Deontas Oiriúnaithe do Dhaoine faoi Mhíchumas

 • Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh ar Dheontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas?

  Is féidir le daoine faoi mhíchumas ar gá oibreacha oiriúnaithe a dhéanamh ar theach chun go mbeadh sé níos oiriúnaí dá riachtanais cóiríochta, nó úinéirí tí thar ceann duine faoi mhíchumas ar duine den teaghlach é/í, iarratas a dhéanamh ar an deontas.

  Tá deontas oiriúnaithe tithíochta ar fáil más gá athruithe a dhéanamh ar theach chun é a chur in oiriúint le go mbeadh duine faoi mhíchumas fisiceach, céadfach nó intleachta, nó duine ag a bhfuil deacracht mheabhairshláinte, in ann cónaí ann.

  Barr...

 • Cé na cineálacha oibreacha is féidir a dhéanamh faoin Deontas Oiriúnaithe Tithíochta?

  Is féidir leis an deontas cabhrú leat athruithe agus athchóiriú a dhéanamh ar do theach.

  Mar shampla:

  • an teach a dhéanamh oiriúnach do chathaoireacha rothaí
  • síneadh a chur leis an teach chun spás breise a chruthú
  • seomra folctha nó leithris a chur isteach ar urlár na talún
  • cathaoir staighre a chur isteach.

  Is féidir soláthar córais teasa a chuimsiú i gcásanna áirithe, ach faoi choinníollacha áirithe amháin.

  Mura bhfuil ag teastáil ach píosa beag oibre, is féidir leat cur isteach ar Scéim Deontais na nÁiseanna Soghluaisteachta. Bíonn tástáil acmhainne i gceist leis an scéim sin.

  Barr...

 • An ndéantar tástáil acmhainne ar an iarratas ar Dheontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas?

  Déantar. Déanfar iarratasóirí a mheas ar bhonn acmhainn an teaghlaigh. Is é €30,000 an deontas uasta éifeachtach lena gcuimsítear suas le 95% de chostas na n-oibreacha, agus d’fhéadfaí an méid sin a bhronnadh ar iarratasóirí ag a bhfuil ollioncam teaghlaigh suas le €30,000 sa bhliain. Laghdaítear é sin go 30% i gcás iarratasóirí ag a bhfuil ollioncam teaghlaigh idir €50,001 agus €60,000 sa bhliain. Bíonn an tástáil acmhainne chéanna i bhfeidhm i ngach limistéar údaráis áitiúil.

  Déantar ioncam iomlán do theaghlaigh a mheas le fáil amach an bhfuil tú i dteideal an deontais agus chun méid an deontais iníoctha a chinneadh.

  Cuimsítear le hioncam teaghlaigh:

  • Ollioncam bliantúil úinéir na maoine (nó an tionónta, i gcás cóiríochta atá ar cíos go príobháideach) agus a c(h)éile/p(h)áirtí sa bhliain chánach roimhe sin
  • Ioncam aon duine fhásta eile sa teaghlach atá os cionn 23 bliana d’aois (nó os cionn 18 mbliana d’aois mura bhfuil siad ag gabháil don oideachas lánaimseartha)

  Agus ollioncam an teaghlaigh á chinneadh ag na húdaráis áitiúla, beidh na neamhairde ioncaim seo a leanas i bhfeidhm:

  • €5,000 le haghaidh gach duine den teaghlach atá 18 mbliana d’aois nó níos óige má tá siad ag gabháil don oideachas lánaimseartha;
  • €5,000 le haghaidh gach duine den teaghlach idir 18 mbliana agus 23 bliana d’aois má tá siad ag gabháil don oideachas lánaimseartha nó do phrintíseacht de chuid FÁS;
  • €5,000 má tá gaol leis an duine faoi mhíchumas a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh ar chúnamh deontais ar a s(h)on ag déanamh cúraim de/di ar bhonn lánaimseartha;
  • Sochar Linbh;
  • Forlíonadh Luathchúraim Leanaí;
  • Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh;
  • Liúntas Cúraim Baile;
  • Deontas do Chúram Faoisimh;
  • Liúntas Cúraim Altrama;
  • Liúntas Breosla.
  • Sochar / Liúntas do Chúramóirí (má dhéantar íocaíocht an Chúramóra maidir leis na daoine a bhfuil an t-iarratas ar chúnamh deontais á dhéanamh ina leith);

  Barr...

 • Cén tsuim deontais lenar féidir liom bheith ag súil?

  Beidh an tsuim deontais a íocfar ag brath ar ioncam iomlán an teaghlaigh mar a léirítear sa tábla thíos.

  Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas:

  Ollioncam uasta an teaghlaigh
  sa bhliain
  % na gCostas atá ar fáil An deontas uasta atá ar fáil
  %
  Suas le €30,000 95% 30,000
  30,001 - €35,000 85% 25,500
  35,001 - €40,000 75% 22,500
  40,001 - €50,000 50% 15,000
  50,001 - €60,000 30% 9,000
  Os cionn €60,000 Ní íocfar deontas ar bith

  Barr...

 • Cén áit ar féidir liom foirm iarratais a fháil don Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas?

  Barr...