Fíneálacha Páirceála

 • Tá fíneáil pháirceála faighte agam – cén chaoi a n-íocfaidh mé í?

  Is féidir fíneálacha páirceála a íoc

  Barr...

 • Céard iad na cionta páirceála ar féidir fíneáil a eisiúint mar gheall orthu?

  Rialaíonn Fodhlíthe um Rialú Páirceála Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus na Rialacháin Pháirceála Náisiúnta páirceáil mhídhleathach. Tá sé i gceist go gcuideodh na fodhlíthe agus na rialacháin seo le gach úsáideoir bóthair trí bhaic a bhaint agus trí bhrú tráchta a laghdú, trí shábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú agus trí aistriú seilbhe spásanna páirceála ar an sráid a mheadu – agus beidh na sráideanna níos inrochtana do gach duine dá bharr.

  24 cion a bhaineann le Páirceáil i gCathair na Gaillimhe ar féidir fíneáil a eisiúint mar gheall orthu.

  Cionta Páirceála – Comhairle Cathrach na Gaillimhe:

  1. Feithicil seirbhíse poiblí ar cíos a sheasamh ag áit nach seastán ainmnithe é.
  2. Gan bus a thabhairt go hiomlán laistigh de mharcálacha bóthair ag áit stoptha/seastán.
  3. Feithicil a pháirceáil go hiomlán nó go páirteach laistigh de mharcálacha bóthair ag áit stoptha/seastán bus.
  4. Feithicil a pháirceáil in áit choiscthe.
  5. Feithicil a pháirceáil ar líne bhuí aonair ag am coiscthe.
  6. Feithicil a pháirceáil ar feadh tréimhse níos faide ná a cheadaítear.
  7. Feithicil a pháirceáil ar bhealach coiscthe.
  8. Feithicil a pháirceáil in áit pháirceála ina bhfuil páirceáil faoi réir táillí a íoc gan an táille chuí a íoc.
  9. Feithicil a pháirceáil in áit pháirceála ina bhfuil páirceáil faoi réir táillí a íoc gan an táille chuí a íoc (a) ag an am agus (b) ar an mbealach sonraithe.
  10. Feithicil a pháirceáil seachas feithicil d’aicme shonraithe
  11. Feithicil a pháirceáil in áit pháirceála ina bhfuil páirceáil faoi réir táillí a íoc gan diosca páirceála bailí a thaispeáint.
  12. Gan diosca reatha cánach a thaispeáint.
  13 Feithicil a stopadh nó a pháirceáil ar ghlanbhealach.
  14. Feithicil a pháirceáil i spás do dhaoine faoi mhíchumas gan cead páirceála bailí do dhaoine faoi mhíchumas a thaispeáint.
  15. Feithicil a pháirceáil i mbá lódála sainithe gan aon ní a lódáil ná a dhílódáil.
  16. Cuid d’fheithicil nó feithicil ar fad a pháirceáil ar chosán.
  17. Bus a pháirceáil i gcuid nó go hiomlán laistigh de mharcáil bóthair i stad bus, atá teoranta do bhusanna cathracha amháin.
  18. Feithicil earraí a pháirceáil i mbá lódála ar feadh tréimhse níos faide ná a cheadaítear.
  19. Feithicil seirbhíse poiblí a pháirceáil i stad tacsaithe gan duine ina feighil.
  20. Feithicil a pháirceáil ar línte buí dúbailte.
  21. Feithicil a pháirceáil ar lárstráice.
  22. Feithicil a pháirceáil laistigh de chúig mhéadar d’acomhal.
  23. Feithicil a pháirceáil i limistéar corrthrádála i rith uaireanta trádála.
  24. Feithicil a pháirceáil i limistéar do choisithe.

  Barr...

 • Cén áit ar féidir liom Fodhlíthe um Rialú Páirceála Chomhairle Cathrach na Gaillimhe a íoslódáil?

  Barr...

 • Cé mhéad a ghearrfar orm má eisítear fíneáil pháirceála orm?

  Nuair a eisíonn Maor Tráchta nó Pobail Fíneáil Pháirceála, tá 28 lá ag an duine a fhaigheann í, ó dháta eisithe na fíneála, chun íocaíocht a dhéanamh.

  Mura ndéantar íocaíocht laistigh de 28 lá méadóidh méid na fíneála 50% agus féadfaidh an duine, sa tréimhse 28 lá ina dhiaidh sin, an méid níos mó arb ionann é agus €225.00 / €90.00 / €60.00 a íoc.

  Mura bhfaightear íocaíocht sa tréimhse 56 lá, tosófar ar imeachtaí cúirte agus ní féidir glacadh le híocaíocht na táille seasta ina dhiaidh sin. Má chiontaítear duine go hachomair as Gan Fógra um Tháille Sheasta a Íoc d’fhéadfaí táille suas le €1,000 agus costais a ghearradh ar an duine.

  Féadfaidh an Maor Tráchta nó Maor Pobail Fógra um Tháille Sheasta a sheirbheáil tríd an bpost nó trí fhógra a ghreamú leis an bhfeithicil.

  Táillí: Fíneáil Pháirceála

  Cion Táille Lá 1 go 28 Táille Incriminte
  Lá 29 go 56
  Lá 57 +
  Páirceáil i mBá Páirceála do Dhaoine faoi Mhíchumas gan Cead Páirceála Bailí a Thaispeáint €150 €225 Toghairm agus Imeachtaí Cúirte
  Gan Diosca Reatha Cánach a Thaispeáint €60 €90 Toghairm agus Imeachtaí Cúirte
  Na Cionta Eile ar fad a Chuireann Maoir Thráchta / Maoir Phobail i bhfeidhm faoi láthair €40 €60 Toghairm agus Imeachtaí Cúirte

  Barr...

