Gearáin agus Achomhairc

 • Cén chaoi a ngabhfaidh mé i dteagmháil le Rannóg Seirbhísí do Chustaiméirí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

  Is tosaíocht do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe é seirbhís ar ardchaighdeán a sholáthar do chustaiméirí.

  Mura bhfaighidh tú freagra ar do cheist ar shuíomh gréasáin Chomhairle Cathrach na Gaillimhe, is féidir leat dul i dteagmháil ansin leis an Ionad Seirbhísí do Chustaiméirí a chuideoidh leat le d’fhiosrú.

  Is féidir dul i dteagmháil leis an Ionad Seirbhísí do Chustaiméirí mar seo a leanas:

  • Teileafón: 091 536400
  • Ríomhphost: customerservice@galwaycity.ie
  • Go pearsanta nó sa phost: Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

  Barr...

 • Cén chaoi a dtabharfaidh mé Aiseolas Custaiméirí do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

  Cuireann Comhairle Cathrach na Gaillimhe fáilte roimh gach aiseolas (idir dhearfach agus diúltach) ónár gcustaiméirí.

  Spreagaimid custaiméirí leis an aiseolas sin a thabhairt dúinn i scríbhinn

  • ar ríomhphost chuig customerservice@galwaycity.ie
  • i litir chuig Seirbhísí do Chustaiméirí, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Comhairle Cathrach na Gaillimhe

  Barr...

 • Cén difríocht atá idir Gearán ó Chustaiméir agus Achomharc ó Chustaiméir?

  Má tá ceist agat nó má tá tú míshásta le cinneadh nó le gné dár seirbhís, ba mhaith linn fios a bheith againn faoi ionas gur féidir linn an cheist a réiteach.

  Tugtar le fios i ngearán go bhfuiltear míshásta leis an gcaoi a bpléann an Chomhairle lena custaiméirí agus í ag seachadadh a cuid seirbhísí, nó leis an gcaoi a bhfreagraíonn sí a custaiméirí i seachadadh na seirbhísí sin.

  Tugtar le fios in achomharc go bhfuiltear míshásta le cinneadh de chuid na Comhairle maidir le

  • soláthar seirbhíse
  • do theidlíocht ar sheirbhís nó ar shochar a bhaineann le seirbhís
  • gníomhaíochtaí, atá faoi réir rialú na Comhairle.

  Faisnéis maidir le gearán ó chustaiméir a dhéanamh

  Faisnéis maidir le hachomharc a dhéanamh

  Barr...

 • Cén chaoi a dtabharfaidh mé Gearán ó Chustaiméir?

  Más mian leat gearán a dhéanamh faoi chaighdeán na seirbhíse a fuair tú féadfaidh tú glaoch a chur nó iarraidh labhairt le hOifigeach atá i gceannas ar an réimse lena mbaineann an gearán.

  Más mian leat gearán foirmiúil a dhéanamh, ba cheart duit Foirm Ghearáin ó Chustaiméir a líonadh isteach.
  Íoslódáil Foirm Ghearáin maidir le Seirbhísí do Chustaiméirí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe (DOC, 24 kb)

  Ba cheart an gearán a sheoladh sa phost nó a thabhairt isteach chuig:
  Gnóthaí Corparáideacha, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

  Féadfaidh tú freisin do ghearán a chur i ríomhphost chuig customerservice@galwaycity.ie

  Nuair a bheidh tú ag cur gearán isteach ar ríomhphost, luaigh le do thoil i do ríomhphost gur mian leat gearán foirmiúil a dhéanamh.

  Barr...

 • Céard é an Nós Imeachta atá ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe chun Gearáin agus Achomhairc a dhéanamh?

  Gearáin maidir le Seirbhísí do Chustaiméirí

  Caithfear go dáiríre leis na gearáin ar fad agus rachfar i ngleic leo i gceart, go cothrom agus go neamhchlaonta.

  Má dhéanann Comhairle Cathrach na Gaillimhe botún, gabhfaimid ár leithscéal, déanfaimid iarracht míniú a thabhairt ar céard a tharla agus réiteoimid an scéal, nuair is féidir linn.

