Aug 23, 2019 |
Nuacht Timpeallachta
Feasacht ar an gComhshaol: An bhfuil togra nó tionscnamh ar intinn agat a chuideodh le cur leis an bhfeasacht ar an gcomhshaol go háitiúil nó a chuideodh le do phobal a bheith níos inbhuanaithe?   Má tá, b’fhéidir go mbeadh tú in ann cáiliú do chúnamh airgeadais ó Chlár Áitiúil 21 (LA21) Ciste...
Aug 22, 2019 |
Nuacht Iompair
Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a fhógairt go bhfuil sé de dhualgas ar úinéirí agus ar áititheoirí talún faoi théarmaí Acht na mBóithre, 1993, gach cúram réasúnach a ghlacadh chun a chinntiú nach mbaineann aon dainséar leis na crainn, na fálta agus aon fhásra eile a fhásann ar a gcuid talún...
Aug 15, 2019 |
Nuacht do Chomhairle
Iarrtar tairiscintí a chur isteach d'innilt ba agus caorach ar thailte imlínithe thíos ar chóras 11 mí. Ba cheart tairiscintí i gclúdach litreach séalaithe, a bhfuil ‘Tairiscint d'Innilt’ marcáilte orthu, a chur isteach chuig an duine a bhfuil a ainm leis seo thíos, ag tráth nach déanaí ná 4pm ar an Luan 02 Meán...
Aug 15, 2019 |
Nuacht Pleanála
Ceiliúrann an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta gach rud a bhaineann le hoidhreacht. Tugann sé pobail agus institiúidí cultúrtha, lucht acadúil agus díograiseoirí le chéile chun feasacht a thógáil faoi luach na hoidhreachta agus chun tacú lena chaomhnú.

Comhairle Cathrach na Gaillimhe

Gaillimh2020

Tá Gaillimh ainmnithe go hoifigiúil mar Phríomhchathair Chultúir na hEorpa 2020. Is deis atá anseo an clár cultúir is fearr atá ag Gaillimh a léiriú in Éirinn agus trasna na hEorpa. Déanfaimid bruth faoi thír i 2020, le tonnta cruthaitheachta, tonnta digiteacha, tonnta corraitheacha, tonnta fuinnimh, agus ag croílár Ghaillimh 2020 tá an chéad ghlúin eile d’ealaíontóirí, do chruthaitheoirí, do dhéantóirí agus do nuálaithe.

Gnéithe

Saoráil Faisnéise

Scéim Foilseacháin ullmhaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus foilseofar í maidir le faisnéis na Comhairle i gcomhréir le Múnla agus Treoirlínte arna ndéanamh ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoi Alt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

Cáilíocht an uisce

Uisce Éireann freagrach as seirbhísí uisce a bhainistiú agus as iad a sholáthar do thithe agus do ghnóthais a bhfreastalaíonn Soláthairtí Uisce Poiblí agus Ceirtleáin Fuíolluisce orthu.

Catalóg Léarscáil

Gailearaí léarscáil inchuardaithe, idirghníomhach ar fáil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe mar acmhainn faisnéise léarscáilithe.