 • An féidir liom achomharc a dhéanamh ar Fhíneáil Pháirceála?

  Má fuair tú Fógra um Tháille Sheasta Pionóis/Fíneáil Pháirceála agus má mheasann tú nach bhfuil sé cóir, tá tú i dteideal achomharc i scríbhinn a chur isteach.

  Ba cheart achomhairc a sheoladh chuig:

  An Rannán Tráchta, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh

  Nó ar ríomhphost chuig customerservice@galwaycity.ie

  Ba cheart achomharc a scríobh go soiléir agus go hinléite agus ba cheart go mbeadh an fhaisnéis seo a leanas iontu:

  • Ainm, seoladh, uimhir chlárúcháin feithicle an iarrthóra.
  • Uimhir do thicéid páirceála
  • An chúis leis an achomharc agus aon cháipéis tacaíochta cosúil le grianghraif, sonraí marcálacha bóthair

   

  • Ní chuirfear san áireamh ach achomhairc a fhaigheann Comhairle Cathrach na Gaillimhe laistigh de 28 lá ó dháta eisiúna an Fhógra um Tháille Sheasta.
  • Bí ar an eolas go n-ardaíonn fíneálacha go huathoibríoch faoi 50%, 28 lá tar éis iad a eisiúint. Mura n-éiríonn le d’achomharc, beidh tú dliteanach as an táille incriminte.
  • Is gá gach cáipéis tacaíochta a chur isteach mar chuid den iarratas bunaidh ar achomharc. Ní ghlacfar le cáipéisí breise tar éis an t-achomharc a chur isteach ná ní chuirfear san áireamh iad.
  • Ní chuirfear achomhairc san áireamh ach i gcúinsí maolaitheacha.

  Ní chuirfear achomhairc san áireamh do cheann ar bith de na cionta páirceála seo a leanas.

  • Feithicil a pháirceáil in áit pháirceála ina bhfuil páirceáil faoi réir táillí a íoc gan an táille shonraithe a íoc – nó gan diosca páirceála nó cead bailí eile, i.e. Cead Cúramóra, Cónaitheora nó Cuairteora a thaispeáint go soiléir.
  • Stopadh nó páirceáil i nGlanbhealach ag am ar bith.
  • Feithicil a pháirceáil in áit choiscthe, e.g. Lána Bus/Stad Tacsaithe, bá lódála, nó i láthair do choisithe nó in aon láthair choiscthe eile.
  • Feithicil a pháirceáil ar línte buí dúbailte.
  • Cuid d’fheithicil nó feithicil ar fad a pháirceáil ar chosán.
  • Aon chineál páirceála mídhleathaí eile.
  • Gan Diosca reatha Cánach a thaispeáint*

   

  Nuair a fhaighimid d’achomharc, déanfaimid na nithe seo a leanas:

  • tosóimid á phróiseáil láithreach trínár nósanna imeachta próiseála achomharc.
  • déanfaimid d’achomharc a mheas i gcomhar leis an bhfianaise a chuir an Maor Tráchta ar fáil i ndáil leis an ticéad a eisiúint.
  • cuirfimid ár gcinneadh in iúl duit i scríbhinn.
  • taifeadfaimid sonraí d’achomhairc chun críocha rialaithe agus iniúchta.

  Íoslódáil foirm achomhairc ar fhíneáil pháirceála/fhógra um tháille sheasta.

  Barr...

 • Fuair mé Meabhrúchán um Fhíneáil Pháirceála a Íoc ach tá achomharc curtha isteach agam, céard a dhéanfaidh mé?

  Seoltar meabhrúcháin um fhíneáil pháirceála go huathoibríoch, 14 lá tar éis fíneáil a eisiúint, d’ainneoin ar seoladh achomharc isteach nó nár seoladh.

  Cuirfear toradh d’achomhairc in iúl duit tríd an bpost agus ní gá duit aon ghníomh eile a ghlacadh go dtí go bhfaigheann tú deimhniú maidir le toradh d’achomhairc.

  Ach ba cheart a thabhairt faoi deara go n-ardaíonn fíneálacha go huathoibríoch faoi 50%, 28 lá tar éis iad a eisiúint. Mura n-éiríonn le d’achomharc, beidh tú dliteanach as an táille incriminte.

  Barr...

 • Fuair mé Meabhrúchán um Fhíneáil Pháirceála sa phost, ach ní bhfuair mé ticéad um fhíneáil pháirceála ar mo charr – an gá dom í a íoc?

  Is gá. Uaireanta d’fhéadfaí ticéid a bhaint d’fheithiclí e.g. d’fhéadfadh an ghaoth iad a shéideadh nó d’fhéadfadh an bháisteach iad a mhilleadh. Seoltar na meabhrúcháin chuig úinéirí cláraithe na bhfeithiclí a fhaigheann na fíneálacha ionas go mbeidh úinéir nach bhfuair an ticéad ar an eolas go bhfuil a leithéid le híoc. Bíonn na sonraí ar fad maidir leis an gcion agus leis an bhfíneáil pháirceála ar gach meabhrúchán íocaíochta agus tá sé ina cheangal dlí.

  Barr...

 • Cá bhfaighidh mé Rialacha an Bhóthair?

  Íoslódáil Rialacha an Bhóthair mar a d’fhoilsigh an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (PDF 5MB)

  Barr...