidh tú ag glanadh bruscair as sceacha agus toir. Smaoinigh ar an bhfiadhúlra. Ná téigh isteach in áit ina bhfuil srian ar oibreacha nó ina bhfuil oibreacha ar siúl cheana féin (oibreacha bóthair mar shampla) nó in áit nach bhfuil cead iontrála ag an bpobal.

  Má tá glantachán á eagrú agat, molaimid go láidir duit measúnú riosca a dhéanamh. Mura bhfuil foirm measúnaithe riosca agat féin, tabharfaidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe teimpléad duit. Chun tuilleadh eolais a fháil ar cheisteanna sláinte agus sábháilteachta a bhaineann le glantachán bruscair, téigh i dteagmháil leis an Oifigeach Oideachais ar an gComhshaol ar 091 536564 nó seol ríomhphost chuig environment@galwaycity.ie.

  Barr...

 • An bhfaighidh mé uirlisí pioctha bruscair le haghaidh mo ghrúpa?

  Tá. Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe in ann líon teoranta uirlisí pioctha bruscair a thabhairt do do ghrúpa chun cuidiú leo bruscar a ghlanadh. Toisc nach mbíonn siad againn i gcónaí, labhair linn cúpla seachtain roimh an nglantachán ionas go bhfaighidh sibh iad in am. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú freisin chun uirlisí pioctha bruscair, miotóga agus málaí a cheannach do do ghrúpa trí Scéim na nDeontas um Fheasacht in aghaidh an Bhruscair.

  Barr...

 • Cé a bhaileoidh na málaí bruscair tar éis an ghlantacháin?

  Baileoidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bruscar i málaí tar éis an ghlantacháin. Bíonn an bailiúchán ar siúl ar an gCéadaoin agus is gá dul i dteagmháil le Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun do ghlantachán a chlárú tríd an tionscnamh Glanadh an Earraigh lena chinntiú go mbailítear an bruscar.

  Barr...

 • An bhfuil an t-ábhar is féidir a athchúrsáil le scaradh ón mbruscar?

  Tá. Is iomaí píosa bruscair a gheobhaidh tú is féidir a athchúrsáil. Sin iad na píosaí bruscair a chuireann tú i do bhosca athchúrsála de ghnáth, cosúil le buidéil phlaisteacha agus cannaí alúmanaim. Má tá tú in ann, bailigh na píosaí in-athchúrsáilte sin i málaí trédhearcacha ar leithligh, a chuirfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar fáil. Is féidir dramhaíl nach féidir a athchúrsáil a chur sna málaí dubha bruscair, a chuirfidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar fáil. Is féidir cannaí alúmanaim a thabhairt chuig láithreán Conláiste Cathrach Chomhairle Cathrach na Gaillimhe faoin scéim um Airgead ar Channaí de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

  Barr...

 • Céard is féidir liom a dhéanamh chun Gaillimh a choinneáil saor ó bhruscar?

  Ná caith bruscar uait.
  Admhaíonn líon uafásach 48% de mhuintir na hÉireann go gcaitheann siad bruscar uathu. Mura bhfuil ann ach buta toitín a chaitheamh amach as fuinneog an chairr nó cathaoir a fhágáil i ngarraí, admhaíonn beagnach leath de mhuintir na hÉireann ar fad gur chaith siad bruscar uathu. Ná caith bruscar uait le do thoil. Tá tú ag milleadh ár dtíre áille agus ag cur airgid amú – caitear os cionn €100 milliún sa bhliain in Éirinn ar ghlanadh suas i ndiaidh amadán a chaitheann bruscar uathu.

  Ná glac leo sin a chaitheann bruscar uathu.
  Tuairiscigh gach cion bruscair do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ar 091 536595. Féadfaimid na daoine a dhéanann é a fhiosrú agus fíneáil a ghearradh orthu. An raibh a fhios agat go bhfaigheann an rialtas thart ar 5,000 gearán scríofa ó thurasóirí gach bliain faoi bhruscar!

  Déan rud éigin.
  Glac páirt in imeacht glantacháin i do cheantar áitiúil nó tabhair tacaíocht don tionscnamh Glan Suas Gaillimh. Téigh i dteagmháil le Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar 091 536595 chun tuilleadh eolais a fháil.

  Barr...

 • Cén chaoi a dtabharfaidh mé tuairisc faoi bhruscar agus faoi dhumpáil mhídhleathach?

  Má fheiceann tú duine éigin ag caitheamh bruscair uathu, abair linn é ionas go mbeimid in ann rud éigin a dhéanamh faoi. Glaoigh ar 091 536400 nó seol ríomhphost chuig environment@galwaycity.ie. Nó féadfaidh tú an fhoirm ghearáin chomhshaoil a íoslódáil agus a líonadh isteach agus í a chur sa phost chuig an Rannóg Comhshaoil, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

  Barr...