Ceadúnas Oscailte Bóthair

 • Cén fáth a mbíonn Ceadúnas Oscailte Bóthair a teastáil?

  Teastaíonn Ceadúnas Oscailte Bóthair chun bóthar poiblí, cosán nó ciumhais féir a oscailt/thochailt i gcomhair:

  • Ceangailtí uisce/séarachais
  • Ísliú cosáin
  • Atógáil cosáin
  • Leagan píopaí etc.
  • Oibreacha BSL
  • Oibreacha teileachumarsáide

  Eisíonn an Rannán Bóithre i gComhairle Cathrach na Gaillimhe ceadúnais oscailte bóthair.

  An Rannán Bóithre
  An Rannóg Iompair, Bonneagair, Caitheamh Aimsire agus Conláiste
  Fortheach Choláiste Yeats
  Bóthar an Choláiste
  Gaillimh
  Teileafón: 091 536400
  Facs: 091 894357
  Ríomhphost: roads@galwaycity.ie

  Barr...

 • Cén chaoi a ndéanfaidh mé iarratas ar Cheadúnas Oscailte Bóthair?

  Caithfear iarratas ar cheadúnas chun bóthar nó cosán poiblí nó spás oscailte a thochailt a chur isteach leis an gcáipéisíocht ábhartha chuig Comhairle Cathrach na Gaillimhe.

  Íoslódáil an fhoirm iarratais, sonraí faoin gcáipéisíocht ábhartha agus Beartas Oscailte Bóthair Chomhairle Cathrach na Gaillimhe thíos.

  Barr...

 • An bhfuil aon táille ag baint le Ceadúnas Oscailte Bóthair?

  Sceideal na dTáillí – Ceadúnas Oscailte Bóthair

  A. Táille Riaracháin:

  • €250.00

  B. Táille Damáiste Fadtéarma Neamh-Inaisíoctha:

  • Carrbhealaí

   0 go 10 M chearnacha => €200

   > 10 M chearnacha => €200 móide €15 in aghaidh an mhéadair chearnaigh

  • Cosáin / Lánaí Rothaíochta

   0 go 10 M chearnacha => €200 (murar áiríodh é mar chuid d’oscailt Carrbhealaigh)

   >10 M chearnacha => €200 móide €10 in aghaidh an mhéadair chearnaigh

  • Spásanna Oscailte

   0 go 10 M chearnacha => €200 (murar áiríodh é mar chuid d’oscailt Carrbhealaigh / Cosáin)

   >10 M chearnacha => €200 móide €8 in aghaidh an mhéadair chearnaigh

  C. Éarlais / Banna Slándála in-Aisíoctha:

  0 go 10 M chearnacha => €2000

  >10 M chearnacha => €2000 móide €50 in aghaidh an mhéadair chearnaigh

  D. Táille um chaillteanas spás páirceála / lúb rialúcháin:

  • €2.00 in aghaidh na huaire in aghaidh an spáis (08:30 go 18:30)
  • Lúb rialúcháin tráchta amháin a ionadú => €1000

  E. Táille Mhonatóireachta:

  • Baineann sé seo le tionscadail mhórscála agus aontófar é seo idir Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus an Ceadúnaí.

  Barr...

 • Cén uair is ceart na táillí a íoc?

  Caithfear gach táille agus éarlais a íoc le Comhairle Cathrach na Gaillimhe sula mbronnfar an ceadúnas.

  Barr...

 • Céard é cuspóir an Bhanna?

  Coinneofar an banna ar feadh dhá bhliain ó dháta an aischuir bhuan lena chinntiú go ndéantar aischur marthanach agus oiriúnach don fheidhm. D’fhonn an banna a scaoileadh, déan teagmháil leis an Rannóg Iompair, Bonneagair, Caitheamh Aimsire agus Conláiste ag deireadh na tréimhse banna chun iniúchadh a eagrú.

  Mura mbeidh na hoibreacha ar chaighdeáin inghlactha, féadfar an banna a choinneáil ar feadh bliain eile tar éis oibreacha leasaithe a dhéanann an ceadúnaí. Tar éis don tréimhse banna dhá bhliain dul in éag féadfaidh an tÚdarás Áitiúil féin tús a chur le hoibreacha leasaithe agus costas na n-oibreacha seo a bhaint ó aon aisíocaíocht banna atá fágtha.

