Cíosanna Tithíochta

  • Cén chaoi a ndéantar Cíosanna Tithíochta a ríomh?

   Tá cíosanna tithíochta bunaithe ar chóras ar a dtugtar ‘Cíosanna Difreálacha’. Dearadh an Scéim Cíosanna Difreálacha sa chaoi is go bhfuil an cíos seachtainiúil a ghearrtar ar mhaoin bunaithe ar do chumas an cíos a íoc. Ar an ábhar sin, cinntítear go bhfuil an cíos réasúnach agus nach mbeidh deacrachtaí airgeadais ort dá bharr.

   Cuirtear ioncam gach duine den teaghlach san áireamh agus an cíos á ríomh, agus bíonn asbhaintí ann i gcás aon leanaí cleithiúnacha. Tugtar Measúnú Cíosa ar an bpróiseas trína ríomhtar an cíos atá le híoc.

   Chun an cíos a ríomh, glactar leis go bhfuil Príomhshaothraí i ngach teaghlach agus go bhféadfadh Foshaothraí amháin nó níos mó bheith sa teaghlach freisin.

   • Is ionann an Príomhshaothraí agus an duine ag a bhfuil an t-ioncam inmheasúnaithe is mó.
   • Is é is Foshaothraí ann duine den teaghlach (seachas an Príomhshaothraí) ag a bhfuil ioncam.

   Déantar cíosanna a chinneadh ar bhonn ioncam inmheasúnaithe seachtainiúil.

   Ioncam inmheasúnaithe seachtainiúil an Phríomhshaothraí

   An cíos iníoctha

   Suas le €49

   dada

   Os cionn €49

   20% den bharraíocht bhreise os cionn €49


   I gcás gach Foshaothraí sa teaghlach, cuirtear 15% dá g(h)lanioncam leis an gcíos le haghaidh gach Foshaothraí

   Tá liúntais ann do leanaí cleithiúnacha atá in oideachas lánaimseartha – €5 in aghaidh an linbh in aghaidh na seachtaine faoi láthair.

   Barr...

  • Céard is Ioncam Inmheasúnaithe ann?

   Áirítear le hIoncam Inmheasúnaithe ioncam ó na foinsí seo a leanas:

   • Fostaíocht lena n-áirítear ioncam mar dhuine féinfhostaithe
   • Íocaíochtaí Leasa Shóisialaigh
   • Liúntais Oiliúna FÁS
   • 50% den ioncam ón Liúntas um Fhilleadh ar Obair
   • 50% den ioncam ó Chláir Fostaíochta Pobail
   • Pinsin

   Ní áirítear iad seo a leanas san Ioncam Inmheasúnaithe:

   • Sochar Linbh
   • Liúntas Dílleachta
   • Liúntas Breosla
   • Scoláireachtaí
   • Liúntais i leith cúram baile do leanaí faoi mhíchumas
   • Liúntais atá iníoctha chun leanaí a thógáil ar altramas
   • Liúntais a fhaightear ó eagraíochtaí carthanachta
   • Íocaíochtaí cúitimh cnapshuime
   • Liúntais i leith galair thógálacha

   Tabhair faoi deara go ndéanfar an cíos a mheasúnú de réir an ráta leasa shóisialaigh i gcás inar lú an t-ioncam a dhearbhaítear ná an ráta leasa shóisialaigh a bhaineann leis an teaghlach ar fad.

   Íoslódáil Scéim Cíosanna reatha Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

   Barr...

  • Céard é an cíos tithíochta is lú atá iníoctha?

   Is é 30 euro sa tseachtain an cíos is lú atá iníoctha.

   Barr...

  • Céard é an cíos tithíochta is mó atá iníoctha?

   Is é €180.30 sa tseachtain an cíos is mó atá iníoctha.

   Barr...

  • Tá áititheoir nua sa teach ina bhfuil cónaí orm. An gá dom é sin a chur in iúl do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

   Gach bliain, iarrtar ar gach tionónta sonraí ar a ioncam a chur isteach ionas gur féidir an cíos a athmheasúnú – measúnú cíosa.

   Má thagann athrú ar an teaghlach ag am ar bith i rith na bliana, ní mór duit é sin a chur in iúl don Rannán Tithíochta agus na cáipéisí cuí a chur isteach ionas gur féidir an cíos a choigeartú más gá.

   Más mian leat duine nua a chur san áireamh sa chíos ar an teaghais, is gá cur isteach ar chead chuige sin.

   Chun é sin a dhéanamh, is gá na foirmeacha seo a leanas a chomhlánú:

   Ba cheart an dá fhoirm a sheoladh chuig:

   An Rannán Tithíochta,
   Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
   Halla na Cathrach,
   Bóthar an Choláiste,
   Gaillimh

   Barr...

  • Cén chaoi a n-íocaim an cíos?

   Agus do chíos á íoc nó má bhíonn ceist agat maidir le do chíos, bí cinnte d’uimhir custaiméara a bheith in aice láimhe chun cabhrú linn do cheist a fhreagairt ar bhealach níos éifeachtúla.

   Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe réimse leathan modhanna íocaíochta ar fáil dá tionóntaí.

   Íoc ar líne

   Is féidir le custaiméirí tithíochta a gcíos tithíochta a íoc ar líne le huimhir aitheantais phearsanta thiomnaithe agus uimhir a gcuntais cíosa tithíochta.

