Saoráil Faisnéise

 • Céard a chiallaíonn Saoráil Faisnéise?

  Tugann Saoráil Faisnéise cearta dlíthiúla do shaoránaigh rochtain a fháil ar thaifid atá i seilbh comhlachtaí poiblí.

  Cuireann an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997 arna leasú ag an Acht um Shaoráil Faisnéise (Leasú), 2003 dualgas ar údaráis áitiúla agus ar raon comhlachtaí poiblí eile faisnéis a fhoilsiú maidir lena gcuid gníomhaíochtaí agus an fhaisnéis atá ina seilbh acu, lena n-áirítear faisnéis phearsanta, a chur ar fáil do shaoránaigh.

  Ina theannta sin, leagtar síos na cearta reachtúla seo a leanas leis an Acht um Shaoráil Faisnéise:

  • An ceart dlíthiúil atá ag gach duine rochtain a fháil ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí agus ranna rialtais
  • An ceart dlíthiúil atá ag gach duine go ndéanfaí faisnéis oifigiúil a bhaineann leis/léi féin a leasú má tá sí neamhiomlán, mícheart nó míthreorach
  • An ceart dlíthiúil cúiseanna a fháil maidir le cinntí a mbíonn tionchar acu air/uirthi.

  Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh i dteagmháil le:

  An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise,
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste,
  Gaillimh.

  Ríomhphost: foi@galwaycity.ie

  Barr...

 • Cén cineál faisnéise atá ar fáil faoin tSaoráil Faisnéise?

  Féadfaidh tú na taifid seo a leanas atá inár seilbh a iarraidh:

  • Aon taifid a bhaineann leatsa go pearsanta, cibé uair a cruthaíodh iad
  • Gach taifead eile a cruthaíodh tar éis an 21 Aibreán 1998

  Is féidir le cáipéis pháipéir, faisnéis ar ríomhaire, cóipeanna priontáilte, léarscáileanna, pleananna, micreascannán, micrifís, ábhar closamhairc, etc., a bheith i gceist le “taifead”.

  Ionas go mbeifear in ann gnó an Rialtais a dhéanamh i gceart, beidh gá uaireanta díolúine a thabhairt maidir le nochtadh cineálacha áirithe faisnéise in imthosca áirithe.

  Leagtar iad sin amach sa reachtaíocht um Shaoráil Faisnéise.

  I measc na bpríomhdhíolúintí tá taifid a bhaineann le:

  • Cruinnithe Rialtais
  • Forfheidhmiú an dlí agus slándáil
  • Faisnéis rúnda agus atá íogair ó thaobh na tráchtála de
  • Faisnéis phearsanta (seachas faisnéis a bhaineann leis an duine atá ag déanamh an iarratais).

  Download Summary Guide to Your Rights Data Protection 2003 [English]

  Barr...

 • Cén chaoi a n-iarrfaidh mé faisnéis atá i seilbh Chomhairle Cathrach na Gaillimhe?

  Íoslódáil an Fhoirm Iarratais ar Rochtain ar Thaifid

  Mura bhfuil an fhaisnéis atá uait ar fáil faoi láthair, ba cheart duit í a iarraidh i scríbhinn agus an Fhoirm Iarratais ar Rochtain ar Thaifid a líonadh isteach.

  Mura luaitear an tAcht i d’iarratas ar fhaisnéis, pléifear le d’iarratas mar ghnáthiarratas ar fhaisnéis.

  Má theastaíonn an fhaisnéis i bhfoirm áirithe (e.g. fótachóip, diosca ríomhaire, etc.) ba cheart é sin a shonrú san iarratas.

  Ba cheart duit a bheith chomh sonrach agus is féidir ionas go mbeimid in ann an fhaisnéis a theastaíonn uait a aimsiú. Nuair is féidir déan iarracht a chur in iúl cén tréimhse ama ar mian leat taifid a rochtain (e.g., taifid a cruthaíodh idir mí na Bealtaine 1998 agus mí na Nollag 1998).

  Má theastaíonn cúnamh uait le d’Iarratas ar Fhaisnéis ba cheart duit dul i dteagmháil le:

  Seirbhísí Corparáideacha,
  Comhairle Cathrach na Gaillimhe,
  Halla na Cathrach,
  Bóthar an Choláiste,
  Gaillimh.

  Ríomhphost: foi@galwaycity.ie


  Tá sampla d’fhoirm iarratais chun faisnéis a iarraidh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise le fáil ar láithreán Oifig an Choimisinéara Faisnéise faoin gceannteideal ‘Acht agus Rialacháin um Shaoráil Faisnéise’.

  Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, ní mór iarraidh ar thaifid a admháil taobh istigh de choicís agus, i gcuid mhaith cásanna, freagra a thabhairt orthu taobh istigh de cheithre seachtaine. Má tá tríú páirtí i gceist, d’fhéadfadh trí seachtaine eile dul thart sula bhfaightear freagra.

  Barr...