  Barr...

 • Cén t-achar fógra is gá dom a thabhairt más mian liom iarratas a dhéanamh ar cheadúnas oscailte bóthair?

  Ba cheart an t-iarratas a dhéanamh le Comhairle Cathrach na Gaillimhe trí seachtaine ar a laghad roimh dháta beartaithe na n-oibreacha.

  Barr...

 • An bhfuil aon cháipéisí eile is gá a chur isteach leis an iarratas ar Cheadúnas Oscailte Bóthair?

  Ba cheart foirm iarratais a chomhlánú go hiomlán agus a sheoladh ar ais mar aon leis na cáipéisí seo a leanas:

  a) Más gá, na Ceadanna ábhartha le ceangailtí le

  (i) príomhphíopa uisce nó

  (ii) séarach

  (Caithfear an táille chuí a íoc as an gcead agus caithfidh an t-innealtóir ábhartha i bhfeighil an cead a shíniú.)

  b) Léarscáil na Suirbhéireachta Ordanáis ar a fheictear an láthair

  c) Cóip d’Admháil ar a bhfeictear íocaíocht

  d) Ba cheart Ráiteas Modh Oibre achomair a sheoladh isteach.

  e) Ráiteas Modh do Bhainistíocht Tráchta agus Measúnú Riosca

  f) Líníochtaí Bainistíochta Tráchta

  g) Cóip d’Árachas Dliteanais Phoiblí

  h) Cóip d’Árachas Dliteanais Fostóra

  Barr...

 • An gá dom Plean Bainistíochta Tráchta a chur isteach leis an iarratas ar Cheadúnas Oscailte Bóthair?

  Má chuireann na hoibreacha beartaithe srian ar thrácht nó ar thrácht choisithe beidh plean bainistíochta tráchta ag teastáil ina dtugtar le fios na bearta a ghlacfar chun sreabhadh sábháilte tráchta, coisithe san áireamh, a éascú.

  Barr...

 • Cár cheart an t-iarratas ar cheadúnas oscailte bóthair a sheoladh?

  An Rannóg Iompair, Bonneagair, Caitheamh Aimsire agus Conláiste.
  Fortheach Choláiste Yeats,
  Bóthar an Choláiste
  Gaillimh
  Teileafón: 091 536400
  Facs: 091 894357
  Ríomhphost: roads@galwaycity.ie

  Ba cheart an fhoirm iarratais chomhlánaithe a sheoladh ar ais chuig an Rannán Iompair agus Bonneagair, ag an seoladh thuas, tríd an bpost, ar facs nó go pearsanta chuig an gcuntar poiblí (9.00 am go 4.00pm, Luan go hAoine).

  Cinntigh go mbíonn an cháipéisíocht chuí ar fad agus an táille chuí leis an bhfoirm iarratais, mar a leagtar amach ar an bhfoirm iarratais.

  Déan teagmháil leis an Rannóg Iompair, Bonneagair, Caitheamh Aimsire agus Conláiste má bhíonn míniúchán ná cúnamh uait le d’iarratas mar gur féidir iarracht bhreise nach gá a sheachaint go minic.

  Barr...

 • Cén t-achar fógra is gá dom a thabhairt sula dtosaíonn oibreacha?

  Teastaíonn réamhfhógra trí lá sula dtosaíonn an obair nuair a bhronntar an Cead Oscailte Bóthair.

  Barr...

 • An gá dom aon duine nó aon chomhlacht eile a chur ar an eolas maidir le Ceadúnas Oscailte Bóthair?

  Is gá – caithfidh an ceadúnaí na seirbhísí dóiteáin, otharchairr, na Gardaí agus na seirbhísí iompair phoiblí a chur ar an eolas maidir le haon chur isteach ar bhealaí tráchta.

  Barr...

 • An bhfuil mé freagrach as deisiú an bhóthair/chosáin ar a ndearnadh na hoibreacha?

  Tá – tá an ceadúnaí freagrach go dlíthiúil as oibreacha atá á ndéanamh agus as cothabháil an aischuir ar feadh tréimhse dhá bhliain ó chuirtear aischur buan i bhfeidhm. Is í sin an tréimhse banna.

  Barr...