   Más é seo an chéad uair duit an cíos a íoc ar líne, cliceáil anseo chun uimhir aitheantais phearsanta a iarraidh.

   Seolfar uimhir aitheantais phearsanta chugat sa phost laistigh de dhá lá oibre. Nuair a bheidh uimhir aitheantais phearsanta faighte agat, beidh ar do chumas dul ar líne agus do chíos tithíochta a íoc. Beidh an uimhir aitheantais phearsanta a sheolfar chugat ag teastáil gach uair is mian leat íoc as do chíos tithíochta ar líne.

   Tabhair faoi deara gurb é €10 an t-íosmhéid is féidir a íoc ar líne.

   Má tá uimhir aitheantais phearsanta agat cheana féin agus má theastaíonn uait an cíos tithíochta a íoc ar líne, cliceáil anseo.

   An bhfuil dearmad déanta agat ar an uimhir aitheantais phearsanta?
   Má tá dearmad déanta agat ar d’uimhir aitheantais phearsanta le haghaidh íocaíochtaí ar líne, déan teagmháil leis an Rannóg Airgeadais ar 091 536437 agus tabhair d’Uimhir Chuntais Custaiméara agus do sheoladh.

   Scéim Bhuiséadta Teaghlaigh

   Cabhraíonn an Scéim Bhuiséadta Teaghlaigh leo siúd a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe in Éirinn chun costas billí tí áirithe (lena n-áirítear íocaíochtaí cíosa leis an údarás áitiúil) a roinnt thar thréimhse bliana. Faoin scéim sin, baintear méid seasta as d’íocaíocht leasa shóisialaigh gach seachtain.

   Bíonn an scéim á feidhmiú ag An Post agus, le bheith incháilithe, ní mór go mbeadh íocaíocht leasa shóisialaigh áirithe á fáil agat agus ní mór duit an íocaíocht a fháil tríd an oifig phoist áitiúil. Tá an Scéim Bhuiséadta Teaghlaigh saor in aisce.

   Breathnaigh ar shonraí breise faoin Scéim Bhuiséadta Teaghlaigh.

   Íoslódáil Treoir agus Foirm Iarratais na Scéime Buiséadta Teaghlaigh.

   Buanordú

   Is féidir leat buanordú ó do chuntas bainc a shocrú.

   Íoslódáil Foirm Iarratais do Bhuanordú

   An Post

   Is féidir le Comhairle Cathrach na Gaillimhe cárta BillPay a eisiúint duit agus is féidir an cárta sin a úsáid chun do chíos a íoc in oifig phoist nó in ionad Postpoint ar bith.

   An Oifig Airgid

   Is féidir leat do chíos a íoc san Oifig Airgid i Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste. Bíonn an oifig ar oscailt idir 9.00am. agus 4.00pm, Luan go hAoine.

   Barr...

 • Tá mé tite i riaráistí nó tá deacracht agam an cíos a íoc. Céard ba cheart dom a dhéanamh?

  Riaráiste cíosa

  Má tá deacracht agat do chíos a íoc nó má tá do chuntas tite i riaráistí, molaimid duit dul i dteagmháil le Rialtóir Riaráiste sa Rannóg Airgeadais i gComhairle Cathrach na Gaillimhe chomh luath agus is féidir.

  Is iad seo a leanas na daoine ar cheart dul i dteagmháil leo maidir le riaráiste cíosa:

  • Ruth McHugh Teil. 091 536411
  • Martin Kenny Teil. 091 536528
  • Tina Mills Teil. 091 536559

  Oibreoidh an Fhoireann Riaráiste Cíosa i gcomhar leat chun teacht ar shocrú le cabhrú leat do riaráiste cíosa a íoc.

  Má theipeann ar iarrachtaí na Rannóige Tithíochta agus an Rialtóra Riaráiste, beidh ar chumas na Comhairle Cathrach dul i muinín caingean dlí. Is féidir Fógra Fágála a eisiúint, rud a éilíonn go dtabharfaí an mhaoin ar ais don Chomhairle. Ina dhiaidh sin, is féidir leis an gcúirt dúiche foraithne a dhéanamh chun seilbh a ghlacadh ar an maoin.

  Seirbhís faoi rún atá saor in aisce is ea an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS) le haghaidh daoine in Éirinn a bhfuil fadhbanna fiachais agus bainistíochta airgid acu.

  D’fhéadfaí go mbeadh fadhbanna fiachais agus airgid ag duine ar bith ó chúlra ar bith, agus tá oiliúint iomlán ar fhoireann na Seirbhíse Buiséadta agus Comhairle Airgid chun cabhrú leo. Cuirtear an tseirbhís ar fáil sa 52 oifig de chuid na Seirbhíse Buiséadta agus Comhairle Airgid atá lonnaithe ar fud na tíre.

  Cuirtear na seirbhísí seo a leanas de chuid na Seirbhíse Buiséadta agus Comhairle Airgid ar fáil i gCo. na Gaillimhe.

  Seirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS) Dheisceart na Gaillimhe

  An 3ú hUrlár, The Halls
  Sráid na Céibhe
  Gaillimh
  Teil: 0761 07 2570
  Ríomhphost: galway@mabs.ie
  Suíomh gréasáin: www.mabs.ie
  Uaireanta oscailte: Luan go Déardaoin, 9.30am - 1.00pm agus 2pm - 5.30pm / Aoine 9.30am - 1pm agus 2pm - 5pm

  Barr...