  Nuair is iomchuí, déanfaimid athbhreithniú ar ár nósanna imeachta agus déanfaimid na hathruithe is gá ionas nach dtarlóidh a leithéid arís.

  Déanfaidh an Rannán Seirbhísí Corparáideacha monatóireacht ar an Nós Imeachta Gearán.


  Má tá custaiméir fós míshásta leis an gcaoi ar phléigh an tOifigeach a bhí i gceannas an réimse lena mbaineann leis an ngearán, is féidir achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh.

  Achomharc ar Sheirbhísí do Chustaiméirí
  Ní mór an tAchomharc ar Sheirbhísí do Chustaiméirí a dhéanamh i scríbhinn, ag lua na gcúiseanna atá leis an achomharc agus é a chur ar aghaidh chuig an Rannán Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

  Ainmneoidh an Stiúrthóir Seirbhísí do Ghnóthaí Corparáideacha Oifigeach iomchuí chun dul i ngleic leis an achomharc.

  Agus admháil á tabhairt maidir le hAchomharc ar Sheirbhísí do Chustaiméirí tabharfar tuairim maidir leis an tréimhse ama a thógfaidh sé an t-achomharc a láimhseáil.

  Barr...

 • Cén chaoi a ndéanfaidh mé achomharc ar chinneadh de chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

  Ba cheart achomhairc a dhéanamh i scríbhinn chuig oifigeach atá níos sinsearaí ná an té a rinne an cinneadh, agus ba cheart cuntas a thabhairt freisin ar na cúiseanna go ndearnadh an t-achomharc.

  Agus admháil á tabhairt maidir le hachomharc seirbhíse, tabharfar tuairim maidir leis an tréimhse ama a thógfaidh sé an t-achomharc a láimhseáil. Cuirfear ar an eolas thú i scríbhinn faoi thoradh an achomhairc.

  Ba cheart achomhairc a sheoladh i scríbhinn chuig Seirbhísí Corparáideacha, Comhairle Cathrach na Gaillimhe, Halla na Cathrach, Bóthar an Choláiste, Gaillimh.

  Ba cheart go luafaí san achomharc a chuireann tú isteach go bhfuil achomharc foirmiúil á sheoladh agat.

  Achomhairc Reachtúla:

  Mura bhfuil tú sásta lenár bhfreagra deiridh maidir le gearáin nó achomhairc féadfaidh tú dul i dteagmháil leis an Ombudsman. Tá an tOmbudsman cothrom, neamhspleách agus saor in aice le húsáid.

   Iarrfaidh an tOmbudsman sonraí do ghearáin ort, agus cóip den fhreagra deiridh againne ort i leith do ghearáin. Is é an bealach is fearr teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman ná:

  ·       Cliceáil ar an nasc ‘Déan Gearán’ ag www.ombudsman.ie 

  ·       Scríobh chuig: 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773 nó

  ·       Glaoch ar an Ombudsman ar 01 639 5600 má tá aon cheist agat nó má theastaíonn cúnamh uait do ghearán a dhéanamh.

  Barr...

 • Cá bhfaighidh mé Cairt Chustaiméirí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

  Deirtear an méid seo a leanas i gCairt Chustaiméirí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe:

  Is tosaíocht lárnach do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe é Seirbhís agus Cúram d’ardchaighdeán a sholáthar do Chustaiméirí.

  Leagtar amach sa chairt chustaiméirí na caighdeáin seirbhíse atá Comhairle Cathrach na Gaillimhe meáite ar a sholáthar dár gcustaiméirí. Táimid dírithe ar sheirbhísí a sheachadadh go dtí an caighdeán éifeachtachta agus ionracais is airde agus an tseirbhís is fearr a sholáthar dár gcustaiméirí laistigh de na hacmhainní airgeadais agus daonna atá ar fáil dúinn.

