Deontas Feabhsúchán Tí

 • Cé na cineálacha Deontas Feabhsúchán Tí/Tithíochta atá ar fáil ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

  Ag brath ar do chás féin, d’fhéadfaí go mbeadh na deontais nó an chabhair airgeadais seo a leanas ar fáil ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe chun cabhrú leat do theach a fheabhsú.

  Nasc chuig na príomh-Cheisteanna Coitianta maidir le gach deontas thuasluaite.

  Barr...

 • Tá na hoibreacha tosaithe agam cheana féin – an bhfuil sé ródheireanach cur isteach ar Dheontas Tithíochta ón Údarás Áitiúil?

  Tá. Le deontas a fháil, ní féidir tosú ar na hoibreacha go dtí go mbeidh faomhadh i scríbhinn ó Chomhairle Cathrach na Gaillimhe faighte agat chun tús a chur leis na hoibreacha.

  Barr...

 • Cé na cáipéisí is ceart dom a chur isteach mar chuid de m’iarratas ar dheontas feabhsúchán tí?

  Barr...

 • Cé na cineálacha fianaise ar ioncam a bheidh ag teastáil le haghaidh deontais feabhsúchán tí?

  • I gcás oibrithe ÍMAT, seol isteach an cháipéis seo a leanas: P60 agus Ráiteas Comhardaithe P21 don bhliain chánach roimhe (ar fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim – Teil: 091 547700/1890 777 425 nó seoladh: Geata na Cathrach, Faiche an Aonaigh, Gaillimh)
  • I gcás daoine féinfhostaithe nó feirmeoirí, seol isteach an cháipéis seo a leanas: Foirm mheasúnaithe do Cháin Ioncaim, mar aon le cóip de na cuntais don bhliain chánach roimhe.
  • I gcás daoine a bhfuil leas sóisialach á fháil acu, seol isteach an cháipéis seo a leanas: P60, ráiteas ón Roinn Leasa Shóisialaigh ina léirítear na híocaíochtaí seachtainiúla/bliantúla agus dáta tosaithe na híocaíochta agus Ráiteas Comhardaithe P21 don bhliain chánach roimhe.
  • I gcás pinsinéirí stáit, seol isteach an cháipéis seo a leanas: cóip den duillín íocaíochta ó An Post nó cóip de ráiteas bainc ar a léirítear na sonraí íocaíochta agus Ráiteas Comhardaithe P21 don bhliain chánach roimhe.
  • I gcás tuillimh ó phinsin phríobháideacha, seol isteach an cháipéis seo a leanas: cóipeanna de dhuillíní íocaíochta nó cóip de ráitis bhainc ar a léirítear na sonraí íocaíochta agus Ráiteas Comhardaithe P21 don bhliain chánach roimhe.
  • I gcás tuillimh ó choigilteas agus ó infheistíochtaí, seol isteach an cháipéis seo a leanas: deimhniú úis nó deimhniú díbhinní agus Ráiteas Comhardaithe P21 don bhliain chánach roimhe.

  Barr...

 • An ndéantar neamhaird d’aon chineál ioncaim agus deontas feabhsúchán tí á mheas?

  Agus ollioncam an teaghlaigh á chinneadh ag na húdaráis áitiúla, beidh na neamhairde ioncaim seo a leanas i bhfeidhm:

  • €5,000 le haghaidh gach duine den teaghlach atá 18 mbliana d’aois nó níos óige má tá siad ag gabháil don oideachas lánaimseartha;
  • €5,000 le haghaidh gach duine den teaghlach idir 18 mbliana agus 23 bliana d’aois má tá siad ag gabháil don oideachas lánaimseartha nó do phrintíseacht de chuid FÁS;
  • €5,000 má tá gaol leis an duine faoi mhíchumas a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh ar chúnamh deontais ar a s(h)on ag déanamh cúraim de/di ar bhonn lánaimseartha;
  • Sochar Linbh;
  • Forlíonadh Luathchúraim Leanaí;
  • Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh;
  • Liúntas Cúraim Baile;
  • Deontas do Chúram Faoisimh;
  • Liúntas Cúraim Altrama;
  • Liúntas Breosla.
  • Sochar / Liúntas do Chúramóirí (má dhéantar íocaíocht an Chúramóra maidir leis na daoine a bhfuil an t-iarratas ar chúnamh deontais á dhéanamh ina leith);

  Barr...

