Fiosruithe roimh Phleanáil

 • Cén fheidhm atá ag an Rannóg Pleanála?

  Is é aidhm na Rannóige Pleanála córas pleanála fisiciúla a bheith i bhfeidhm a bheadh in ann freastal ar fhorbairt gheilleagrach, shóisialta agus inbhuanaithe na cathrach.

  Tá ról lárnach ag an gcóras pleanála fisiciúla ó thaobh seachadadh na gclár bonneagair a éascú agus ó thaobh dul i ngleic le riachtanais sa soláthar tithíochta. Feidhmíonn údaráis áitiúla agus an Bord Pleanála an córas go díreach faoi na hAchtanna um Pleanáil 2000-2013. Dá réir sin, ba cheart fiosruithe maidir le haon iarratas pleanála faoi leith a chur díreach chuig údarás áitiúil an cheantair ar mian leat fiosrú a dhéanamh faoi.

  Is iad seo na príomhréimsí a mbíonn an Rannóg Pleanála ag plé leo:

  • Rialú Pleanála (iarratais pleanála)
  • Pleanáil Chun Cinn (plean agus beartas forbartha)
  • Forfheidhmiú Pleanála
  • Rialú Foirgníochta

  Barr...
 • Cén uair a bheidh Cead Pleanála ag teastáil uaim?

  Go ginearálta, teastóidh cead pleanála uait le haghaidh aon fhorbairt talún nó réadmhaoine mura bhfuil díolúine shonrach ag an bhforbairt ón riachtanas sin. I measc na forbartha tá oibreacha (tógáil, scartáil, athrú) a dhéanamh ar thalamh nó ar fhoirgnimh agus athrú ábhartha (i.e. suntasach) a dhéanamh ar úsáid talún nó foirgneamh.

  Má tá amhras ort faoi cibé an dteastaíonn cead pleanála uait nó nach dteastaíonn, téigh i dteagmháil le do thoil leis an Rannóg Pleanála i gComhairle Cathrach na Gaillimhe ar 091 536599
  Barr...

 • Cén cineál oibreacha a bhfuil díolúine acu ó Chead Pleanála?

  Is ionann forbairt dhíolmhaithe agus forbairt nach dteastaíonn cead pleanála ina leith. Leagtar na catagóirí d’fhorbairt dhíolmhaithe amach sa dlí pleanála. Is iondúil go mbíonn tairseacha áirithe i gceist a bhaineann, mar shampla, le méid nó le hairde.

  Má sháraítear na tairseacha sin, ní bheidh feidhm a thuilleadh leis na díolúintí. Is é feidhm na díolúine rialuithe ar fhorbairtí beaga a sheachaint.

  D’fhoilsigh Oifig an Rialaitheora Pleanála agus anRoinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta sraith de bhileoga pleanála a phléann le gach gné den chóras pleanála.

  Leis na bileoga seo clúdaítear raon leathan de shaincheisteanna lena n-áirítear conas iarratas pleanála a ullmhú agus a chur isteach, conas achomharc pleanála a dhéanamh, riachtanais i dtaca le hathrú úsáide, síntí le foirgnimh, garáistí, botháin teaghlaigh, forbairt talmhaíochta, etc.

  Breathnaigh ar na bileoga eolais, ina bhfuil sonraí maidir leis na príomhdhíolúintí
  Barr...

 • Céard is Deimhniú Díolúine ann?

  Má thagann ceist aníos maidir le cibé an dteastaíonn nó nach dteastaíonn cead pleanála d’fhorbairt is féidir le duine iarratas a dhéanamh chuig an údarás pleanála chun deimhniú a fháil maidir le cibé an dteastaíonn cead pleanála nó nach dteastaíonn. Nuair a fhaigheann an t-údarás pleanála an t-iarratas eiseoidh sé cinneadh ar cibé an dteastaíonn cead pleanála faoi cheann cheithre seachtaine ó dáta a bhfaightear an t-iarratas agus táille €80.
  Barr...

 • Cá bhfaighidh mé Deimhniú Díolúine?

  Is féidir deimhniú díolúine a fháil ach foirm iarratais ‘Dearbhú maidir le Forbairt Dhíolmhaithe (Alt 5 den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000)’ a fháil agus í a sheoladh isteach chuig an Rannóg Pleanála leis an táille riachtanach €80.00. Eiseofar cinneadh ar an iarratas taobh istigh de cheithre seachtaine.

  Download Certificate of Exemption Application Form [English]

  Íoslódáil Foirm Iarratais ar an Deimhniú Díolúine [Gaeilge]

  Íoslódáil Deimhniú Díolúine - Treoirlínte Alt 5
  Barr...

 • Cén chaoi a ndéanfaidh mé cuardach ar na sonraí in Iarratas Pleanála?

  Tugann an Córas Fiosraithe Pleanála ar Líne deis duit breathnú ar Léarscáileanna agus ar Iarratais Pleanála ar líne.
  Barr...

 • Cén chaoi a mbreathnóidh mé ar sheaniarratais pleanála?

  Tá comhaid Phleanála Stairiúla ó 1991 ar aghaidh ar fáil le breathnú orthu ar an gCóras Fiosraithe Pleanála ar Líne. Is féidir breathnú ar Chomhaid Dhigiteacha níos sine ná sin i rannóg pleanála Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

  Más mian leat breathnú ar an mbunchomhad pleanála tabhair ar aird go gcuirtear comhaid phleanála i gcartlann agus nach mór iarratas ar chomhad a fháil ar ais a dhéanamh roimh ré trí ghlaoch ar Rannóg Pleanála Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ar 091 536599 nó ríomhphost a sheoladh chuig planning@galwaycity.ie. Gearrtar táille €6.00 in aghaidh an chomhaid chun comhaid phleanála atá sa chartlann a fháil ar ais.
  Barr...

 • An féidir liom bualadh le pleanálaí an cheantair chun mo thogra pleanála a phlé?

  Is féidir coinne a dhéanamh leis an bpleanálaí iomchuí le haghaidh Comhairliúchán Réamhphleanála trí ghlaoch ar an rannóg pleanála ar 091 536599 nó ríomhphost a chur chuig an Rannóg Pleanála ag planning@galwaycity.ie
  Barr...

 • An féidir le duine éigin breathnú ar m’iarratas pleanála sula gcuirim isteach é?

  Is iomaí cúis go meastar go bhfuil iarratas pleanála neamhbhailí. Tá seirbhís bailíochtaithe ar fáil ó 9am go dtí 12:45pm ar an Máirt, Déardaoin agus Aoine.

  Má tá fiosruithe agat maidir le d’iarratas a chomhlánú ba cheart duit dul i dteagmháil leis an Rannóg Pleanála ar 091 536599
  Barr...