  Caighdeáin Seirbhíse ar Ardchaighdeán
  • A chinntiú go gcloítear le caighdeáin seirbhíse ar ardchaighdeán
  Comhionannas & Éagsúlacht
  • A chinntiú go gcloítear leis na cearta um chóir chomhionann a leagtar síos sa reachtaíocht chomhionannais, agus go gcuirtear éagsúlacht san áireamh, ionas go gcuirfear le comhionannas do na grúpaí a chuimsítear sa reachtaíocht chomhionannais.
  Rochtain Fhisiceach
  • Oifigí poiblí a sholáthar atá glan agus inrochtana agus a chloíonn le caighdeáin cheirde agus sábháilteachta agus a éascaíonn rochtain do dhaoine faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais speisialta acu.
  Faisnéis
  • Faisnéis shoiléir, thráthúil agus chruinn a thabhairt ag gach pointe teagmhála agus inár gcumarsáid.
  • An fhaisnéis a theastaíonn uait a thabhairt duit ionas go mbeidh sé ar do chumas an chaoi a ndéantar cinntí a thuiscint go soiléir.
  Tráthúlacht agus Cúirtéis
  • Foireann ghairmiúil agus chabhrach a chaithfidh i gceart agus go cúirtéiseach leat
  • Beidh aird chuí ag an bhfoireann ar do phríobháideacht agus ar do rúndacht
  • Ainmneacha teagmhála na foirne a fháil chun idirbhearta leanúnacha a éascú
  Aiseolas, Gearáin & Achomhairc
  • A chur ar chumas custaiméirí aiseolas a thabhairt (idir dhearfach agus diúltach) agus aird ar chaighdeán na seirbhíse a fuair siad
  • Nós imeachta soiléir maidir le gearáin agus achomhairc a thabhairt do chustaiméirí – is féidir na sonraí a fháil ar www.galwaycity.ie.
  Comhairliúchán & Measúnú
  • Cur chuige struchtúrach a thabhairt i dtaca le comhairliúchán stuama lenár gcustaiméirí maidir le forbairt, le seachadadh agus le hathbhreithniú seirbhísí.
  Rogha
  • Iarracht a dhéanamh rogha a thabhairt dár gcustaiméirí maidir le rochtain ar sheirbhísí agus seachadadh seirbhíse.
  • Féachaint ar bhealaí nua le seirbhísí éifeachtúla ar ardchaighdeán a sheachadadh do chustaiméirí trí theicneolaíochtaí atá ar fáil agus ag teacht chun cinn a úsáid.
  Seirbhísí Trí Theangacha
  • Cúnamh a thabhairt do chustaiméirí ar mian leo oibriú linn trí mheán na Gaeilge nó i dteangacha eile, nuair is féidir sin a dhéanamh.
  • Cloí lenár n-oibleagáidí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003.
  Comhordú Níos Fearr
  • Cur chuige comhordaithe agus comhtháite a chothú maidir le seirbhísí a sheachadadh dár gcustaiméirí.
  An Custaiméir Inmheánach
  • An fhoireann a aithint mar chustaiméirí inmheánacha agus a chinntiú go bhfuil oiliúint orthu, go dtéitear i gcomhairle leo agus go bhfaigheann siad tacaíocht maidir leis na seirbhísí a sholáthraíonn siad.

  Barr...

 • Cé chuige a rachaidh mé mura bhfuilim sásta le cinneadh faoi mo Ghearán/Achomharc?

  Má mheasann tú gur caitheadh go míchothrom leat nó mura bhfuil tú sásta lenár gcinneadh maidir le do ghearán, is fútsa atá sé dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman.

  De réir an dlí is féidir leis an Ombudsman imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin faoi aon cheann dár ngníomhartha nó ár nósanna imeachta riaracháin mar aon le moill nó easpa gnímh i do chuid déileálacha linn.

  Tugann an Ombudsman seirbhís réitigh díospóide atá neamhchlaonta, neamhspleách agus saor in aisce.

  Is iad seo a leanas na sonraí teagmhála:

  Oifig an Ombudsman, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773

  Teil. +353 1 639 5600

  Ríomhphost: complaints@ombudsman.ie
  Suíomh gréasáin: www.ombudsman.ie/  
  Twitter: @OfficeOmbudsman

  Barr...