Seirbhísí a sholáthraítear nó a sholáthrófar don Phobal

[Read in English]

Soláthraíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe líon mór seirbhísí éagsúla don phobal. Áirítear orthu, Pleanáil, Tithíocht, Seirbhísí Uisce, Trácht, Iompar & Páirceáil, Comhshaol, Bruscar & Dramhaíl, Caitheamh Aimsire & Fóillíocht, Pobal, Cultúr & Seirbhísí Gnó.

Chun eolas níos mionsonraithe a fháil ar na seirbhísí a sholáthraímid, conas is féidir teacht orthu, costas na seirbhísí nó cearta achomhairc maidir leis na seirbhísí sin, féach ar:

 

Pleanáil

• Rialú Foirgníochta

• Oidhreacht & Caomhnú

• An Próiseas Iarratais Phleanála

• Forbairt Neamhúdaraithe

• Scéim Ranníocaíochta Forbartha

• Pleananna Ceantair Áitiúla

• Liostaí Pleanála

• Beartas don Phlean Forbartha

• Córas Fiosrúcháin Pleanála Ar Líne

• Fiosrúcháin Réamhphleanála

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar: http://www.galwaycity.ie/planning

 

Tithíocht

• Bainistiú Eastát

• Cothabháil Tithíochta

• Léasanna Fadtéarmacha - Tionóntaí

• Tithíocht Shóisialta

• Deontais Feabhsúcháin Tí

• Cíosanna Tithíochta

• RAS - Tiarnaí Talún

• Cuimsiú Sóisialta

• Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean

• Léasanna Fadtéarmacha - Tiarnaí Talún

• RAS - Tionóntaí

• Cóiríocht don Lucht Siúil

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar: http://www.galwaycity.ie/housing

 

Seirbhísí Uisce

• Uisce Éireann

• Drochaimsir

• Soláthar Uisce

• Muirir Uisce Tráchtála

• Caomhnú Uisce

• Cáilíocht Uisce

• Draenáil

• Sceitheadh Uisce

• Torthaí Cáilíochta Uisce & Fuíolluisce

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar: http://www.galwaycity.ie/water

 

Trácht, Iompar & Páirceáil

• Páirceáil do Dhaoine faoi Mhíchumas

• Ceadanna Páirceála

• Comharthaí/Marcanna Bóthair

• Tionscadal Iompair Chathair na Gaillimhe an N6

• Ceadanna Bóthair & Ceadúnais

• Tionscnaimh Iompair

• Páirceáil i gCathair na Gaillimhe

• Cothabháil Bóithre

• Plean Seirbhíse an Gheimhridh 2014/2015

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar: http://www.galwaycity.ie/traffic-transport/parking

 

Comhshaol, Bruscar & Dramhaíl

• Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol

• Reiligí

• Úinéirí Madraí

• Deontais & Maoiniú

• Tránna

• Tionscnaimh Pobail

• Bruscar agus Dumpáil Mhídhleathach

• Feithiclí

• Corr-Thrádáil

• Láithreáin Thréigthe

• Dramhaíl & Athchúrsáil

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar: http://www.galwaycity.ie/environment-litter-waste

 

Caitheamh Aimsire & Fóillíocht

• Cuibhrinn

• Páirceanna Spraoi

• Cothabháil ar Chrainn & ar Fhálta

• Tránna

• Páirceanna Poiblí

• Ionaid Pobail & Caitheamh Aimsire

• Bealaí Siúil Poiblí

• Spóirt & Caitheamh Aimsire

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar: http://www.galwaycity.ie/recreation-leisure

 

Gnó

• Aonad Forbartha Eacnamaíoch

• Rátaí Tráchtála & Tiarnaí Talún

• An Cháin Mhaoine Áitiúil

• Soláthróir Earraí/Seirbhísí

• Buiséad & Cúrsaí Airgeadais

• Gnó Glas

• Íocaíochtaí a Dhéanamh

• pointofsinglecontact.ie

• Rátaí Tráchtála

• Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail

• Íocaíocht a Fháil

• Tobhach Iontrála Maoine

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar: http://www.galwaycity.ie/business

 

Pobal & Cultúr

• Ealaíontóirí Cónaithe

• Comhairle na nÓg

• Gradaim an Mhéara

• An Oifig Ealaíon

• Deontais d'Fhéilte Pobail

• Cuimsiú Sóisialta

• Músaem na Cathrach

• Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe

• Amharclanna & Ionaid Taispeántais

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar: http://www.galwaycity.ie/community-culture

 

Do Chomhairle

• Rochtain ar Fhaisnéis ar an gComhshaol

• Cruinnithe na Comhairle

• Méara Chathair na Gaillimhe

• Deontais Ardoideachais

• Foireann Bainistíochta

• Faisnéis na hEarnála Poiblí a Athúsáid

• Clár na dToghthóirí

• Seirbhísí do Chustaiméirí

• Comhaltaí na Comhairle

• Saoráil Faisnéise

• Bailte á Nascadh

• Bí i dteagmháil linn

• Eitic agus Léiriú Spéise

• Grúpaí agus Coistí

• Leabharlanna

• Déan tuairisc air

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar: http://www.galwaycity.ie/your-council/