Oidhreacht

 • Céard é ‘Taifead na Struchtúr faoi Chosaint’?

  Leagann Plean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2017-2023 straitéis amach chun oidhreacht ailtireachta agus thógtha na cathrach a chosaint agus a fheabhsú. Cuimsíonn sé seo ainmniú struchtúr mar struchtúir faoi chosaint agus a gcuimsiú ar Thaifead na Struchtúr Faoi Chosaint (RPS).

  Is é feidhm an RPS taifead a dhéanamh ar shonraí na struchtúr ar fad faoi chosaint atá sa chathair agus iad a chaomhnú.

  Sainmhínítear struchtúr faoi chosaint mar struchtúr ar díol spéise é dar leis an gcomhairle cathrach ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir nó eolaíochta de nó ó thaobh cúrsaí sóisialta nó teicniúla de. I measc shamplaí de na struchtúir faoi chosaint sa chathair tá siad seo a leanas: Séipéal San Nioclás, an teach solais ar Inis Caorach, an dealbh adhmaid ar Dhroichead na mBradán agus bosca poist Rí Seoirse V ag Cearnóg Theach na Cúirte.

  Tá Taifead na Struchtúr faoi Chosaint ar fáil le breathnú air i Halla na Cathrach nó ar shuíomh gréasáin na Comhairle Cathrach. Tá fardal agus grianghraf seachtrach de gach struchtúr faoi chosaint ar fáil ar Chóras Fiosraithe Pleanála ar Líne na Comhairle Cathracha.
  Is féidir breathnú ar na sonraí sin trí an tsaighead roghnaithe a úsáid agus ansin cliceáil faoi dhó ar dheilbhín de struchtúr faoi chosaint ar an léarscáil.

  Barr...

 • Céard iad na hImpleachtaí d’Úinéirí agus d’Áitritheoirí na Struchtúr faoi Chosaint?

  Áit a bhfuil struchtúr faoi chosaint, cuimsíonn an chosaint taobh istigh agus taobh amuigh den struchtúr, a chúirtealáiste agus struchtúir eile laistigh den chúirtealáiste sin. Ní chuireann stádas struchtúir faoi chosaint bac ar fhorbairt ná ar athruithe.

  D’fhéadfadh cead pleanála a bheith ag teastáil ó oibreacha áirithe nach mbreathnaítear orthu mar fhorbairt dhíolmhaithe de ghnáth, má chuireann na hoibreacha seo isteach ar shainghné an struchtúir.
  Tá aon duine a dhéanann damáiste do struchtúr faoi chosaint, gan údarás dlíthiúil, ciontach as cion.

  Beartas chun Cuidiú le hÚinéirí agus le hÁitritheoirí Struchtúr faoi Chosaint a Chaomhnú
  Is féidir le húinéir nó le háititheoir struchtúir faoi chosaint Dearbhú Alt 5 a lorg ón gComhairle, a thugann le fios cineál na n-oibreacha ar féidir tabhairt fúthu, gan cur isteach go hábhartha ar shainghné an struchtúir agus dá bharr, nach mbeadh cead pleanála ag teastáil.

  Is í an Roinn Gnóthaí Ealaíon, Oidhreachta, Réigiúnacha, Uirbeacha agus Gaeltachta is mó a chuireann an maoiniú sin ar fáil ó Chiste na Struchtúr i mBaol. Cuireann an Chomhairle Oidhreachta maoiniú ar fháil le haghaidh tionscadail Údaráis Áitiúil faoi Chlár an Phlean Oidhreachta.

  Níl feidhm ag na gnáthdhíolúintí i leith na struchtúr faoi chosaint. Faoi Alt 57 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, arna leasú, féadfaidh an tÚdarás Áitiúil Dearbhú a eisiúint ina leagtar amach méid na n-oibreacha ar féidir iad a bheith díolmhaithe.

  Barr...

 • Cén chaoi a ndéanfaidh mé iarratas ar Dheontas Oidhreachta?

  Breathnaigh ar an Mír Nuachta:
  Fógra Poiblí: Scéim Deontas faoin gCiste do Dhéanmhais i mBaol 2016

  Barr...

 • Céard is Limistéar Caomhnaithe Ailtireachta ann agus céard atáim in ann a dhéanamh taobh istigh de?

  Is éard is Limistéar Caomhnaithe Ailtireachta (ACA) ann ná áit, ceantar, grúpa struchtúir nó bailedhreach, ina gcuirtear línte agus airde foirgníochta san áireamh, lena mbaineann tábhacht shóisialta ó thaobh ailtireachta, staire, seandálaíochta, ealaíne, cultúir, eolaíochta nó go teicniúil agus a chuidíonn le taitneamh a bhaint as struchtúir chosanta.

  Tá sé de dhualgas ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, faoin dlí pleanála, oidhreachta thógtha na cathrach a chosaint agus a fheabhsú. Áirítear mar bheart chun é sin a bhaint amach Limistéir Chaomhnaithe Ailtireachta a ainmniú. Go dáta tá seacht limistéar ainmnithe mar ACA i bPlean Forbartha na Cathrach 2011-2017. Léiríonn gach limistéar acu tréimhsí áirithe agus feidhmeanna áirithe i bhforbairt na cathrach.

  Chun bileoga eolais a fheiceáil ar gach ACA cliceáil ar na naisc thíos:

  Tuilleadh eolais
  Tá beartais maidir le struchtúir faoi chosaint agus ACAnna le fáil i gcaibidil 7 de Phlean Forbartha Chathair na Gaillimhe 2011-2017.

  Féadfaidh tú tuilleadh eolais maidir le struchtúir faoi chosaint agus limistéir chaomhnaithe ailtireachta a fháil freisin ó ‘Cosaint Oidhreacht Ailtireachta – Treoirlínte d'Údaráis Phleanála’, an Roinn Comhshaoil 2005, www.environ.ie nó ón gComhairle Oidhreachta, www.heritagecouncil.ie.

  Tá Comhairle Cathrach na Gaillimhe in ann comhairle a thabhairt freisin ar dhea-chleachtas caomhnaithe agus ar thograí forbartha. Chun tuilleadh eolais agus comhairle a fháil téigh i dteagmháil le: An Rannóg Pleanála, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh. Teil: 091 536599 Ríomhphost: planning@galwaycity.ie

  Barr...

 • Cé hé an tOifigeach Oidhreachta i gComhairle Cathrach na Gaillimhe?

  Fostaíonn Údaráis Áitiúla Oifigigh Oidhreachta chun tacú le caomhnú na hoidhreachta a chomhtháthú ina gcuid gníomhaíochtaí agus chun an oidhreacht a fheabhsú ar leibhéal áitiúil.

  Oifig Oidhreachta na Gaillimhe

  Is é Jim Higgins Oifigeach Oidhreachta Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

  Sonraí Teagmhála:

  An tOifigeach Oidhreachta,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste,
  Gaillimh

  Teil: 091 536547

  Ríomhphost: jim.higgins@galwaycity.ie

  An Chomhairle Oidhreachta

  An Chomhairle Oidhreachta
  Teach Rothe,
  Cill Chainnigh,
  Éire.

  Teil: 051 7770777

  Ríomhphost: mail@heritagecouncil.com

  Suíomh gréasáin: www.heritagecouncil.ie

  Barr...