 • An dteastaíonn Deimhniú Imréitigh Cánach uaim?

  Teastaíonn. Tá gá le deimhniú imréitigh cánach má tá deontas €10,000 nó níos mó á íoc leat. Is féidir deimhniú imréitigh cánach a fháil ón oifig cánach áitiúil.

  Na Coimisinéirí Ioncaim,
  Geata na Cathrach,
  Faiche an Aonaigh,
  Gaillimh.

  Teil. 091 547700
  Ríomhphost: galwayroscommon@revenue.ie

  Barr...

 • Cé a roghnaíonn conraitheoir chun na hoibreacha a dhéanamh?

  Faoin iarratasóir atá sé conraitheoir a roghnú. Ní mór don chonraitheoir Deimhniú Imréitigh Cánach agus Sonraí Árachais a chur ar fáil le go mbeidh an t-iarratasóir in ann an deontas a fháil. Ní gá duit dul leis an gconraitheoir a thug an meastachán duit.

  Mar sin féin, má úsáideann tú conraitheoir eile agus má bhíonn costas na n-oibreacha níos airde ná an meastachán tosaigh, ní mhéadófar an deontas.
  Má úsáideann tú conraitheoir eile agus má bhíonn costas na n-oibreacha níos lú ná méid an deontais, íocfar an tsuim is ísle leat.

  Barr...

 • Ceadaíodh mo dheontas – cá fhad atá agam na hoibreacha a dhéanamh?

  Ba cheart na hoibreacha a chur i gcrích laistigh de sé mhí ó fhaomhadh an deontais – beidh an dáta deiridh le fáil mar eolas duit sa litir ina bhfaomhtar an deontas. Más rud é, ar chúis éigin, nach féidir na hoibreacha a chur i gcrích faoin dáta sin, ba cheart duit dul i dteagmháil le Comhairle Cathrach na Gaillimhe chomh luath agus is féidir.

  Barr...

 • Tá na hoibreacha curtha i gcrích – cén uair a gheobhaidh mé an deontas?

  Nuair a bheidh na hoibreacha curtha i gcrích, ba cheart duit an sonrasc agus litir ón gconraitheoir ina ndearbhaítear go gcloíonn na hoibreacha ar fad leis na Rialacháin Foirgníochta a chur isteach chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Tiocfaidh teicneoir/innealtóir chun cigireacht a dhéanamh ar na hoibreacha agus chun moladh a dhéanamh maidir le híocaíocht. Íocfar an deontas chomh luath agus is féidir ina dhiaidh sin – ach braitheann sé sin ar dhóthain airgid a bheith ar fáil chun an deontas a íoc.

  Barr...

 • Fuair mé Deontas Oiriúnaithe Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas nó Deontas na nÁiseanna Soghluaisteachta – an féidir liom CBL a fháil ar ais?

  Is féidir. Má théann tú i dteagmháil leis an oifig chánach áitiúil, tabharfar foirm duit le seoladh chuig na Coimisinéirí Ioncaim. Ní féidir CBL a fháil ar ais i gcás na nDeontas um Chúnamh Tithíochta do Dhaoine Breacaosta.

  Barr...

 • An dtugtar tús áite d’iarratais ar bhonn riachtanas leighis?

  Tugtar tús áite d’iarratasóirí a bhfuil oibreacha riachtanacha deisiúcháin nó feabhsúcháin ag teastáil go géar uathu, mar shampla i gcás daoine atá san ospidéal agus gur gá na hoibreacha a chríochnú le go mbeidh siad in ann leanúint dá gcúram ina dteach féin nó le go mbeidh iad in ann filleadh abhaile.

