Faisnéis faoi Chomhlacht Saorála Faisnéise

[Read in English]

Bunú Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

Treibheanna na Gaillimhe a bhunaigh Bardas na Gaillimhe i 1485 trí Chairt Méarachta a bhronn Rí Richard III Shasana ar an mbaile i mí na Nollag 1484. Scoireadh an Chomhairle in 1841 agus tháinig Comhairle Ceantair Uirbigh na Gaillimhe ina háit. Athbhunaíodh mar bhardas í i 1937 agus i 1986 ardaíodh í chuig stádas bardas contae agus athainmníodh í mar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ag an tráth sin.

 

Róil, freagrachtaí agus feidhmeanna

Bíonn dhá ról ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe, mar údarás áitiúil: Ról Ionadaíoch agus Ról Feidhmeach/ Feidhmiúcháin. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar:
http://www.galwaycity.ie/your-council/council-mayor-information

 

Socruithe Rialachais/Bainistithe

Tá 18 gcomhalta tofa agus toghtar iad ó thrí thoghcheantar áitiúla: Soláthraíonn siad ról bunúsach de rialtas áitiúil a thoghtar go daonlathach agus déantar ionadaíocht ar phobail áitiúla, cuirtear ábhar imní áitiúla chun cinn agus bítear ag freagairt do riachtanais áitiúla. Chun tuilleadh eolais a fháil ar do Chomhairleoirí áitiúla, féach ar:
http://www.galwaycity.ie/your-council/council-mayor-information

Ról Feidhmeach/Feidhmiúcháin a bhíonn ag an bhFoireann Bainistíochta do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus í sin comhdhéanta de 5 phríomhchomhalta foirne. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar:
http://www.galwaycity.ie/city-manager-team

 

An Plean Corparáideach

Ullmhaíodh Plean Corparáideach i 2014 agus tá feidhm leis ar feadh tréimhse 5 bhliana. Soláthraítear leis an bplean creat oibre straitéiseach ina bhféadfaidh na comhaltaí tofa agus an fhoireann oibre araon oibriú le chéile chun na cuspóirí atá leagtha amach sa phlean a bhaint amach le haird ar ráiteas misin agus ar chroíluachanna Chomhairle Cathrach na Gaillimhe. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an bPlean Corparáideach reatha ó 2014 - 2019, féach ar:
http://www.galwaycity.ie/publications

 

Tuarascáil Bhliantúil

Sa bhreis ar an bPlean Corparáideach a mbíonn feidhm leis ar feadh 5 bliana foilsíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe Tuarascáil Bhliantúil. Déantar taifead sa Tuarascáil Bhliantúil ar an dul chun cinn a dhéantar, agus leagtar amach na nithe ar éirigh linn a bhaint amach feadh speictream iomlán ghníomhaíochtaí Chomhairle Cathrach na Gaillimhe sa bhliain fhéilire. Chun tuilleadh eolais a fháil ar Thuarascáil Bhliantúil 2015. féach ar:
http://www.galwaycity.ie/publications

 

Suímh agus sonraí teagmhála do Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

Tá an áis chuardaigh ar shuíomh idirlín Chomhairle Cathrach na Gaillimhe deartha chun eolas a thabhairt do chustaiméirí ar na ceisteanna is minice a chuirtear agus a fhaigheann muid ónár gcustaiméirí. Is féidir le custaiméirí teagmháil a dhéanamh le Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar an fón freisin. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar:
http://www.galwaycity.ie/contact-us

 

Mionsonraí Pá

Tá 442 duine ag obair ar fhoireann oibre Chomhairle Cathrach na Gaillimhe faoi láthair. Áirítear orthu foireann cléireachais, riaracháin, teicniúil agus feidhme. Chun tuilleadh eolais a fháil ar struchtúir pá agus graid mar atá i gCiorcláin Rialtais Áitiúil agus Pobail sa Roinn Comhshaoil reatha, féach ar:

 

Naisc chuig gníomhaireachtaí/comhlachtaí eile faoi shainchúram Saorála Faisnéise Chomhairle Cathrach na Gaillimhe

Comhaontú Leibhéal Seirbhíse Uisce Éireann agus an Plean Seirbhíse Bliantúil

Tá Comhaontú Leibhéal Seirbhíse & Plean Seirbhíse Bliantúil ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe le hUisce Éireann i ndáil le soláthar seirbhísí uisce agus fuíolluisce. Déantar soláthar don ASP sin sa Chomhaontú Leibhéal Seirbhíse atá comhaontaithe idir na páirtithe faoin Acht um Sheirbhísí Uisce (uimh 2), 2013, agus éascaítear leis an soláthar áitiúil de sheirbhísí uisce agus fuíolluisce i gcomhar le hUisce Éireann.

 

Comhaontú Leibhéal Seirbhíse idir Fiontar Éireann agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe & Comhairle Chontae na Gaillimhe

Síníodh Comhaontú Leibhéal Seirbhíse idir Fiontar Éireann agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe & Comhairle Chontae na Gaillimhe an 3 Márta 2014. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar:
http://www.galwaycity.ie/publications/?filter=Service%20Level%20Agreement%20between%20Enterprise%20Ireland%20and%20Galway%20City

 

Cairt do Chustaiméirí

Má theastaíonn uait gearán a dhéanamh faoin gcaighdeán seirbhíse atá faighte agat, is féidir leat glaoch a chur ar an Oifigeach atá i gceannas an réimse lena mbaineann do ghearán, nó iarraidh labhairt leis/léi. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar:
http://www.galwaycity.ie/complaints-appeals/

 

Cóid Chleachtais

I mí Eanáir 2003 tháinig creat eitice nua i bhfeidhm a rialaíonn eitic agus cóid iompair chomhaltaí na n-údarás áitiúil. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar:
http://www.galwaycity.ie/ethics-doi-information/