  Tá trí leibhéal tosaíochta ann:

  • Tosaíocht 1: Duine atá i mbéal an bháis nó ag brath go hiomlán nó go príomha ar an teaghlach nó ar chúramóir; nó dá mbeadh sé ní b’éasca duine a scaoileadh amach ón ospidéal de bharr athruithe/athchóirithe, nó ina laghdófaí an gá le dul isteach san ospidéal amach anseo.
  • Tosaíocht 2: Duine atá in ann siúl ach óna dteastaíonn cabhair chun é/í féin a ní, nó óna dteastaíonn áiseanna leithris nó seomra leapa; nó dá gcuirfí isteach ar chumas an duine faoi mhíchumas feidhmiú go neamhspleách gan na hathruithe nó na hathchóirithe.
  • Tosaíocht 3: Duine atá neamhspleách ach óna dteastaíonn áiseanna speisialta chun an caighdeán saoil a fheabhsú, mar shampla seomra leapa nó spás maireachtála ar leith.

  D’fhéadfaí go mbeadh tuairisc ó theiripeoir saothair ag teastáil, ag brath ar riachtanais an iarratasóra.

  Barr...

 • Diúltaíodh do m’iarratas ar Dheontas Feabhsúchán Tí – an féidir liom achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh?

  Is féidir – is é seo a leanas an nós imeachta a bhainfidh le gach achomharc:

  • Iarrtar ar iarratasóirí achomharc a chur isteach i scríbhinn maidir le haon chinneadh ar a n-iarratas a chuir an t-údarás áitiúil in iúl dóibh, agus an t-achomharc sin a chur isteach laistigh de thrí seachtaine ó dháta an chinnidh sin;
  • Ní mór na cúiseanna agus an bonn atá leis an achomharc a lua;
  • Déanfaidh an Stiúrthóir Seirbhísí sa Rannóg Tithíochta, nó oifigeach atá ainmnithe ag an Stiúrthóir chuige sin, na hachomhairc a mheas agus a bhreithniú;
  • Déanfar na hachomhairc a mheas agus a bhreithniú laistigh de cheithre seachtaine tar éis an t-achomharc a fháil;
  • Cuirfear cinneadh ar an achomharc in iúl do gach iarratasóir laistigh de choicís tar éis an cinneadh a ghlacadh.

  Barr...

 • An gcuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe aon deontais ar fáil chun mo theach a insliú?

  Ní chuireann. Mar sin féin, tá dhá Scéim Deontais eile ann (nach bhfuil á riar ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe) trína bhféadfaí cabhair a fháil chun an caillteanas fuinnimh sa teach a laghdú:

  An Scéim Tithe Níos Teo:

  • Le haghaidh daoine a bhfuil pinsean ón Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh nó Liúntas Míchumais á fháil acu;
  • Baineann sé le rudaí amhail insliú áiléir, teach a dhéanamh díonmhar ar shéideáin, seaicéid fálaithe, bolgáin CFL;

  An Scéim ‘Fuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo’

  D’fhéadfadh go mbeadh deontais le fáil ag iarratasóirí incháilithe chun na hoibreacha seo a leanas a dhéanamh:

  • Insliú áiléir.
  • Insliú ballaí – cuimsítear leis sin cuasbhallaí, tirimlíneáil inmheánach, agus insliú seachtrach.
  • Coire ardéifeachtúil (90%) gáis nó ola a shuiteáil le huasghrádú ar na Rialtáin Teasa.
  • Uasghrádú ar na Rialtáin Teasa.
  • Griantéamh.
  • Rátáil Fuinnimh Foirgnimh.

  Le tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil le:

  An Scéim ‘Fuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo’,
  Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann,
  Bosca Poist 119, Cathair Saidhbhín,
  Co. Chiarraí.

  Teil: 1850 92 7000
  http://www.seai.ie/Grants

  Barr...

 • Tá ceist agam maidir le deontais feabhsúchán tí/tithíochta – cé leis ar féidir liom dul i dteagmháil?

  Ba cheart duit dul i dteagmháil le Rannán na nDeontas Tithíochta i gComhairle Cathrach na Gaillimhe:

  Teil. 091 894371

  Ríomhphost: Housing@galwaycity.ie

  Barr...